Gå til innholdet

Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv

I dette emnet presenteres og drøftes ulike teorier om inkludering hvor utfordringer og muligheter blir løftet frem. 
Barns stemmer er et viktig perspektiv gjennom hele emnet. Tidlig innsats for barn og familier fordrer samarbeid med barnets foreldre/foresatte og andre. Rådgivning og samarbeid knyttet til spesialpedagogisk arbeid er også et sentralt tema. Studentene vil blant annet utfordres til å prøve ut rådgiving gjennom praktiske øvelser. Gjennom undervisning forankres profesjonsbegrepet teoretisk og den øvrige tematikken settes i sammenheng med spesialpedagog som profesjon. 

Arbeids- og undervisningsmåtene varierer mellom forelesninger, gruppediskusjoner, rollespill og seminar. Eksamensformen er semesteroppgave i gruppe og individuell muntlig eksamen.
 
Oppdatert