Gå til innholdet

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse
Studiet skal styrke pedagogiske ledere i sin faglige utvikling knyttet til refleksjons- og læringsprosesser i barnehagen for å ivareta barns behov for anerkjennelse, omsorg, lek, læring og danning. Pedagogisk ledelse ses i lys av kvalitetsutvikling og implementering av lov og rammeplan.

Endringer i samfunnet og i barnehagesektoren øker kravet til omstilling og utvikling hos arbeidstakere og i barnehagen som organisasjonen. Sentralt i dette studiet er derfor pedagogisk ledelse og kompetansebygging knyttet til barnehagens samfunnsmandat. I følge Kompetanse for framtidens barnehage (2014-2020) skal barnehagebasert kompetanseutvikling blant annet ha fokus på pedagogisk utviklingsarbeid som arbeidsmåte som involverer hele personalet. Dette studiet skal gi kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. 

Et sentralt arbeidskrav er å igangsette, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid om læringsmiljø i egen barnehage. Studentene får veiledning på egen ledelse av utviklingsarbeidet. Sentralt i studiet er forståelser av barnehagens læringsmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidige samspill. Studiet vil formidle nyere forskning på området.


Arbeidsformer og organisering
Studiet krever obligatorisk tilstedeværelse i samlingene og det legges vekt på studentaktive læringsformer. Samlingene på DMMH vil ha varierte læringsformer, som forelesning, faglig dialog både i gruppe og plenum, veiledning, samt ulike narrative arbeidsmåter. 

Gjennom hele studieløpet kreves det at studenten skal lede et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, hvor obligatorisk veiledning og skriftlig refleksjonsarbeid inngår. Selvstudium, skriveprosesser og refleksjoner vil være egnete arbeidsformer gjennom hele studiet. Det organiseres faste undervisningsgrupper som møtes regelmessig.
Mellom samlingene vil studiet inneholde noe IKT-støttet undervisning/ veiledning. Studiet benytter itslearning som læringsplattform.

Vurderingsform
Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell muntlig eksamen.
 
Oppdatert