Gå til innholdet

Hovedfag- og masteroppgaver i andre fag

Amlie, Maren: Gregory Batesons kommunikasjonsteori: hovedfokus på sammenhengen mellom spørsmål og svar i samtaler med barn og voksne. - Oslo, Universitetet, 1993. Hovedoppgave i sos.ped. DMMH: q155.413 A Magasin

Angelo, Elin: Musikkskolelæreres yrkeskompetanse : en oppgave om hvilke krav som stilles til musikkskolelæreres yrkeskompetanse - og hvordan faglærerutdanningen i musikk forbereder til å møte disse kravene. - Oslo, Norges musikkhøgskole, 2002. Hovedoppgave i musikkpedagogikk. DMMH: q780.7 A Magasin

Arvesen, Petter A.: "Vi'e størst, sant" : transisjonen fra barnehage til skole som inntak til sentrale prosesser i barns sosialisering. - Bergen, Universitetet, 2002. Hovedoppgave i sosialantropologi. DMMH: q372.233 A Magasin

Ekern, Kirsten: Kunstskoler for barn i alderen 3-7 år; en undersøkelse og analyse. Oslo, Høgskolen; avdeling for estetiske fag, 1995. Hovedoppgave i forming. DMMH: q704.05 E

Fredriksen, Eileen: Innvandrere i barne- og ungdomslitteratur på norsk / ...og Ingrid Marie Undheim. - Oslo, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole, 1992. Hovedoppgave i bibliotekfag. DMMH: q028.5 F

Furuset, Kjell: Barns vurdering og bruk av nære naturområder i bydelen Charlottenlund / Brundalen, Trondheim. - Trondheim, Universitetet, 1994. Hovedoppgave i geografi. DMMH: q304.2 F Magasin

Fætten, Sølvi Ann: Hvilket rom gir barnehagens rammeplan for bruk av mytiske fortellinger, med tanke på å gi næring til barns spiritualitet? . - Oslo 2010. (Masteroppgave i RLE - Det teologiske menighetsfakultet, 2010.) Klass: q248.82 F Elektronisk utgave

Gunnesdal, Lars: Eierskap i barnehagesektoren. - Oslo 2010. (Masteroppgave i samfunnsøkonomi - Universitetet i Oslo, 2010.) Klass: q372.21 G Elektronisk utgave

Halsa, Liv Eli: Fra sosialpolitikk til barnepolitikk? endring i barnevernet. - Oslo, Universitetet, 1994. Hovedoppgave i statsvitenskap. DMMH: q362.7 H Magasin

Haugseth, Jørgen Næss: Barnehageløftet : en selvfinansierende reform? - Oslo 2009. (Masteroppgave i sosialøkonomi, UiO). Klass: q372.21 H Elektronisk utgave

Helmersen, Bodil: Hvordan er det forebyggende arbeid med barn aktualisert i utdanning og praksis i helsestasjoner, barnehager og skoler? - Bodø 2010. (Masteroppgave i sosialt arbeid - Høgskolen i Bodø, 2010.) Klass: q362.7 H Elektronisk utgave

Hjelle, Simon Sigurdson: Den digitale leken : en tilnærming til bruk av digitale verktøy i barnehagen. - Oslo, UiO, 2008. (Masteroppgave i informatikk). Klass: q372.23 H Elektronisk utgave

Hofstad, Marit: Glassmaleri som medium for lys og farge : en undersøkelse av Oddmund Kristiansens moderne glassmaleri i Nidaros Domkirke. - Oslo, Universitetet, 2002. Hovedoppgave i kunsthistorie. Klass: q247 H

Holmvik, Anne-Lise: Ledelse i mellomrommet : barnehagemyndighetens ledelse av kompetanseutvikling i samhandling med styrerne i barnehagen. – U.s., 2012. (Master i kunnskaps- og innovasjonsledelse – Handelshøjskolen i København/Aarhus Universitet, 2012). Klass: q372.21 H Elektronisk utgave

Jernsletten, Laila: Sosialiseringsprosesser i barnehagen. - Tromsø, Universitetet, 1988. Hovedoppgave i samfunnsvitenskap. DMMH: q372.2 J

Jørgensen, Inger-Marie Ulla: Se og høre, forstå og gjøre : dialog mellom tre fra personalet og to brukere med utviklingshemning. – Trondheim, 2013. (Masteroppgave i språklig kommunikasjon – NTNU, 2013.) Klass: 371.9 J Elektronisk utgave

Letnes, Mari-Ann: Mellom frihet og styring : studie i kreativ problemløsning. - Rev. utg. - Trondheim 2004. Hovedoppgave i forming, Universitetet i Oslo, 2001. DMMH: q707 L Magasin

Meling, Anette: Foreldres fordeling av omsorgsarbeid i barnets første leveår : en analyse av sammenhengene mellom diskurs, omsorgsarrangement, praksis og kompetanseutvikling. – Oslo, UiO, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 2007. (Masteroppgave). DMMH: q306.87 M Elektronisk utgave

Midtbø, Anne Kristin Finsveen: Ledelse i barnehagen : om å påvirke til utvikling, omstilling og endring. – Sogndal, Høgskulen i Sogn og Fjordane, 2008. (Masteroppgave i organisasjon og leiing, Utdanningsleiing – Høgskulen i Sogn og Fjordane, 2008). Klass: q372.24 M Elektronisk utgave

Møen, Inger-Lisa: Førskolelæreres syn på musikk og egen kompetanse i et diskursivt perspektiv : intervju med 8 førskolelærere og en førskolelærerutdanner ved høgskolen i Bergen. - Bergen 2003. Hovedfagsoppgave i musikkpedagogikk. DMMH: q780.7 M Magasin

Olsson, Maja Reinåmo: Å bryte mønstre : forståelse av estetikkens verdi i pedagogisk virksomhet i barnehagen. - Trondheim, 2011. (Masteroppgave i fagdidaktikk, estetiske fag - NTNU, 2011.) Klass: q372.23 O Elektronisk utgave

Ommedal, Gry H.: Lederutvikling i et læreperspektiv : en studie av barnehagestyreres identitetsbygging til lederrollen, og hvordan det kan føre til læring i organisasjonen. - Sogndal 2008. (Masteroppgave i organisasjon og ledelse - Høgskulen i Sogn og Fjordane, 2008.) Elektronisk utgave

Paulsen, Ingvild Synøve: Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim : et møte med vandrere, kulturminner, steder og landskap. – Tromsø, UiTø, det samfunnsvitenskapelige fakultet, 2005. (Hovedfagsoppgave). Klass: 274.81 P Elektronisk utgave

Salvesen, Lars Birger: Barndom...kan ikke kjøpes for penger...- men kan den ødelegges for penger? - Oslo, Universitetet, Det teologiske fakultet, 1999. Hovedoppgave i kristendom. DMMH: q659.1 S Magasin

Sjursen, Kristin Sprauten: ”Hjulet og navet” : gudsbilde og menneskesyn i Hildegard von Bingens Kosmosskrift. – Trondheim 2006. – Opprinnelig levert som hovedoppgave i kristendom – NTNU, 2003. DMMH: 231 S

Skaar, Ronny B.: Forsørgelse og omsorg : farsrollen i norsk barnelovgivning 1915-1981. Bergen, Diskurs forlag, 2003. Hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Bergen, 2001. DMMH: 346.017 Stormark, Hege: Barnebilder i endring; en sammenligning av «Lekestue» og «Sesam Stasjon». - Bergen, Universitetet, 1993. Hovedoppgave i massekommunikasjon og kulturformidling. DMMH: q302.234 S

Søbstad, Per Ivar:Musikalsk utvikling hos barn i førskolealderen. - Oslo, Universitetet, 1974. Hovedoppgave i musikkvitenskap. DMMH: q781.7 S

Undheim, Ingrid Marie: Se - Fredriksen, Eileen: Innvandrere i...

Varkøy, Øivind: Lærerhøgskolenes musikkutdanning; en studie i kvantitet og kvalitet. - Oslo, Norges musikkhøgskole, 1991. Hovedoppgave i musikk. DMMH: q780.7 V

Vestel, Viggo: «Leopardpinnen» ; kreativitet, lek og sosial praksis i en norsk barnehage. - Oslo, Universitetet, 1992. Hovedoppgave i sosialantropologi. DMMH: q155.418 V Magasin

Østby, Ingvild: Avdeling Stjernen – en studie av barn med ulik kulturell bakgrunn i en norsk kommunal barnehage. - Oslo, Universitetet; institutt for sosialantropologi, 2001. Klass: 2.25 Ø Magasin

Oppdatert