Gå til innholdet

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i fysisk aktivitet og helse

Inntil 100 % fast stilling ledig fra 1. august 2017

Barnehagelærerutdanninga er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium med tverrfaglige kunnskapsområder. Faget fysisk aktivitet og helse omfatter undervisning og veiledning i to kunnskapsområder og fordypningsfag i hovedmodellen for bachelor barnehagelærerutdanning og i bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv. Faget skal bidra til å gi studentene grunnlag for å ivareta barns kropp, bevegelse og helse. Undervisninga i kunnskapsområdet er i stor grad praktisk retta der studentene er aktive og undersøkende og settes i stand til å reflektere over egen praksis. 

I fysisk aktivitet og helse inngår temaene:

 • Barns utvikling, lek og læring
 •  Natur, helse og bevegelse
 •  Friluftsliv, naturopplevelse og bevegelsesglede
 •  Barns undring, utforsking og risikofylte lek i ulike miljø  
 • Førstehjelp 

Ekskursjoner og overnattingsturer inngår som en del av undervisningen. 

Søkeren må ha:

 • Relevant kompetanse som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor (jf. Kunnskapsdepartementets Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger).
 • Kunnskap om barns fysiske aktivitet og helse
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, undervisning og veiledning.

  Det er ønskelig at søkere har: 
 • God kjennskap til barnehagen som institusjon og hvordan faget kan anvendes/ komme til uttrykk i barnehagen 
 • Universitet- og høgskolepedagogisk utdanning
 • Undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanning
 • Erfaring med bruk av nettbasert undervisning 
 • Interesse for å arbeide tverrfaglig og temaorganisert
 • Vitenskapelig produksjon knyttet til barnehagefeltet

Kompetanse i andre emner i barnehagelærerutdanningen kan bli vektlagt

Andre opplysninger:
Arbeidsoppgavene omfatter primært undervisning (også nettbasert), studentveiledning og administrasjon samt noe tid til forskning og undervisningsutvikling. Hovedarbeidssted er DMMHs campus på Dalen, men det må kunne påregnes arbeidsoppgaver knyttet til utdannings- og oppdragsvirksomhet som vil medføre reisevirksomhet.

Nytilsatte uten barnehageerfaring må gjennomføre en uke i praksis i barnehage, dersom DMMH viderefører denne ordning for sine ansatte.

Nytilsatte uten universitets- og høgskolepedagogikk må regne med å ta slik utdanning i regi av DMMH.

I seksjoner med særlig skjev kjønnsfordeling vil en under ellers like kompetanseforhold vurdere om søkers kjønn skal telle med i vurderingen. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan det bli foretatt tidsbegrenset tilsetting (jf. Universitets- og høgskoleloven §6-5).

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig miljø med full konsentrasjon om barnehage og tidlig barndom (Norges eneste spesialiserte barnehagelærerutdanning)
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Praksisnærhet
 • Internasjonale kontakter
 • Engasjerte, dedikerte kolleger 
 • Et godt arbeidsmiljø preget av delingskultur og omsorg
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 •  Lønn som ved statlige høgskoler
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, DMMH er bl. a. IA-bedrift og tegner gruppelivsforsikring for sine medarbeidere

Søknadsfrist, søknad og prosedyre 
Frist for å sende søknad er 14. mai 2017.

Søknad skal sendes elektronisk via denne siden. Du blir bl.a. bedt om å registrere følgende:

Søknadsbrev

 • Personalia
 • Utdanning/akademiske kvalifikasjoner
 • Arbeidserfaring
 • Undervisning/veiledningserfaring-/kvalifikasjoner
 • IKT-erfaring
 • Prosjekt-/forskningserfaring
 • Kurs
 • Publikasjoner/vitenskapelige produksjoner
 • Referanser
 • Språk

Registreringsmåten må følges. Det er ikke anledning til å utforme CV på andre måter.

Sakkyndig vurdering.
Aktuelle søkere vil ca. én uke etter søknadsfristens utløp bli bedt om å sende inn 3 eksemplarer av søknadsbrev, CV, vitnemål, attester og inntil 15 vitenskapelige arbeider på minnepinner (eventuelt i papirformat) til vurdering i sakkyndig utvalg. Det vil bli gitt en kort frist for denne innsendingen.

Aktuelle kandidater til stillingen vil måtte regne med å bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Om DMMH 
DMMH er Norges nest eldste barnehagelærerutdanning og blant landets største. DMMH er en akkreditert høgskole med ca. 1300 studenter og 150 tilsatte hvorav ca. 110 arbeider innen undervisning og forskning og annen faglig virksomhet. Høgskolens virksomhet innen utdanning og forskning er i alt overveiende grad knyttet til barnehagen og tidlig barndom.

DMMH tilbyr bachelor barnehagelærerutdanning etter hovedmodellen, men gir også tre mer profilerte barnehagelærerutdanningstilbud: et tilbud med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk, et tilbud med vekt på flerkulturell forståelse og et tilbud med vekt på natur og friluftsliv. Vi tilbyr også deltidsutdanning og arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU). Høgskolen gir også en rekke videreutdanningstilbud på bachelor- og mastergradsnivå. På mastergradsnivå tilbyr vi per dags dato utdanning i barnehageledelse. Høsten 2017 startes flere nye masterprogram, i (1) barnekultur og kunstpedagogikk, i (2) spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom og i (3) barnehagekunnskap.  

Høgskolen har en utstrakt FoU-virksomhet knyttet til barnehagefeltet og tilstøtende områder. Vi har nært samarbeid med praksisfeltet, og forholdene for praksisnær FoU ligger godt til rette. Flere tilsatte er for tiden i doktorgradsløp basert på interne eller eksterne midler. Andelen vitenskapelig tilsatte med førstekompetanse eller toppkompetanse som professor eller dosent er om lag 50 %. Pr. i dag har høgskolen dosenter og professorer innen fagområder som førskolepedagogikk, spesialpedagogikk, samfunnsfag, ledelse, religionspedagogikk og estetiske fag.

DMMH driver et aktivt internasjonalt arbeid ved utveksling av studenter, lærere og andre ansatte. Gjennom utveksling, nettverk, FoU og utdanning samarbeider DMMH med institusjoner både i Europa og i andre verdensdeler. DMMH har gjennom flere år vært involvert i nettverksarbeid for oppbygging av barnehagelærerutdanning i flere land i det østlige og sørlige Afrika.

DMMH er en selvstendig, spesialisert og profilert høgskole, som ivaretar det regionale behovet for utdanning av barnehagelærere. DMMH er blant de institusjonene i landet som utdanner flest barnehagelærere. DMMH er aktivt med i det regionale universitets- og høgskolesamarbeidet og andre nettverk innen forskning og administrasjon. Vi har utmerkede kontor- og undervisningsforhold for både tilsatte og studenter. For øvrig vises til våre web-sider: www.dmmh.no

 
Oppdatert