Gå til innholdet

Universitets- og høgskolepedagogikk

Med vekt på barnehage- og grunnskolelærerutdanning.

Om studieprogrammet

Studiet i universitets- og høgskolepedagogikk fokuserer på utvikling av nye undervisningsmetoder og didaktisk kompetanse tilpassa undervisning av studenter.

Hensikten med Universitets- og høgskolepdagogikk er å gjøre deltakerne fortrolige med grunnleggende begreper, modeller og teori som bidrar til innsikt i hva læring er, og hvordan en kan fremme studenters læring i egen undervisning.

Betydelig vekt blir lagt på å utvikle deltakernes innsikt i vesentlige sammenhenger mellom undervisning, læring og vurdering, slik at de selv blir bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere resultatene av egen undervisning. 

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

Studiet er samlingsbasert med fem samlinger, og det forutsettes selvstendig arbeid mellom samlingene. 

Sentrale arbeidsmåter i studiet vil være en kombinasjon av praktisk øvelser og teoretiske refleksjoner.

Studentene blir inndelt i studiegrupper hvor man samarbeider aktivt gjennom kollegaveiledning, felles refleksjon og individuelle framlegg.  

Vurdering

Avsluttende vurdering i studiet består av en individuell semesteroppgave basert på et gjennomført pedagogisk utviklingsarbeid. Semesteroppgaven presenteres både skriftlig, i form av en poster, og muntlig, i form av en muntlig eksamen.

Karakteruttrykket er bestått /ikke bestått, bygd på en helhetlig vurdering av skriftlig og muntlig del av eksamen. Alle deler må vurderes til Bestått.

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt eksamen se «forskrift om studier ved DMMH».
Oppdatert