Gå til innholdet

Førstelektor Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er ansatt som førstelektor i samfunnsfag ved DMMH. Hun er utdannet førskolelærer, har hovedfagseksamen i sosiologi og ble førstelektor i 2007.

Hun har ledet og deltatt i ulike forsknings -og utviklingsprosjekter om barnehagevirksomhet. Blant forskningsprosjektene kan nevnes «Europafamiljen», «Barns sykefravær i friluftsbarnehager og andre barnehager», «Lederroller og organisasjonsmodeller i barnehagen» og «Historie og tradisjonsformidling i barnehagen». I flere år deltok hun i utviklingsprosjektet «Taterfolket fra barn til voksen» og prosjektet ”Samarbeidsmodeller – DMMH og barnehageeiere” som hun også ledet.

For tiden deltar Moen i det pågående NFR-prosjektet «Ledelse for læring» med særlig søkelys på styrerrollen i forhold til læring i barnehagen og i forskningsprosjektet «Kulturarv i den flerkulturelle barnehagen».

Moen har publisert nasjonalt og internasjonalt om ulike temaer knyttet til barnehagevirksomheten. Hun har vært med i forskernettverket International Leadership Research Forum (ILRF) siden dette ble etablert i 2011. Ved DMMH er Kari Hoås Moen tilknyttet samfunnsfagseksjonen og er daglig leder for Nasjonal lederutdanning for ledere i barnehager – Styrerutdanningen i Midt-Norge.   

Utvalgte publikasjoner:

1. Granrusten, P. T. og Moen, K. H. (2011). ”Nye lederroller i et utvalg kommunale barnehager med fokus på enhets- og fagledere». I Hoel, T. L., Guldal, T.M., Dons, C. F., Sagberg, S., Solhaug, T. og Wæge, K. (red.) FoU i Praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 10. og 11. mai 2010. s. 133-144. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

2. Granrusten, P. T. & Moen, K. H. (2009): ”Mindre tid til barna? Om pedagogiske lederes tidsbruk etter kommunal omorganisering”. I Mørreaunet, S., Glaser, V., Lillemyr, O.F. og Moen, K. H. (red.): Inspirasjon og kvalitet i praksis – med hjerte på barnehagefeltet. s. 123-138. Oslo: Pedagogisk Forum.

3. Larsen, A-M., Lund, A. B., Moen, B. B. og Moen, K. H. (2010). Om tatere som minoritet i et flerkulturelt samfunn. Kulturformidling i barnehage og skole. Oslo: Utdanningsdirektoratet

4. Larsen, A-M. og Moen, K. H. (2009). “The importance of culture for learning”. Artikkel utgitt på CD fra konferansen. Prešovská Univerzita v Prešove.  Pedagogická fakulta a Metodicko-pedagogické centrum RP v Prešove. Prešov 16. – 17. september 2009.

5. Moen, K. H. (1999): ”Mødres oppdragelsesidealer” i Emilsen, K. (red.): Barn – familie. Endring i et samfunnsperspektiv. DMMHs publikasjonsserie nr. 2/1999.

6. Moen, K.H. (2006). Styring og samarbeid i barnehagesektoren. 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

7. Moen. K. H. (2011). Nærmiljø og samfunn i barnehagen. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

8. Moen, K. H., Bakke, H. K., Bakke, Ø. og Fors, E. A. (2007). ”Preschool children’s sickness absenteeism from Norwegian regular and outdoor day care centres. A comparative study” I Scandinavian Journal of Public Healthvol. 35 no. 5, s. 490-496. Taylor & Francis.

9. Moen, K H., Blekesaune, A. og Bakke, H. K. (2007). ”Hvem bruker natur- og friluftsbarnehager?” I: Barn 26(3), s. 37-56. Trondheim: Norsk Senter for barneforskning.

10. Moen, K. H. og Buaas, E. H. (2012). ”Historie og tradisjonsformidling i barnehagen, - en utrendy utfordring”. FoU i praksis 2011. I Rønning, F., Diesen, R., Hoveid, H. og Pareliussen, I (red.) Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanningen. Trondheim, 26-27. april 2011, s. 225-247. Trondheim : Tapir Akademisk Forlag.

11. Moen, K. H. og Granrusten, P. T. (2011) ”Demokrati – et mangesidig begrep til inspirasjon og utfordring”. I Glaser, V., Moen, K. H., Mørreaunet, S. & Søbstad, F. (red.) Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen, s. 263-373. Oslo: Universitetsforlaget.

12. Moen, K. H og Granrusten, P. T. (2012). Barnehagen som sosialiseringsarena. I Kvello, Ø. (red.) Oppvekstmiljø og sosialisering, s. 175-216. Oslo: Gyldendal akademisk.

13. Moen, K. H. og Granrusten, P. T. (2013). Distribution of leadership Functions in Early Childhood Centers in Norway Following Organizational Changes. I Hujala, E., Waniganayake, M. and Rodd, J. (ed.). Researching Leadership in Early Childhood education, s. 79-95. Tamepre: Tampere University press.

14. Moen, K.H., Mørreaunet, S. og Groven, B. (2009). Ståstedsanalyse og ekstern vurdering i barnehagen. En analyse av verktøy/metoder for arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen utviklet i regi av Utdanningsdirektoratets Program for skoleutvikling, Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning, Senter for FEI. Trondheim.

15. Moen, K. H. og Svendsen, A. (2007): ”Det offentlige hjelpeapparatet - organisering, oppgaver og saksbehandling”. 2. utg. I: Sjøvik, P. (red.): En barnehage med rom for alle.  Oslo: Universitetsforlaget.

16. Skjæveland, Y., Buaas, E. H., og Moen, K. H. (2013). Danning gjennom historie og tradisjonsformidling i barnehagen In: Pareliussen, I., Moen, B.B., Reinertsen A., Solhaug, T.: FoU i praksis 2012, conference proceedings, s. 240-248. Trondheim: Akademika forlag.
Oppdatert