Gå til innholdet

Doktorgradsavhandlinger

Under følger en oversikt over doktorgradsavhandlinger som er tilgjengelige ved biblioteket.

Afdal, Geir
Tolerance and curriculum : conceptions of tolerance in the multicultural unitary Norwegian compulsory school. - Oslo, Det teologiske menighetsfakultet, 2005. - 410 s.
Avhandling (dr.theol)
DMMH: 372.19 A

Alstad, Gunhild Tomter
Barnehagen som språklæringsarena : en kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråkdidaktiske praksiser. - Oslo 2013. (Avhandling (phd.) - NTNU, 2013).
DMMH: 371.97 A

Alvestad, Torgeir
Barnehagens relasjonelle verden : små barn som kompetente aktører i produktive forhandlinger. - Göteborg 2010. (Avhandling (doktorgrad) - Göteborgs universitet, 2010).
DMMH: q372.23 A 

Angelo, Elin
Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser. – Trondheim, 2012. (Avhandling (ph.d.) – NTNU, 2012).
DMMH 780.7 Aa Elektronisk utgave

Archambault, Josée
Refugee children, citizenship and "the best interests" of the child : experiencing settlements as new citizens in Norway. - Trondheim 2011. - 175 s.
Avhandling (ph.d.) - NTNU, 2011.
ISBN 978-82-471-2553-3
DMMH: 362.87 A

Aure, Venke
Kampen om blikket : en longitudinell studie der formidling av kunst til barn og unge danner utgangspunkt for kunstdidaktiske diskursanalyser. – Stockholm, 2011. (Avhandling (ph.d.)– Stockholms universitet, 2011).
DMMH 707 A

Bae, Berit
Dialoger mellom førskolelærer og barn : en beskrivende og fortolkende studie. - Oslo, HiO, Avdeling for lærerutdanning, 2004. - 260 s.
Avhandling (dr.philos.) - Universitetet i Oslo, 2004.
DMMH: 372.23 B

Bale, Kjersti
Om melankoli / Kjersti Bale. - Oslo : Pax, 1997. - 295 s. : ill. ([En Pax-bok])
Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Oslo, 1996 med tittel: "Out of my weakness and melancholy" : melankoli som litterær konfigurasjon.
Serietittel fra løst omslag.
ISBN 82-530-1917-3 (ib.)
DMMH 809.9 B

Berg, Lisbet
Studieløpet : om tidsbrukvalg, faglige valg og kunnskapsteoretiske valg / Lisbet Berg. - Oslo : Norsk institutt for studier av forskning og utdanning, c1997. - 370, 20 s. : ill. - (Rapport / Norsk institutt for studier av forskning og utdanning ; 3/97)
Avhandling (dr. polit.) - Universitetet i Oslo, 1997.
Bibliografi: s. 312-339.
ISBN 82-7218-363-3 (h.)
DMMH 378 B Magasin

Berge, Lars Johan
"Løs Baandene, lad Kræfterne udvikles-" : en beskrivelse og analyse av kirkeforfatningsdebatten i Norge fra 1840 til 1859 med tanke på dens historiske og kirkelige forutsetninger / Lars Johan Berge. - Trondheim : Tapir, c2001. - XI, 439 s. - (KIFO perspektiv ; nr 10)
Forkortet og bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (dr. art.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2000.
ISBN 82-519-1705-0 (ib.)
DMMH 262.9 B

Berglund, Barbro Morsing
Förskolans program för sexåringar / Barbro Morsing Berglund. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1994. - 262 s. - (Studia psychologica et paedagogica. Series altera ; CXVI)
Avhandling (doktorgrad) - Lunds universitet, 1994.
ISBN 91-22-01632-5
DMMH 372.233 B

Bjerke, Håvard Barns perspektiver på samfunnsborgerskap : kritiske refleksjoner om rettigheter, ansvar og deltakelse. - Trondheim 2012. (Avhandling (ph.d.) - NTNU, 2012.)
DMMH 341.48 B

Bjervås, Lise-Lotte
Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan : en diskursanalys. - Göteborg, 2011. (Avhandling (ph.d.) - Gøteborgs universitet, 2011.)
DMMH 372.2 B

Björk-Willén, Polly
Lära och leka med flera språk : socialt samspel i flerspråkig förskola. - Linköping, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, 2006. - 200 s. - (Linköping studies in arts and science ; 376)
Avhandling (doktorgrad) - Linköpings universitet, 2006.
ISBN 91-85643-43-2
DMMH 372.23 B

Björklund, Camilla
Hållpunkter för lärande : småbarns möten med matematik. - Åbo, Åbo Akademis förlag, 2007. (Avhandling (doktorgrad) - Åbo Akademi, 2007).
DMMH: q372.7 B Elektronisk utgave

Bjørkvold, Jon-Roar
Den spontane barnesangen - vårt musikalske morsmål : en undersøkelse av førskolebarns sang i tre barnehager i Oslo / Jon-Roar Bjørkvold. - [Oslo] : Cappelen, 1985. - 222 s., [1] bl. : ill., mus.
Opprinnelig trykt som avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Oslo, 1981.
Sammendrag på engelsk.
ISBN 82-02-09997-8
DMMH 784.6 B

Blomquist, Bo
Förskolebarnets relation till sin familj : förändrade förutsättningar och föreställningar 1950-1990 / Bo Blomquist. - Göteborg : Department of Sociology, Göteborg University, 2001. - 256 s. : ill. - (Göteborg studies in sociology ; No 4)
Avhandling (doktorgrad) - Göteborgs Universitet, 2001.
Bibliografi: s. 244-256.
ISBN 91-974106-0-8 (h.)
DMMH 306.87 B

Brunstad, Paul Otto
Ungdom og livstolkning : en studie av unge menneskers tro og fremtidsforventninger / Paul Otto Brunstad. - Trondheim : Tapir, c1998. - XIII, 292 s. : fig. - (KIFO perspektiv ; nr 3)
Sitater også på engelsk.
Avhandling (dr. theol.) - Universitetet i Oslo, 1998.
Bibliografi: s. [275]-289.
ISBN 82-519-1299-7 (ib.)
DMMH 306.6 B

Bungum, Brita
Barndommens tid og foreldres arbeidsliv : en sosiologisk studie av barns og yrkesaktive mødres og fedres perspektiver på arbeids- og familieliv. - Trondheim, 2008. (Ph.d.avhandling, NTNU).
DMMH q306.87 B Elektronisk utgave

Colnerud, Gunnel
Etik och praktik i läraryrket : en empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan / Gunnel Colnerud. - Stockholm : HLS förlag, 1995. - V, 203 s. - (Linkøping studies in education and psychology ; 44)
Avhandling (doktorgrad) - Linköpings universitet, 1995.
ISBN 91-7656-367-7
DMMH 174 C

Dahlbeck, Johan
On childhood and the good will : thoughts on ethics and early childhood education. – Malmö, Malmö University, 2012. (Ph.d).
DMMH 170 D Elektronisk utgave

Drugli, May Britt Young children treated because of ODD/DC : conduct problems and social competence in day-care and school settings. - Trondheim, NTNU, Faculty of Medicine, 2006. - 1 b.(flere pag.) Avhandling (dr.philos.) ISBN 978-82-471-0167-4 DMMH 371.9 D Elektronisk utgave

Emilson, Anette
Det önskvärda barnet : fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. - Göteborg, 2008. (Avhandling (ph.d.) - Göteborgs universitet, 2008).
DMMH: q372.23 E Elektronisk utgave

Engdahl, Ingrid
Toddlers as social actors in the Swedish preschool.
Stockholm 2011. (Thesis - Stockholm University, 2011.)
DMMH: q372.231 E Elektronisk utgave

Foss, Else
Den omsorgsfulle væremåte : en studie av voksnes væremåte i forhold til barn i barnehagen. - Bergen, 2009. - 214 s. (Avhandling (ph.d) - Universitetet i Bergen, 2009).
ISBN 978-82-308-0721-7
DMMH 372.23 F

Franck, Karianne
Constructions of children in-between normality and deviance in Norwegian day-care centres. - Trondheim, NTNU, 2014. - 114 s. (Avhandling (ph.d.) - NTNU, 2014).
ISBN 978-82-326-0006-9
DMMH 371.9 F

Frisch, Nina Scott
To see the visually controlled : seeing-drawing in formal and informal contexts : a qualitative comparative case study of teaching and learning drawing processes from Vega in northern Norway. - Trondheim, NTNU, 2010. - 307 s.
(doctoral thesis at NTNTU ; 2010:79)
ISBN 978-82-471-2119-1
DMMH 704.03 F Elektronisk utgave

Frønes, Ivar
Among peers : on the meaning of peers in the process of socialization / Ivar Frønes. - Oslo : Scandinavian University Press, 1995. - IX, 268 s.
Avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Oslo, 1995.
ISBN 82-00-21958-5 (ib.)
DMMH 303.32 F

Gjermestad, Anita
Skjøre samspill : en deskriptiv og fortolkende studie av barn med dyp utviklingshemming og deres nærpersoner i barnehage og skole. - Stavanger 2009. - 266 s.
Avhandling (ph.d) - Universitetet i Stavanger, 2009.
ISBN 978-82-7644-392-9
DMMH 362.3 G

Greve, Anne
Vennskap mellom små barn i barnehagen. – Oslo, HiO, Avd. for lærerutdanning, 2007. - 366 s.Doktorgrad (Ph.D) – Universitetet i Oslo, 2006.
ISBN 978-82-579-4589-3
DMMH 372.231 G

Grindheim, Liv Torunn
Kvardagslivet til barneborgarar : ein studie av barna si deltaking i tre norske barnehagar. – Trondheim, 2014. (Ph.d. – NTNU, 2014). 
DMMH 372.23 G


Groven, Berit

Det doble blikk : spesialpedagogen i endringstider. - NTNU, Pedagogisk institutt, 2007. - 473 s.
Avhandling (ph.d.) - NTNTU, 2007.
ISBN 978-82-471-1674-6

Grönlund, Erna
Barns känslor bearbetade i dans : dansterapi för barn med tidiga störningar / Erna Grönlund. - Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 1994. - IX, 502 s.
Avhandling (doktorgrad) - Stockholms universitet, 1994.
Bibliografi: s. 464-475.
ISBN 91-7153-274-9
DMMH 616.891 G

Haakestad, Jorunn
Ariadnes tråd : tekstile utsmykninger i Norge i det 20. århundret / Jorunn Haakestad. - Kristiansand : Høyskoleforl., 1998. - 228 s. : ill. - (Studia humanitatis Bergensia ; nr 3)
Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. art.) - Universitetet i Bergen, 1995.
ISBN 82-7634-167-5 (h.)
DMMH 746.09481 H

Haanes, Vidar L.
"Hvad skal da dette blive for prester?" : presteutdannelse i spenningsfeltet mellom universitet og kirke, med vekt på modernitetens gjennombrudd i Norge / Vidar L. Haanes. - Trondheim : Tapir, c1998. - XII, 594 s. : ill. - (KIFO perspektiv ; nr 5)
Avhandling (doktorgrad) - Det teologiske menighetsfakultet, 1998.
Kilder og litteratur: s. [547]-586.
ISBN 82-519-1328-4 (ib.)
DMMH 207 H

Hagström, Birthe
Kompletterande anknytningsperson på förskola. - Malmö, Malmö högskola, 2010. (Avhandling (doktorgrad) - Malmö högskola, 2010.)
DMMH q372.24 H

Halvars-Franzén, Bodil
Barn och etik : möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag. - Stockholm 2010. ( Avhandling (dr.grad) - Stockholms universitet, 2010.)
DMMH q372.23 H Elektronisk utgave

Hammarlund, K.G.
Barnet och barnomsorgen : bilden av barnet i ett socialpolitiskt projekt / KG Hammarlund. - Göteborg : Historiska institutionen i Göteborg, 1998. - 199 s. - (Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg ; 19)
Avhandling (doktorgrad) - Göteborgs universitet, 1998.
ISBN 91-88614-22-0
DMMH 362.7 H

Hellman, Anette
Kan Batman vara rosa? : förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. - Göteborg 2010. ( Avhandling (dr.grad) - Gøteborgs universitet, 2010.)
DMMH q372.234 H Elektronisk utgave

Henckel, Boel
Förskollärare i tanke och i handling : en studie kring begreppen arbete, lek och inlärning / Boel Henckel. - [Umeå], 1990. - 237 s. : fig. - (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet ; 27)
Avhandling (doktorgrad) - Umeå universitet, 1990.
ISBN 91-7174-521-1
DMMH 372.2 H

Hennum, Nicole
Kjærlighetens og autoritetens kulturelle koder : om å være mor og far for norsk ungdom. - Oslo, NOVA, 2002. - 363 s.- (NOVA rapport 19/02)
Avhandling (dr.polit) - NTNU. Sosialantropologisk institutt, 2002.
ISBN 82-7894-149-1
DMMH 306.874 H

Hensvold, Inger
Fyra år efter examen : hur förskollärare erfar pedagogiskt arbete och lärarutbildningens spår. - Stockholm, HLS förlag, 2003. - 166 s. -
Avhandling (doktorgrad) - Lärarhögskolan i Stockholm, 2003.
DMMH 370.71 H

Hjemdahl, Kirsti Mathiesen
Tur/retur temapark : oppdragelse, opplevelse, kommers / Kirsti Mathiesen Hjemdahl. - [Bergen] : [K.M. Hjemdahl], 2002. - 280 s.
Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Bergen, 2002.
ISBN 82-497-0124-0 (h.)
DMMH 305.23 H

Hoel, Torlaug Løkensgard
Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole : responsgrupper i teori og praksis / av Torlaug Løkensgard Hoel. - [Trondheim] : Det historisk-filosofiske fakultet, Den allmennvitenskapelige høgskolen, Universitetet i Trondheim, 1994. - XXXIII, 867 s.
Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Trondheim, 1995.
Senere utgitt som nr 3 i ALS skriftserie.
ISBN 82-90896-39-5 (h.)
DMMH 808.043982 H

Hoel, Trude
6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok : fortelling, barn, bildebok. - Stavanger, 2014. (Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Stavanger, 2014).
DMMH q155.413 H

Holck, Gidske
Kommunenes styring av komplekse oppgaver : kommunal tverretatlig tjenesteyting overfor barn og unge med funksjonsnedsettelser. - Oslo, UiO, Institutt for spesialpedagogikk, 2004. (Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2004.)
DMMH 362.7 H

Holmlund, Kerstin
Låt barnen komma till oss : förskollärarna och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854-1968 / Kerstin Holmlund. - Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet, 1996. - 336 s. - (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet ; 41)
Avhandling (doktorgrad) - Umeå universitet, 1996.
Bibliografi: s. 320-336.
ISBN 91-7191-173-1
DMMH 372.28 H

Hovik, Lise
De røde skoene : et kunstnerisk og teoretisk forskningsprosjekt om teater for de aller minste. - Trondheim, 2014.
Avhandling (ph.d.) - NTNU, 2014.
DMMH 792.022 H

Hovland, Beate Indrebø
Å bli fortalt hvordan en skal handle : bibelbruk i nåtidig etisk debatt sett i et narrativt perspektiv / Beate Indrebø Hovland. - Trondheim : Religionsvitenskapelig institutt, NTNU, 1999. - 308 s.
Avhandling (dr. art.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2000.
ISBN 82-7861-193-9 (h.)
DMMH 241 H

Häikiö, Tarja
Barns estetiska läroprocesser : atelierista i förskola och skola. – Göteborg, Göteborgs universitet, 2007. – Avhandling (fil. dr.)
ISBN 978-91-7346-599-1
DMMH 704.05 H

Jernes, Margrethe
Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. – Stavanger, 2013. (Avhandling (ph.d.) – Universitetet i Stavanger, 2013). 
DMMH q371.334 J

Johnsen, Berit H.
Et historisk perspektiv på idéene om en skole for alle : rekonstruksjon av sentrale tanker og tradisjoner med basis i Erik Pontoppidans og Ole Vigs pedagogiske tekster / Berit H. Johnsen. - [Oslo] : Unipub forl., 2000. - 385 s. (Perspektiv: 17 x 24 ; nr 3/2000)
På omslaget: Spesialpedagogikk.
Revidert utg. av forfatterens avhandling (dr.scient.) - Universitetet i Oslo, 1999.
ISBN 82-7477-029-3 (h.)
DMMH 371.9 J

Johannesen, Berit Overå
Å holde på med lego : en empirisk studie i meningsdannelse. - Trondheim, NTNU, Psykologisk instiutt, 2006. - 274 s. (Doktoravhandlinger ved NTNU ; 2006:45) (Avhandling (dr.polit)
ISBN 82-471-7836-2
DMMH 153 J Elektronisk utgave

Karlsson, Rauni
Demokratiska värden i förskolebarns vardag. - Göteborg, 2009. (Avhandling (dr.grad.) - Göteborgs universitet, 2009).
ISBN 978-91-7346-656-1 (h.)
DMMH 372.23 K

Kjørholt, Anne Trine
Childhood as a social and symbolic space : discourses on children as social participants in society. - Trondheim 2004. - (Doctoral theses at NTNU ; 2004:152)
ISBN 82-471-6533-3
DMMH 305.23 K

Koch, Anette Boye
Når børn trives i børnehaven. – Århus, 2012. (Avhandling (ph.d.) – Syddansk Universitet, 2012).
DMMH q372.23 K

Korsvold, Tora
Profesjonalisert barndom : statlige intensjoner og kvinnelig praksis på barnehagens arena 1945-1990 / Tora Korsvold. - Trondheim : Historisk institutt, Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU, 1997. - 464 s. - (Skriftserie fra Historisk institutt ; nr 20)
Avhandling (dr. art.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1997.
ISBN 82-7765-020-5 (h.)
DMMH 372.28 K

Krogstad, Atle
Tid, landskap, erfaring : om den norske livsverden i Dag Solstads forfatterskap / Atle Krogstad. - Trondheim : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2002. - 341 s.
Avhandling (dr. art.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2002.
Bibliografi: s. 331-341.
ISBN 82-471-5139-1 (h.)
DMMH 839.82 K

Kultti, Anne
Flerspråkiga barn i förskolan : villkor för deltagande och lärande. – Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, 2012. (Ph.d. – Gøteborg universitet).
q371.97 K Elektronisk utgave

Kvaran, Inge
Skilsmisse sett med barns øyne : barns sårbarhet og håndtering. - Trondheim 2008. - 271 s.
(Avhandling (dr.polit.) - NTNU 2008)
ISBN 978-82-471-6275-0 (h.)
DMMH 306.89 K

Larsen, Ingvild Marheim
Om styring og ledelse av universiteter og høgskoler : mellom fagfellesskap, hierarki, politikk og marked. - Oslo, UiO, 2007. - 280 s.
Avhandling forsvart ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
DMMH 378.1 L

Lenz Taguchi, Hillevi
Emancipation och motstånd : dokumentation och kooperative läroprocesser i förskolan / Hillevi Lenz Taguchi. - Stockholm : HLS Förlag, 2000. - 316 s. - (Studies in educational sciences ; 33)
Avhandling (doktorgrad) - Stockholms universitet, 2000.
ISBN 91-7656-486-x (h.)
DMMH 372.26 L

Letnes, Mari-Ann
Digital dannelse i barnehagen : barnehagebarns meningsskaping i arbeid med multimodal fortelling. - Trondheim, 2014.
Avhandling (ph.d.) - NTNU, 2014.
DMMH 371.334 L

Lied, Sidsel
Elever og livstolkningspluralitet i KRL-faget : mellomtrinnselever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn. - Elverum, Høgskolen i Hedmark, 2004. - (Høgskolen i Hedmark. Rapport ; nr.11 - 2004)
Avhandling (doktorgrad) - Det teologiske menighetsfakultet, 2004.
ISBN 82-7671-394-7
DMMH 372.81 L

Lindberg, Anna Lena
Konstpedagogikens dilemma : historiska rötter och moderna strategier / Anna Lena Lindberg. - [2. uppl.]. - Lund : Studentlitteratur, c1991. - 439 s. : ill.
Avhandling (doktorgrad) - Lunds universitet, 1989.
ISBN 91-44-31711-5
DMMH 707 L

Lindvåg, Anita
Elsa Olenius och Vår teater / Anita Lindvåg. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1988. - 285 s. : ill. - (Skrifter / utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; 29)
Summary: Elsa Olenius and Vår Teater.
Avhandling (doktorgrad) - Lunds universitet, 1988.
ISBN 91-29-59013-2
DMMH 792 L

Lund, Ingrid
"Listening to shy voices" : shyness as an emotional and behavioural problem in the context of school. - Stavanger 2010. (PhD thesisUiS ; no. 105.)
ISBN 978-82-7644-417-9
DMMH 152.4 L

Lundström, Elisabeth
Ett barn är oss fött : att bli förälder när barnet har en funktionsnedsätting : ett beskrivande och tolkande perspektiv. - Stockholm, HLS förlag, 2007. - 267 s. (Doktorsavhandling . Stockholms universitet)
ISBN 978-91-7656-646-6
DMMH 362.4 L

Lunneblad, Johannes
Förskolan och mångfalden : en etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område. - Göteborg, Göteborgs universitet, 2006. - 208 s. (Göteborg studies in educational sciences ; 247)
Avhandling (doktorgrad) - Göteborgs universitet, 2006.
ISBN 91-7346-563-1
DMMH 371.97 L

Lycke, Kirsten Hofgaard
Samvær mellom søsken / Kirsten Hofgaard Lycke. - Oslo : Universitetsforl., c1996. - 180 s. : ill. (Pedagogisk forskning ; 7)
Bygger på forfatterens avhandling (dr. polit.) - Universitetet i Oslo, 1994.
ISBN 82-00-22410-4 (h.)
DMMH 306.87 L

Løkken, Gunvor
Toddler peer culture : the social style of one and two year old body-subjects in everyday interaction / Gunvor Løkken. - Trondheim : Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2000. - 1 b. (flere pag.).
Delvis opptrykk av artikler.
Avhandling (dr. polit.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2000.
ISBN 82-471-5006-9 (h.)
DMMH 372.231 L

Malmström, Elisabet Ahlner
En analys av sexåringars bildspråk : bilder av skolan / Elisabeth Ahlner Malmström. - Lund : Lund University Press, 1998. - 205 s. : ill. - (Lund studies in education ; 6)
Avhandling (doktorgrad) - Lunds universitet, 1998.
ISBN 91-7966-522-5
DMMH 704.05 M

Matre, Synnøve
Munnlege tekstar hos barn : ein studie av barn 5-8 år i dialogisk samspel / Synnøve Matre. - Trondheim : Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet, 1997. - VIII, 321 s. : ill.
Avhandling (dr. art.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1998.
ISBN 82-7861-109-2 (h.)
DMMH 155.413 M

Meulengracht Sørensen, Preben
Fortælling og ære : studier i islændingesagaerne / Preben Meulengracht Sørensen. - Oslo : Universitetsforl., c1995. - 390 s.
Opprinnelig presentert som forfatterens avhandling (dr. philos.) - Aarhus Universitet, 1993.
Sammendrag på engelsk.
ISBN 82-00-22681-6 (h.)
DMMH 839.6 M

Mjør, Ingeborg
Høgtlesar, barn, bildebok : vegar til meining og tekst. - Kristiansand, Universitetet i Agder, 2009. (Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Agder, 2009).
DMMH 028.5 M

Mjøs, Marit
Spesialpedagogens rolle i dagens skole : en studie av hvordan prinsippene om inkudering for alle elever kommer til uttrykk i skolen, og av spesialpedagogens rolle i denne sammenheng. - Oslo, Unipub, 2007. (Dr.avh. - Universitetet i Oslo).DMMH 371.9 M

Moe, Merete
Barnehagen som dialogisk og helsebyggende arbeidsplass : med mennesker som tør å sette segselv på spill. – Trondheiim, NTNU, 2014. (Avhandling (ph.d.) – NTNU, 2014). 
DMMH 372.24 M

Mogstad, Sverre Dag
Trostradisjon og livssituasjon : en systematisk-teologisk analyse av hvordan etablere en korrelasjon mellom fortelling og erfaring med utgangspunkt i Hans Stocks og Georg Baudlers bibeldidaktiske teorier / Sverre Dag Mogstad. - Trondheim : Tapir, c2001. - XII, 341 s. - (KIFO perspektiv ; nr 9)
Avhandling (dr. theol.) - Det teologiske menighetsfakultet, Oslo, 2001.
ISBN 82-519-1699-2, 82-519-1966-2(feil ISBN) (rettet)(ib.)
DMMH 268.01 M

Myhre-Nielsen, Dag
En hellig og ganske alminnelig kirke : teologiske aspekter ved kirkens identitet i samfunnet / Dag Myhre-Nielsen. - Trondheim : Tapir, c1998. - X, 428 s. - (KIFO perspektiv ; nr 4)
Avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Oslo, 1998.
ISBN 82-519-1327-6 (ib.)
DMMH 261.1 M

Nilsen, Askild H.
Changes in play area size in kindergartens: tensions in the role of the landscape architect. – Ås, Norwegian University of Life Sciences, 2014. (Avhandling (ph.d.) – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, 2014). 
DMMH  712.5 N

Ommundsen, Åse Marie
Litterære grenseoverskridelser : når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut. - Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, 2010. (Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2010.)
DMMH 028.5 O

Ottosen, Anna L.
"Det beste fra barnehagen og det beste fra skolen" : om innholdet i det pedagogiske tilbudet i 1.klasse etter R97. - Oslo, UiO. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, 2006. - 303 s.
Avhandling (dr.polit.)
DMMH 372.233 O

Ouvinen-Birgerstam, Pirjo
Identitetsutveckling hos barn : en jämförelse mellan finska, jugoslaviska och svenska barn / Pirjo Ouvinen-Birgerstam. - Lund : Studentlitteratur, c1984. - 212 s. : diagr.
Avhandling (doktorgrad) - Lunds universitet, 1984.
ISBN 91-44-23191-1
DMMH 155.4 O

Patriksson, Göran
Socialisation och involvering i idrott / Göran Patriksson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 1979. - 234 s. - (Gøteborg studies in educational sciences ; 31)
"Gymnastik- och idrotts-projektet 17.".
ISBN 91-7346-069-9 (h.)
DMMH 796.01 P

Ramsfjell, Astri
"Kjære Gud, jeg har det godt" : leserrolle og barndomskonstruksjon i religiøs didaktisk barnelitteratur. - Trondheim, NTNU, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, 2008. (Avhandling (dr.art. - NTNTU, 2008.)
ISBN 978-82-471-1074-4
DMMH 248.82 R

Reis, Maria
Att ordna, från ordning till ordning : yngre förskolebarns matematiserande. - Göteborg, Acta Universitatis Gothburgensis, 2011. (Avhandling (doktorgrad) - Gøteborgs universitet, 2011.
DMMH: q372.7 R Elektronisk utgave

Riksaasen, Rita
Visible and invisible pedagogies in teacher education : a comparison of Norwegian primary and pre-school teacher education / Rita Riksaasen. - Trondheim : Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1999. - 235 s.
Avhandling (dr. polit.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1999.
ISBN 82-7861-171-8 (h.)
DMMH 370.7 R

Rosenqvist, Mia Maria
Undervisning i förskolan? : en studie av förskollärarstuderandes föreställningar / Mia Maria Rosenqvist. - Stockholm : HSL förlag, c2000. - 183 s. : ill. - (Studies in educational sciences ; 27)
Avhandling (doktorgrad) - Stockholms universitet, 2000.
ISBN 91-7656-470-3
DMMH 370.71 R

Sagberg, Sturla
Autentisitet og undring : en drøfting av kristendommens plass i norsk barnehage i institusjonsetisk og personetisk perspektiv / Sturla Sagberg. - Trondheim : Tapir, c2001. - XIV, 445 s. : fig. - (KIFO perspektiv ; nr 11)
Avhandling (dr. theol.) - Det teologiske menighetsfakultet, Oslo, 2001.
ISBN 82-519-1712-3 (ib.)
DMMH 248.82 S

Samoilow, Tatjana Kielland
Kapitalbevegelse, familieforfall og romankunst : en nylesing av romanene til Alexander L. Kielland og Thomas Manns Buddenbrooks. - Trondheim, NTNU, 2013. (Avhandling (ph.d.) - NTNU, 2013). 254 s.
ISBN 978-82-471-4626-2
DMMH 809.03 S?

Sandseter, Ellen Beate Hansen
Scaryfunny : a qualitative study of risky play among preschool children. - Trondheim, NTNU, 2010.
(Doctoral theses at NTNU ; 2010:69). - 1 b. (flere pag.)
ISBN 978-82-471-2097-2
DMMH 155.418 S Elektronisk utgave

Sandvik, Ninni
Medvirkning og handlingskraft i småbarnspedagogiske praksiser : horisontalt fremforhandlet innflytelse. – Trondheim, 2013. (Avhandling (ph.d) – NTNU, 2013).
DMMH q372.26 S Elektronisk utgave

Sandø, Svein E.
Barn, IKT og etikk : en studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case. - Oslo, 2014. (Avhandling (ph.d.) - Det teologiske menighetsfakultet, 2014).
DMMH 179 S

Seland, Monica
Det moderne barn og den fleksible barnehagen : en etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet. Trondheim 2009. (Avhandling (ph.d) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2009).
DMMH 372.23 S Elektronisk utgave

Servin, Anna
Sex differences in children's play behavior : a biological construction of gender? / by Anna Servin. - Uppsala : Acta universitatis upsaliensis, 1999. - 60 s. - (Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Social Sciences ; 86)
Sammendrag av avhandling (doktorgrad) - Uppsala universitet, 1999.
ISBN 91-554-4593-4
DMMH 155.418 S

Signert, Kerstin
Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel. – Gøteborg, 2012. (Avhandling (ph.d.) – Göteborgs universitet, 2012).
DMMH q371.392 S Elektronisk utgave

Simonnes, Asbjørn
When children are at risk : ministering to children and their families in crisis situations / Asbjørn Simonnes. - Bergen-Sandviken : Fagbokforl., c1996. - 281 s.
Opprinnelig levert som avhandling (doktorgrad) - Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA, 1996.
ISBN 82-7674-150-9 (h.)
DMMH 362.7 S

Simonsson, Maria
Bildeboken i förskolan : en utgångspunkt för samspel / Maria Simonsson. - Linköping, Linköpings universitet, 2004. - 243 s. - (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet ; nr. 84) (Linköping studies in arts and science ; 287).
Avhandling (fil. dr.) - Linköpings universitet, 2004.
ISBN 91-7373-908-1
DMMH 028.5 D

Skrunes, Njål
Kristendomskunnskap for barn : en fagplanhistorisk undersøkelse av kristendomsfagets utvikling 1889-1939 / Njål Skrunes. - [Bergen] : Norsk Lærerakademi, 1995. - 553 s.
Avhandling (dr. theol.) - Det teologiske menighetsfakultet, Oslo, 1996.
Katalogisert etter omslaget.
DMMH q372.84 S

Steinfeld, Torill
På skriftens vilkår : et bidrag til morsmålsfagets historie / Torill Steinfeld. - Oslo : Landslaget for norskundervisning : Cappelen, 1986. - 244 s. : ill. - ([Skriftserie] / Landslaget for norskundervisning ; [33])
Inngår i Torill Steinfelds avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Oslo, 1992.
ISBN 82-02-10797-0
DMMH 372.6 S

Thorell, Mia
Politics and alignments in children's play dialoque [sic] : play arenas and participation / Mia Thorell. - Linköping : Department of Child Studies, Linköpings universitet, 1998. - 293 s. - (Linköping studies in arts and science ; 173)
Avhandling (fil. dr.) - Linköpings universitet, 1998.
ISBN 91-7219-175-9
DMMH 155.418 T

Thulin, Susanne
Lärares tal och barns nyfikenhet : kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan. - Göteborg, 2011. (Avhandling (ph.d.) - Gøteborgs universitet, 2011.)
DMMH 502 T

Torkelsen, Terje
På livet løs : en praktisk-teologisk studie av kirkelige medarbeideres erfaringer fra helsefarlige personalkonflikter i Den norske kirke / Terje Torkelsen. - Trondheim : Tapir, c2003. - XI, 319 s. - (KIFO Perspektiv ; Nr. 13)
Avhandling (dr. theol.) - Det teologiske Menighetsfakultet, 2003.
Sammendrag på engelsk.
ISBN 82-519-1845-6 (ib.) : Nkr 340.00
DMMH 253 T

Tronvoll, Inger Marii
Barn, foreldre og de gode hjelpere : en studie av brukermedvirkning mellom familier med funksjonshemmede barn og hjelpere på kommunalt nivå / Inger Marii Tronvoll. - Trondheim : Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosialt arbeid, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 1999. - 272 s.
Avhandling (dr. polit.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1999.
ISBN 82-7861-152-1 (h.), 82-7861-166-1 (h.)
DMMH 362.7 T

Tullgren, Charlotte
Den välreglerade friheten : att konstruera det lekande barnet. - Malmö, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2004. - (Malmö studies in educational sciences ; 10).
Doktorsavhandling i pedagogik, 2004.
ISBN 91-85042-07-2
DMMH 155.418 T

Tønnessen, Aud V.
"Et trygt og godt hjem for alle"? : kirkelederes kritikk av velferdsstaten etter 1945 / Aud V. Tønnessen. - Trondheim : Tapir akademisk forl., c2000. - XII, 395 s. - (KIFO perspektiv ; nr 7)
Avhandling (dr. theol.) - Universitetet i Oslo, 2000.
Omhandler bl.a. Den norske kirke.
ISBN 82-519-1611-9 (ib.)
DMMH 361.6 T

Uddén, Berit
Musisk pedagogik med kunskapande barn : vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog / Berit Uddén. - Stockholm : KMH Förlaget, 2001. - XI, 283 s. : ill., mus. (Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning)
Avhandling (doktorgrad) - Stockholms universitet, 2001.
ISBN 91-88842-27-4 (h.)
DMMH 780.7 U

Vallberg Roth, Ann-Christine
Könsdidaktiska mönster i förskole pedagogiska texter / Ann-Christine Vallberg Roth. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1998. - 283 s. - (Studia psychologica et paedagogica. Series altera ; 135)
Avhandling (doktorgrad) - Lunds universitet, 1998.
ISBN 91-22-01794-1
DMMH 372.234 V

Vestad, Ingeborg Lunde
Barns bruk av fonogrammer : om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv. – Oslo, 2013. (Avhandling (ph.d.) – Universitetet i Oslo, 2013)  DMMH  781.1 V

Vik, Bjørnar Mortensen
For barna og samfunnet : psykologi, barneoppdragelse og sosialpolitikk i Norge, ca. 1900-1975. - Bergen, 2014. (Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2014)
DMMH q305.2309 V

 

Wetso, Gun-Marie
Lekprocessen – specialpedagogisk intervention i (för)skola : när aktivt handlande stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning. – Stockholm, HLS förlag, 2006.
(Avhandling (doktorgrad) – Stockholms universitet, 2006.
ISBN 978-91-7656-626-8
DMMH 155.418 W

Zachrisen, Berit
Interetniske møter i barnehagen : vilkår for barns samhandling i lek. - Stavanger, University of Stavanger, Faculty of Arts and Education, 2013.
Avhandling (ph.d) - Universitetet i Stavanger, 2013,
ISBN 978-82-7644-544-2
DMMH 371.97 Z

Änggård, Eva
Bildskapande : en del av förskolebarns kamratkulturer. - Linköping 2005. (Avhandling (dr.grad) - Linköpings universitet, 2005.)
DMMH q704.05 Æ

Ødegård, Elin
Nyutdannede pedagogisk lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper : en kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket. - Oslo, 2011. (Avhandling (ph.d.) - Universitetet i Oslo, 2011).
DMMH 372.24 Ø

Ødegaard, Elin Eriksen
Meningsskaping i barnehagen : innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger. - Göteborg, Göteborgs universitet, 2007. - 148 s. - (Göteborg studies in educational sciences ; 255)
Avhandling (doktorgrad) - Göteborgs universitet, 2007.
ISBN 978-91-7346-587-9
DMMH 372.23 Ø

Øksnes, Maria
”Hvis det er noe vi ikke får lov til, så sniker vi oss til det!” : perspektiver på fritid og barns muligheter til å skape alternative fluktlinjer. – Trondheim, NTNU, Pedagogisk institutt, 2008. - 405 s. (Avhandling (ph.d) – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2008).
ISBN 978-82-471-8852-1
DMMH 305.23 Ø

Østbye, Guri Lorentzen
Barn - kunst - danning : møter mellom barn og kunst som danningsarena for barn i grunnskolen. - Bergen, UiB, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, 2005. - 325 s. (avhandling (Ph.D)
ISBN 82-308-0288-2
DMMH 704.05 Ø

Østrem, Solveig
Barns subjektivitet og likeverd : et bidrag til en diskusjon om barnehagens pedagogiske innhold og etiske forankring. - Oslo, Det teologiske fakultet, 2008. 204 s.
ISBN 978-82-471-6731-1
DMMH 372.2 Ø 

Åmot, Ingvild
Barn med samspillsvansker og ansattes dilemma relatert til retten til medvirkning i barnehagen. - Trondheim, 2014. (Avhandling (ph.d.) - NTNU, 2014).
ISBN 978-82-326-0594-1
DMMH 371.9 Å    

   

Oppdatert