Gå til innholdet

Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse

Under dette emnet formidles teoretisk forankring av språkutvikling, språk- og kommunikasjonsvansker og språkkartlegging, observasjon, bruk av kartleggingsverktøy og tester og språkstimulerende tiltak.
Videre vektlegges språkets betydning både for utvikling av lese- og skriveferdigheter og som forebygging av lese- og skrivevansker. Dilemma og kritiske innvendinger knyttet til kartlegging inngår både i undervisning og arbeidskrav. Teoretisk kunnskap om relasjonskompetanse inngår i undervisning. Refleksjon over egen relasjonskompetanse i praksis inngår som arbeidskrav.  

Arbeidsformene og læringsaktivitetene i studiet varierer mellom forelesninger, gruppediskusjoner, refleksjoner, veiledet praksis og språkkartlegging av et barn. I dette emnet gis det mulighet for å søke praksis i Tanzania. Vurderingsformen er muntlig eksamen i gruppe. 
 
Oppdatert