Gå til innholdet

Nye fagbøker ved biblioteket, juni 2017

                Nye fagbøker ved biblioteket juni 2017

Drama
Guss, Faith Gabrielle: Barnekulturens iscenesettelser II; dramaturgiske spiraler.-Oslo, Cappelen Damm akademisk 2017 Plass: 792 G

Filosofi / psykologi
Gergen, Kenneth J.: Relational being; beyond self and community.- Oxford, Oxford University press 2009 Plass: 150.1 G

Forskning
Cerwonka, Allaine: Improvising theory: Process and temporality in ethnographic fieldwork /… and Liisa H. Malkki.- Chicago, University Chicago Press 2007 Plass: 306.072 C

Daland, Hilde Drivenes: New roles for research librarians; meeting the expectations for research support /…and Kari-Mette Walmann Hidle.- Cambridge, Chandos publishing 2016 Plass: 027.7 D

Musikk
Green, Lucy: How popular musicians learn; a way ahead for music education.- London, Routledge 2016 Plass: 780.7 G

Negus, Keith: Popular music in theory; an introduction.- Cambridge, Polity Press 1996 (trykt 2010) Plass: 780.7 N

Söderqvist-Spering, Åse: Tema akkord; spill etter besifring.- Oslo, Musikkhusets forlag 2003 Plass: q781.252 S

Wade, Bonnie C.: Thinking musically; experiencing music, expressing culture.- third ed..- New York, Oxford university press 2013  Plass: 780.7 W

Norsk / språkhistorie / litteraturhistorie/
Bjerke, Christian: Begynneropplæring i norskfaget /…og Ronny Johansen.- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 372.6 B

Compagnon, Antoine: En sommer med Baudelaire.- Solum/ Bokvennen 2017
Plass: 840.92 C

Hennig, Åsmund: Litterær forståelse; innføring i litteraturdidaktikk.- 2.utg.-Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 372.64 H

Rannem, Øyvin: Bokstavene i historien; maktsymbol fra Augustus til Mussolini.- Forlaget Press 2017 Plass: 411 R

Pedagogikk / metodikk / veiledning /spes.ped.
Bjerkholt, Eva: Profesjonsveiledning ; fra praktisk virksomhet til teoretisk felt.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2017 Plass: 371.4 B

Bjørnstrøm, Markus: Verdt å vite om dyskalkuli.- InfoVest forlag 2015
Plass: 372.7 B

Blikk fra barnehagen / Tona Gulpinar; Leif Hernes og Nina Winger (red.).-
Bergen, Fagbokforlaget 2016 Plass: 372.2 B

Caldwell, Phoebe: Intensiv og tilpasset kommunikasjon; å bruke intensiv interaksjon for å komme i kontakt med mennesker med utviklingshemming og autismespektertilstander.- Spiss forlag 2013 Plass: 419 C

Danielsen, Anne Grete: Eleven og skolens læringsmiljø.- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 371.102 D

Didaktikk i praksis 1.-7.trinn / Kitt Lyngsnes og Marit Rismark (red.)- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass:371.3 D

Drugli, May Britt: Liten begynner i barnehagen.- Oslo, Cappelen Damm 2017
Plass: 372.231 D

Drugli, May Britt: Liten i barnehagen.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2017
Plass: 372.231 D

Fag-fordypning-forståelse; en fornying av Kunnskapsløftet.- Oslo, Kunnskapsdep. (Meld.St.28 (2015-2016)  Plass: St.meld

Førskolebarn med særskilte behov / Øystein Stette (red.).- Oslo, Pedlex 2017
Plass: 371.9 F

Halvorsen, Else Marie: Kulturarven i skolen; felleskultur og elevmangfold.- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 370.115 H

Holte, Lene: Pedagogikkens hjerte; en inspirasjonsbok om barns medvirkning, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon.- Styd kommunikasjon 2015
Plass: 372.23 H

Kendall, Gunilla Carlsson: Verdt å vite om ADHD.- InfoVest forlag 2015
Plass: 155.4541 K

Knudsen, Per Fabæch: Verdt å vite om stamming /…og Hermann Christmann.- Info Vest forlag 2015 Plass: 371.914 K

Lindgren, Camilla: Trygg inskoling; Grunden för en givande förskoletid / Camilla Lindgren och Tuula Torro.- Stockholm, Gothia fortbildning 2017 Plass: 372.233 L

Martinsen, Harald: Språklig høytfungerende barn og voksne med autismespekterforstyrrelse; prinsipper for opplæring og tilrettelegging.-2.utg.  
Oslo, Gyldendal akademisk 2015 Plass: 155.454 M

Melvold, Line: Etikk, følelser og dilemmaer i barnehagen; en aktiv bok for barnehagelærere og ledere i barnehagen /…og Einar Øverenget.- Styd kommunikasjon 2016 Plass: 372.24 M

Mæle, Silje: Verdt å vite om språkvansker /…og Barbro Krisine Vågen.- Info Vest forlag 2017 Plass: 371.914 M

Niss, Gunilla: Att börja förskolan.- Stockholm, Natur och Kultur 2017
Plass: 372.231 N

Olsen, Knut-Rune: Lesson study og læreres læring /…og Tor Arne Wølner.- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 371.3 O

Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet; empiriske og teoretiske studier av pedagogisk praksis / Bjørg Mari Hannås (red.).- Oslo, Gyldendal 2017
Plass: 371.3 P

Rammeplan for barnehagen; innhold og oppgaver (fastsatt av Kunnskapsdep. 24.april 2017.- Oslo, Pedlex 2017 Plass: 372.21 R

Wolf, Kristin Danielsen: Medvirkning til barns spontane lek i barnehagen.- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 155.418 W

Religion /Religionshistorie
Jakobsen, Rolv Nøtvik: Prekenbeskrivelse ; forstå, formidle, forbedre, forkynne / …og Gunnfrid Ljones Øierud.- Kristiansand, Høyskoleforlaget 2009 Plass: 251 J
 
Jensen, Roger: Pilegrim; Lengsel, vandring, tenkning – før og nå.- Oslo, Novus forlag 2015 Plass: 263.041 J

Den norske kirke: Gudstjeneste for den norske kirke.- Stavanger, Eide forlag 2011 Plass: 264 N

Samfunnsfag / arbeidsliv / historie / kvinnekamp
Erichsen, Bodil Chr.: Norske kvinners liv og kamp 1850-2000.- Res Publica 2017 (bind 1) Plass: 305.42 E

HR-boka/ Åshild Egerdal (red.).-Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 658.3 H

Johansen, Asbjørn: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.- 5.utg.- /…, Per Arne Tufte og Line Christoffersen.- Oslo, Abstrakt forl. 2016 Plass: 300.72 J

Lykkeberg, Rune: Alle har ret; demokrati som princip og problem.- (dansk) Gyldendal 2012 Plass: 321.8 L

Rawls, John: Political liberalism.- expanded edition.- New York, Columbia University Press 2015 Plass: 320.51 R


 

 

Oppdatert