Gå til innholdet

Forskningsmetodikk

Både intervju og spørreundersøkelser

 

Metodisk vil en i prosjektet kombinere survey og ex post facto forskning, med både kvalitative og kvantitative metoder.

Utvalget for gjennomføring av kvalitative intervju og spørreskjema vil være et stratifisert og/eller randomisert utvalg av styrere i både private og offentlige barnehager og barnehage - eiere fra noen utvalgte fylker i landet. Dernest vil et utvalg barnehagepolitiske tekster bli analysert i forhold til perspektivet ”ledelse for læring i barnehagen”. Endelig vil en i siste fase gjennomføre en aksjonsforskning med tanke på å utvikle en ny ledelsespraksis, der man gjennom pedagogisk ledelse støtter barnehagene som lærende organisasjoner, og ser dette i lys av perspektivet ledelse for læring.
Oppdatert