Gå til innholdet

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk

Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk er en tverrfaglig 3-årig profesjonsutdanning på heltid.
Studieprogrammet gir en utvidet kompetanse innenfor kunstfagene drama, musikk og forming, og disse fagenes plass i barnehagens virksomhet.
 
Utdanningen bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk arbeid, som skal gi studentene et godt grunnlag for pedagogisk og kunstfaglig arbeid med barn. Innholdet i studiet er tverrfaglig, med et grunnleggende kunstpedagogisk perspektiv. Det legges vekt på lekens verdi og det å kunne uttrykke seg gjennom de kunstneriske språkene.

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og gjennomføring av aktiviteter med og uten barn.

Organisering

Barnehagelærerutdanning med kunstfaglig profil er organisert ved at 6 tverrfaglige kunnskapsområder er fordelt på tre studieår:

  • Barns utvikling, lek og læring
  • Natur, helse og bevegelse
  • Samfunn, religion, livssyn og etikk
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Språk, tekst og matematikk
  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Kunnskapsområdene går parallelt gjennom studieåret. Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet er fordelt i to separate emner i 1. og 2. studieår, med avsluttende vurdering etter hvert emne.
I utdanningen er pedagogikk et sentralt og sammenbindende fag, som har et særlig ansvar for utdanningens progresjon og profesjonsinnretning.

I løpet av 3. studieår skal studenten i tillegg gjennomføre et fordypningsstudium knyttet til kunstfagene i barnehagen, og dessuten arbeide med og skrive en individuell bacheloroppgave.

Praksis

I løpet av tre studieår skal studentene gjennomføre 100 dager (svarer til 20 uker) veiledet praksis, hovedsakelig i barnehage

Jobb- og karrieremuligheter

 

Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til å arbeide som:

  • pedagogisk leder i barnehage
  • styrer for en barnehage
  • leder i skolefritidsordningen (SFO)
  • leder i andre barnerelaterte områder

 

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlag for opptak til forskjellige mastergradsutdanninger. DMMH tilbyr flere emner som kan inngå i mastergradsprogram ved NTNU, for eksempel i pedagogikk (førskolepedagogikk og spesialpedagogikk).

Vurdering

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig eksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det vises til DMMHs retningslinjer og forskrift om studentopptak, eksamen, vurdering av praksis ved DMMH. Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Pensum

Oversikt over pensum til de ulike emner vil bli kunngjort på dmmh.no innen studiestart. Det tas forbehold om endringer i pensum.

Kostnader

Utgifter til turer og ekskursjoner (ca. kr. 500,-) kan komme i tillegg til studieavgiften.

 
Oppdatert