Gå til innholdet

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse


Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse er en 3-årig profesjonsutdanning på heltid.

Norge er i dag et flerkulturelt samfunn hvor mange barnehager har barn med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Studieprogrammet tar opp tema som er relevante for å kunne jobbe i barnehager preget av kulturelt og språklig mangfold. I dette ligger også en forståelse for felles verdier og grunnleggende respekt på tvers av kulturer. Sentrale fag i utdanningen er norsk, samfunnsfag, RLE samt pedagogikk.

Undervisningsformene er varierte, fra ekskursjoner, gruppearbeid og debatter, til individuelt skriftlig arbeid og forelesninger.

Organisering

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse er organisert ved at 6 tverrfaglige kunnskapsområder er fordelt på tre studieår:

  • Barns utvikling, lek og læring
  • Natur, helse og bevegelse
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Språk, tekst og matematikk
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Kunnskapsområdene går parallelt gjennom studieåret. Kunnskapsområdet Samfunn, religion og livssyn er fordelt i to separate emner i 1. og 2. studieår, med avsluttende vurdering etter hvert emne.

I løpet av 3. studieår skal studenten i tillegg gjennomføre et fordypningsstudium knyttet til flerkulturell forståelse, og dessuten arbeide med og skrive en individuell bacheloroppgave. 

Praksis

I løpet av tre studieår skal studentene gjennomføre 100 dager (svarer til 20 uker) veiledet praksis, hovedsakelig i barnehage.

Organisasjoner og institusjoner i nærmiljøet brukes aktivt i studiet. Praksis knyttes til barnehager med kulturelt mangfold.

Det er anledning til å ta deler av 3. studieår i utlandet. DMMH har avtaler med land i Europa, Afrika og det amerikanske kontinent.

Vurdering

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig eksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det vises til DMMHs retningslinjer og forskrift om studentopptak, eksamen, vurdering av praksis ved DMMH. Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Pensum

Oversikt over pensum til de ulike emner vil bli kunngjort på dmmh.no innen studiestart. Det tas forbehold om endringer i pensum.

Jobb- og karrieremuligheter

Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til å arbeide som:

  • pedagogisk leder i barnehage
  • styrer for en barnehage
  • leder i skolefritidsordningen (SFO)
  • leder i andre barnerelaterte områder

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlag for opptak til forskjellige mastergradsutdanninger. DMMH tilbyr flere emner som kan inngå i mastergradsprogram ved NTNU, for eksempel i pedagogikk (førskolepedagogikk og spesialpedagogikk).

Oppdatert