Gå til innholdet

Tvilsmelding om skikkethet

Alle kan levere tvilsmelding, faglig personale (praksislærere og faglærere), studenter og administrativt personale.
Dersom en student utgjør en mulig fare for barns eller medstudenters rettigheter, sikkerhet, psykisk eller fysisk helse eller liv, har lærer plikt til å skrive tvilsmelding. Medstudenter har rett til, og oppfordres til, å melde ifra.

Hvis det er vanskelig å skrive meldingen, oppfordres studenter til å ta kontakt med kontaktlærer eller klassestyrer. Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og har ikke krav på tilbakemelding. Tvilsmeldinger og skikkethetssaker underlegges taushetsplikten for de som må involveres i saksbehandlingen.

Tvilsmelding må være datert og underskrevet, samt inneholde navn på den student det reises tvil om. Tvilsmelding leveres til prorektor for masterutdanning som er institusjonsansvarlig for skikkethetssaker. 

Kriterier ved vurderingen av om en student er skikket

  • studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og virksomhet.
  • studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.
  • studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens virksomhet.
  • studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne.
  • studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
  • studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet.
  • studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.
Oppdatert