Gå til innholdet

Gruppeledelse

Studiet Gruppeledelse har fokus på ledelse av voksne i grupper. Studiets mål er å gi lederen verktøy, økt kunnskap og kompetanse i gruppeledelse. 

Om studieprogrammet

Gruppeledelse er å lede noen, en gruppe. Å være gruppeleder er en sammensatt og utfordrende oppgave. Rollen gruppeleder tilsier at du må kunne lede en gruppe mot et felles mål, du må kunne bidra til god kvalitet i samspillet mellom gruppemedlemmene, du må kunne bygge positivt opp om det enkelte gruppemedlemmets selvoppfatning og tro på egen mestring, og du må kunne bidra positivt til samholdet i gruppen. Hva gjør du for å oppnå dette? Hva gjør du når konflikter oppstår? Hvordan kan du som gruppeleder bidra til endring av fastlåste sosiale-, strukturelle- og kulturelle mønster? 

Kunnskap om gruppeledelse er et av mange kompetansekrav som stilles til lederen. Studiet tar utgangspunkt i lederens erfarte kunnskap (erfaringskunnskap) og retter oppmerksomheten mot den enkelte leders subjektive erfaringer: Hvordan oppleves det å være leder i min gruppe? Hva er min erfaring med det som hemmer og/eller fremmer samspill, kommunikasjon og utvikling i gruppen? Hvem er «jeg» i gruppens «vi»?  

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført studium i Gruppeledelse skal studenten ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor gruppeledelse, som gjør at studenten: • Har kunnskap om gruppedynamikk ut fra grunnleggende begreper om møte, rollebytte, rolleteori, sosiometri/sosiatri og konfliktteori.• Har ferdigheter i å lese en gruppes sosiometri (kulturell leseferdighet), samt i å kunne transformere konflikter og å lede vekstprosesser. • Har generell kompetanse i å lede skapende gruppeprosesser med et etisk ansvar.  

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Studiet vil benytte ulike læringsformer preget av å være sammen i prosess. Prosessen skapes og utvikles gjennom veiledning, forelesning, verkstedarbeid, rollebytte, dialoger og refleksjoner.

Studiet benytter læringsplattformen It`s learning.
Oppdatert