Gå til innholdet

Aktuelle FoU-prosjekt

DMMH har et vidt spekter av samarbeidspartnere i tilknytning til vår forskning og til vårt faglige og kunstneriske utviklingsarbeid. Disse er fra enkeltstående forskere til universitet i inn- og utland,  offentlige myndigheter og praksisfeltet.
Høgskolen har bred erfaring med gjennomføring av større forskningsprosjekt/-oppdrag knyttet til barnehage, grunnskole og lærerutdanningen. Tilrettelegging og kvalitetssikring av prosjektene går gjennom våre prosjektutviklere og våre egne vitenskapelige utvalg.

Våre forskere er tilgjengelige for oppdragsforskning, forskning som i hovedsak er direkte finansiert av oppdragsgivere. Oppdragene kan være alt fra å utarbeide rapporter til deltakelse i utviklingsprosesser.

Vi deltar i ulike samarbeid, blant annet gjennom forskjellige nettverk, institusjonsavtaler, underleverandøravtaler og oppdrag.

Pågående forskningsprosjekt er blant annet:

Ledelse for læring
Prosjektet retter fokus mot følgende hovedspørsmål: Hvordan er barnehagenes økte ansvar for barns læring fulgt opp og ivaretatt i ulike former for styring og ledelse på barnehagesektoren?

Barn og rom
Forskningsnettverket Barn og rom ønsker å skape ny og forskningsbasert kunnskap om det fysiske miljøets betydning for barn. Det skal være et forum for kunnskapsdeling, utvikling av felles forskningsprosjekter, formidling og publisering, samt internasjonalt samarbeid med andre aktører og forskningsgrupper.

Perspektiver på barnehagelærerutdanningens historie
Prosjektet retter fokus mot profesjonens og utdanningenes historie.

EU-prosjektet - Young Children (0-8) and Digital Technology: A qualitative exploratory study
Norge er det landet i Europa som har flest barn med Internettilgang gjennom håndholdt teknologi noe som gjør det viktig å undersøke hvordan norske familier med barn under 8 år bruker ny (online) teknologi som en del av deres familieliv. 
 
Oppdatert