Gå til innholdet

Barns multimodale praksiser

Hvilken betydning kan barns multimodale praksiser i barnehagen ha for aktiv deltakelse i en tekstkultur i endring?
I emnet Barns multimodale praksiser presenteres og drøftes ulike teoretiske tilnærminger til og nyere forskning om barns multimodale praksiser i en barnehagekontekst.

Studiet vil gi innsikt i hva multimodalitet er og kan tilføre barns erfaring, lek og læring. Studentene utfordres til å anvende multimodale tilnærminger i analyser og tolkninger av ulike barns uttrykk i barnehagen, og til kritiske drøftinger av hvordan barns multimodale praksiser kan tilrettelegges, ivaretas og videreutvikles i en sammensatt og flerkulturell barnehagekontekst.  
Oppdatert