Gå til innholdet

Teoretisk forankring

 

Teoretisk bygger prosjektet på en kombinert teoritilnærming, bestående av organisasjonsteori og motivasjonsteori.

I diskusjonen av lærende organisasjoner og utvikling av lærende ledere har Schein (2010) i sin organisasjonsteori vært spesielt opptatt av hvordan ledere kan møte utfordringer som gjelder krav om endring av organisasjonskultur og ledelse som svar på samfunnsendringer og nye krav til organisasjonen. Men når en i barnehager skal legge spesielt til rette for barnehagen som en læringsarena for barna (jf. St.meld. nr. 41, 2009), vil det være viktig om lederne da ser læring i bred forstand eller i mer snever betydning (Jf. Lillemyr 2011: 47 ff.). Likeledes blir det av grunnleggende betydning at ledere i barnehagen i sin utvikling av barnehagen som en læringsarena og som en lærende organisasjon, både inspirerer barna til engasjert læring, og bidrar til trivsel og motivasjon for sine medarbeidere (jf. uttrykket ’dobbelmotivering’).

Teori og forskning på et sosiokulturelt perspektiv på motivasjon og læring (Deci & Ryan, 2000) har særlig understreket betydningen av at barn som voksne får tilfredsstilt sine behov for kompetanse, selvbestemmelse og tilhørighet i sammenheng med læringen. Dette innebærer et fokus mot indre motivasjon (Lillemyr, 2007). Dette handler i stor grad om å ta særlig høyde for de menneskelige ressurser i organisasjonen (Kuvaas, 2008) og mer spesifikt om hvordan organisasjonen barnehage forholder seg til endrede krav og utfordringer (jf. Røvik, 2007; Schein, 2010). Men det er viktig å se at det er styringsorganer på ulike nivå som er sentrale i slike endringsprosesser, og som derfor har delt ansvar for de nye kravene til barnehagen som læringsarena (Helgøy & Aars, 2008). I denne forbindelse blir det viktig å utforske hvordan ledere og eiere oppfatter og forstår sentrale begreper som læring og strategisk ledelse, med tanke på å oppnå et godt system for ledelse for læring. 
Oppdatert