Gå til innholdet

Spesialpedagogikk og tidlig innsats

Leder: Professor Berit Groven

Deltakere i forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats har forankring i spesialpedagogikk, allmennpedagogikk, sosialpedagogikk og psykologi.

Forskergruppas prosjekter er knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tidlig innsats på individ-, gruppe- og systemnivå for å styrke barns utvikling og lek, læring. Barnehagen utgjør et sentralt nedslagsfelt for ulike prosjekt, og i det, ansattes virke innen spesialpedagogisk hjelp og tidlig innsats, bl.a. med fokus spesialpedagog som profesjon, samt rekruttering til profesjonen. Videre er her tema som innlemmer aktuelle hjelpeinstanser, samt barn og foreldre/foresattes vurderinger og oppfatninger og erfaringer. Forskningsprosjekter har som sikte både å være praksis- og forskningsmessig forankret. 

Forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats anvender ulike vitenskapsteoretiske forankringer og ulike metodologier i prosjekt som er under arbeid eller i planlegging, dvs. ulike metoder innen det kvalitative metoderepertoaret, samt kvantitative metoder. Forskergruppa deltar i tverrfaglig internt og eksternt samarbeid.  

Aktuelle pågående og planlagte prosjekt:

 • Pionerene i utdanning av spesialpedagoger, en kvalitativ undersøkelse med bruk av livshistorie som metode (Berit Groven og Bodil Mørland) 
 • Overgang barnehage – skole for barn med funksjonsnedsettelse (Else Johansen Lyngseth og Berit Groven) 
 • Barn i transit. En casestudie (Marit Heldal) 
 • Tilgivelse i barnehagen (Arve Gunnestad og Sissel Mørreaunet)
 • Parents of children with disabilities in Swaziland – challenges and resources in a resilience perspective. Det er en undersøkelse blant foreldre om deres opplevelse av å være foreldre til barn med utviklingshemming. (S’lungile K. Thwala, Arve Gunnestad and Irene Dludlu) 
 • Inkluderende og helsefremmende rom i tidlig barndom: barnehage, skole og nærmiljø. Et longitudinelt prosjekt i samarbeid med NTNU. Det arbeides med forskergrupper av barn som skal følges fra barnehage til skole og SFO (Ingvild Åmot, Borgunn Ytterhus) 
 • Sosial fungering i samspill med psykiske vansker (forskningsprosjekt på longitudinelle data).(Frode Stenseng)
 • Skjermvaner og spilling blant de minste barna - konsekvenser og årsaker (forskning, oppsummering, og formidling) (Frode Stenseng)
 • Genetisk betinget plastisitet i psykisk helse i tidlige barneår (forskning i samarbeid med NTNU). (Frode Stenseng)
 • Styrers rolle i spesialpedagogisk arbeid i barnehagen.
 • Rekruttering av menn til utdanning som spesialpedagog. 

Phd.-prosjekt

 • Tematisk knyttet til språkutvikling og språkvansker hos barn. 
 
Oppdatert