Gå til innholdet

Tema 1: Pedagogisk ledelse – barnehagen som en lærende organisasjon

Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for styreren i samarbeid med de pedagogiske lederne. Sammen skal de bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon. 
Styrer og pedagogisk leder har ansvar for å lede medarbeidere i det daglige arbeidet med barna. De er rollemodeller med et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag og rammeplanens intensjoner etterleves i praksis. 

Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen. 

(Kompetanse for framtidens barnehage, KD 2013, s. 11).