Gå til innholdet

Slik søker du

Søknaden skrives på engelsk for alle studieopphold. 

I tillegg til å fylle ut søknadsskjemaet og legge ved karakterutskrifter, blir du bedt om å gi en beskrivelse av deg selv hvor du kommer inn på punktene nedenfor. Denne beskrivelsen vil bli tillagt stor vekt ved utvelgelsen.

Beskrivelsen  bør inneholde

 1. Gi en kort redegjørelse om deg selv
 2. Hva vil du betegne som dine sterke sider?
 3. Hva vil du betegne som dine svake sider?
 4. Hvilke forbedringsområder ser du?
 5. Hva forventer du å få av utenlandsoppholdet?
 6. Hvorfor bør akkurat du bli valgt til en studieplass i utlandet?
 7. Hvordan opplevde du samarbeidet i basisgruppen i fjor?
 8. Hvordan opplever du selv at du står faglig?
 9. Hvordan kan du være en god representant for DMMH

Kriterier for opptak

 • Bestått praksis i 2. klasse og har tatt minst 90 stp. pr. 1. juli i utreiseåret
 • Motivasjon for studiet (søknad og intervju) og inntrykk fra intervjuet
 • Språkferdigheter (der det er relevant)
 • Praksislærers uttalelse fra praksis i 1.klasse
 • Praksisveileders uttalelse
 • Klassestyrers uttalelse (og andre klasselærere)
 • Karakterer fra 1.klasse
 • Fravær fra undervisning eller praksis i 1.klasse
 • Personlige egenskaper
 • Familiesituasjon og helse
 • Spesielle forutsetninger/erfaringer som er relevante i gitte sammenhenger
 • Refleksjon i forhold til studieutbytte og eget faglig- og pedagogisk bidrag
 • Sammensetning av studenter til de ulike stedene (ingen drar alene)
 • Førerkort (der det er relevant)
 • Åpenhet for utenlandsstudier og praksis i flere land og kontinent

Intervju

Alle søkere blir kalt inn til intervju før endelig utvelgelse. Intervjuet er på engelsk.


Oppdatert