Gå til innholdet

Nye fagbøker ved biblioteket, mars 2017

Nye fagbøker ved biblioteket mars 2017

Barnevern
Furman, Ben: Nå bor jeg to steder; en ny metode for å øke trivselen og forbedre samarbeidet mellom hjemmene når barn bor på to steder.- Oslo, Gyldendal 2017 Plass: Plass: 362.7 F

Den krevende foreldrerollen; familierettede intervensjoner for barn og unge.- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 362.7 K

Filosofi
Compagnon, Antoine: En sommer med Montaigne.- Oslo, Solum forlag 2015 Plass: 194 C

Deleuze, Gilles: A thousand plateaus ; Capitalism and Schizophrenia /…and Fèlix Guattari.- London, Bloomsbury Academic 2016 Plass: 194 D

Forming
Waterhouse, Ann-Hege L: Med kunst i barnehagen.- Bergen, Fagbokforlaget 2017
Plass: 704.05 W

Forskning /Metodikk
Dette vet vi om barnehagen; bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid / redigert av Thomas Nordahl og Ole Hansen.- Oslo, Gyldendal akademisk 2016 Plass: 372.26 D

Follestad, Berit: SIRKEL – en metode for relasjonsarbeid og godt læringsmiljø.- Bergen, Fagbokforlaget 2017 Plass: 371.102 F

Förskolans naturvetenskap i praktiken / Bodil Sundberg et al.- Malmö, Gleerups 2016
Plass: 507.2 F

Halpenny, Ann Marie: Introducing Piaget; a guide for practitioners and students in early years education / …og Jan Pettersen.- London, Routledge 2014 Plass: 372.2 H

Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis / Catrine Torbjørnsen Halås, Ingerd Gåre Kymre og Kari Steinsvik (red.).- Oslo, Gyldendal akademisk 2017
Plass: 610.73072 H

Lindgren, Camilla: Pedagogens tysta kunskap; enligt RUS-modellen /…, Tuula Torro.- Lund, Studentlitteratur 2017 Plass: 372.24 L

Metodebok for kreative fag / Hans Erik Næss og Lene Pettersen (red.).- Oslo, Universitetsforlaget 2017 Plass: 700.72 M

Fysisk fostring
Delavier, Frèdèric: Styrketrening; en anatomisk guide.- Oslo, Gyldendal 2010 Plass: 796.41 D

Matematikk
Kärre, Anna: Lyft fram matematiken; resonemang, problemlösning och begrepp /…och Anette de Ron.- Stockholm, Natur & Kultur 2016 Plass: 372.7 K

Naturfag
Björklund, Sanne: Uteverksamhetens möjligheter.- Lund, Studentlitteratur 2016
Plass: 796.5 B
 
Mendels arv; genetikkens æra / Dag O. Hessen, Thore Lie og Nils Chr. Stenseth (red.).- Oslo, Gyldendal 2014 Plass: 599.93 M

Pedagogikk/  barnehage- / spesial-/ migrasjon- /pedagogisk filosofi
Barndom i barnehagen; motstand / Maria Øksnes og Marcus Samuelsson (red).- Oslo, Cappelen Damm 2017 Plass: 372.23 B

Bostad, Inga: Å se seg spørrende omkring; introduksjon til en ny pedagogisk filosofi.- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 370.1 B

Brodin, Jane: Perspektiv på kvalitet i förskolan /…, Kan Renblad.- Lund, Studentlitteratur 2015 Plass: 372.2  B

Broström; Stig: Liv och lärande i den tidiga förskolan; målinriktad pedagogisk verksamhet med 0-3 åringar /…, Hanne Herring, Susanne Nellemann Nielsen.- Lund, Studentlitteratur 2014 Plass: 372.231 B

Edlund, Lena: De yngsta barnen och läroplanen.- Stockholm, Lärarförlaget 2016
Plass: 372.231 E

Efter barnets århundrade; utmaningar för 2000-talets förskola / Gun-Marie Frånberg (red.).- Lund, Studentlitteratur 2015 Plass: 372.2 E

Elevenes psykiske helse i skolen; utdanning til å mestre egne liv.- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 371.94 E

Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen / Anne Bonnevie Lund (red.).- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 371.97 M

Olsen, Mirjam Harkestad: Faglig inkludert? Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse/…og Alf Rune Plantin Mathisen og Elisabeth Sjøblom.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2016 Plass: 371.9 O

Reich, Lena Rubinstein: Professionell yrkesutövning i förskola; kontinuitet och förändring /…, Ingegerd Tallberg Bromann, Ann-Christine Vallberg Roth.- Lund, Studentlitteratur2017
Plass: 372.24 R

Strandberg; Leif: Läroplanen, barnen och jag.- Lund, Studentlitteratur 2016  Plass: 372.21 S

Sæverot, Herner: Pedagogikkvitenskap.- Bergen, Fagbokforlaget 2017 Plass: 370.1 S

Veiledning og oppdagelse /Magne S. Jensen, Thorbjørn J. Karlsen og Geir S. Luthen (red.).- Oslo, Gyldendal akademisk 2017 Plass: 371.4 V

Värdefull förskola; perspektiv på värdepedagogiskt arbete / Anette Emilson, Ingeborg Moqvist-Lindberg (red.).- Lund, Studentlitteratur 2016  Plass: 372.2 V

Psykologi
Farstad, Marie: Skam; eksistens, relasjon, profesjon.- Oslo, Cappelen Damm 2016
Plass: 152.4 F

Karp, Tom: Til meg selv; det er ikke det jeg sier til andre, men hva jeg sier til meg selv; om selvledelse.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2016 Plass: 158.1 K
 
Religion:
Stålsett, Sturla J.: Religion i urolige tider; globalisering, religiøsitet og sårbarhet.- Oslo, Cappelen Damm 2017 Plass: 200 S

Samfunnsfag: sosiologi /sosialt arbeid/arbeisliv /organisasjonskultur
At skabe en klient; institutionelle identiteter i socialtarbejde / Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer (red.).- København, Reitzels forlag 2003 Plass: 361.3 A

Hernes, Tor: Organisering i en verden i bevegelse.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2016
Plass: 658.4 H

Lokalsamfunn / Mariann Villa og Marit S. Haugen (red.).- Cappelen Damm akademisk 2016
Plass: 307 L

Mah-Rukh, Ali: Trusselen fra IS; terror, propaganda og ideologi.- Oslo, Kagge forlag 2015
Plass: 363.325 M

Produktiv motivasjon i arbeidslivet /Robert Buch et al (red).- Oslo, Cappelen Damm 2016

Singleton, Andrew: Religion, culture and society.- Los Angeles, Sage 2014
Plass: 306.6 S

Storeng, Nils H. Arbeidsrett.-10.utg.-Oslo, Cappelen Damm 2017 Plass: 344.01 A

Østerberg, Dag: Musikkfeltet; en innføring i musikksosiologi.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2017 Plass: 306.4248 Ø

Språk
Chomsky, Noam: Det medfødte språket; et kapittel i den rasjonelle tenkningens historie.- Oslo, Cappelen Damm akademisk 2017 (Cappelens upopulære skrifter) Plass: 401 C


Oppdatert