Gå til innholdet

Hovedfag- og masteroppgaver i barnehagepedagogikk

Aanderaa, Berit: Ny tid - nye barnehager? : et bidrag til en strategi for barnehageutvikling. - Oslo, BVA, 1990. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 372.21 Aa

Aasen, Solveig Fredriksen: Hva styrer førskolelæreres valg av innhold i barnehagen ? Et etisk perspektiv. - Oslo, Høgskolen: førskolelærerutdanninga, 1999. Klass: q372.23 Aa Magasin

Aasen, Wenche: Barnehagens arbeidslag mellom tradisjon og nye utfordringer : en teoretisk drøfting av barnehagens organisasjonsstruktur. - Norsk lærerakademi, 1999. Klass: q372.24 Aa

Akerø, Miriam Estdahl: "Barnet skal ha rett til ytringsfrihet" : hvordan kommer denne rett til uttrykk i tekst og praksis i barnehagen? - Oslo, Høgskolen, avd. for lærerutdanning, 2004. Hovedfagsoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.23 A

Alvestad, Marit: Analyse av årsplanar i barnehagen. - Oslo, BVA, 1989. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 372.23 A

Alvestad, Torgeir: Barns engasjement i teater: en eksplorerende og teorigenererende studie. - Oslo, BVA, 1994. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 792 A Magasin

Alvestrand, Elin: Personlig investering og førskolelærerutdanningen: en studie av påvirkninger på motivasjon i utdanningen. - Trondheim, 1989. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q370.71 A Magasin

Amundsen, Hilde Merete: Inter Subjectum; en analyse av barnehagebarns konstruksjon av felles mening. - Trondheim 1998. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 A Magasin

Andersen, Camilla Eline: Verden i barnehagen : dekonstruksjoner i lys av postkolonial teori : en etnografisk undersøkelse fra en barnehageavdeling. - Høgskolen i Oslo. Hovedoppgave i barnehageped. Klass: 371.97 A

Anderssen, Eva Høyem: Personalets opplevelse av barns medvirkning i barnehagen / …, Veslemøy Fladby. – Trondheim 2008. (Masteroppgave i førskolepedagogikk . NTNU, 2008). Klass: q372.24 A

Arnsjø, Kristin: «Hvis det kræsjer helt med øvingslæreren, er det sikkert ikke så lett...»: om hvilke relasjonelle faktorer studenter vektlegger som viktige i øvingslærers møte med dem i praksis, og hva det betyr for studentenes læring. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd., 1997. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q370.71 A Magasin

Aspaas, Ingvild: Lek eller alvor ? En undersøkelse av læreres oppfatning av lek i førsteklasse..- Oslo, Høgskolen, 1999. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 155.418 A Magasin

Berg, Jon Olaf: «Mentaløkologisk « perspektiv på pedagogisk virksomhet: gjennomgang, analyse og vurdering av Gregory Batesons teorier i forhold til sentrale pedagogiske temaer. - - Trondheim, 1995. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 370.1 B Magasin

Berg, Vibeke Støren: Når barn spør: en studie av seksåringers spørsmål i barnehagen. - Trondheim, 1989. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 B Magasin

Berg-Olsen, Anita: Oppvekstsenter - barnehage og skole i endring..- Trondheim, 1998. Hovedoppgave i førskoleped. Dronning Mauds Minne. Høgskolen: Klass: q372.233 B Magasin

Bergman, Unni:
I Spesialpedagogiske tiltak i barnehagen - fra spesialpedagogens perspektiv. - Oslo, BVA 1990.
II Førskolebarn med særskilte behov: registrering, oppfølging og erfaringer fra Lørenskog kommune. - Oslo, Grunnskolerådet 1989.
Hovedoppgave i førskoleped: Del I Klausul, Del II Klass: q371.9 B Magasin

Bergstøm, Solveig Margareth: «Femåringen i størrelse 6 år?» ; samarbeid i barnehage-småskole. - Trondheim 1998. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.233 B

Bergåker, Venche Røst: Hører - hører ikke? : en studie av hvordan hørselsnedsettelse diagnostiseres hos flerfunksjonshemmede barn. - Oslo, Høgskolen , 1997. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q362.42 B Magasin

Birkeland, Solveig: Hva sier kunstnerne?; hvilke impulser har teaterkunstnere og forfattere, som henvender seg til barn, å gi førskolelærere? - Trondheim 1991. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 305.23 B

Bjerkholt, Eva: Veiledning og taus kunnskap: på hvilken måte kan veiledning ha betydning for refleksjon i forbindelse med handling? - Oslo, Høgskskolen; førskolelærerutd. 1996. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q153.4 B Magasin

Boge, Margun: Du kan mer enn du vet ! ; en teoretisk drøfting og empirisk undersøkelse av hva som fremmer refleksjon hos førskolelærere. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1995. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 372.24 B Magasin

Bohman, Margareta: Sosiale relasjoner blant barna i klassen : hva angår det klasselærer og foreldre? Oslo, Høgskolen, 2001. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 372.233 B Magasin

Bollingmo, Silje: Lesestund gir gull i munn : høytlesing i barnehagen. - Trondheim, S. Bollingmo, 2010. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU/DMMH, 2010). Klass: 372.23 B

Brandtzæg, Kristin-Marie: Barndom i et makt- og avmaktsperspektiv : "...og så må de sende oss i barnehagen". - Høgskolen i Oslo : førskolelærerutd. 2002. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q305.23 B Magasin

Brattberg, Ranveig: Barns medvirkning : et barnehagepersonales begrepsforståelse. – Trondheim 2007. (Masteroppgave i førskolepedagogikk – NTNU, 2007). Klass: q372.23 B

Brenne, Anne Synnøve: ”Flink pike” : en studie av utbrente førskolelærere. – Trondheim 2007. (Hovedoppgave i førskolepedagogikk – NTNU, 2007). Klass: q372.23 B

Brennhovd, Maria: Kritisk blikk på pedagogisk dokumentasjon i barnehagen : dilemmaer belyst gjennom en etnografisk inspirert studie. - Oslo, HiO, 2009. (Masteroppgave i barnehagepedagogikk). Klass: 372.26 B

Bryhni, Sigrun Sand: Flyktningeforeldrene og innvandringspolitikken: en analyse av noen flyktningeforeldres syn på mål og prinsipper i innvandringspolitikken og det pedagogiske tilbudet i barnehage og skole. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1994. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q371.97 B

Braathen, Merete Ellen: Små forskere og medforskende barn og voksne : samspillets betydning for de minste barnas læringsprosesser. - 2010. (Masteroppgave i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap - Høgskolen i Vestfold, 2010.) Klass: q372.23 B Elektronisk utgave

Buaas, Ellen Holst: Miljøvern i barnehagen: naturopplevelse som del av en miljøorientert pedagogikk. - Trondheim 1992. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 363.7 B Magasin

Buhaug, Anne Saksvik: I takt med den andre : en kvalitativ studie av veileders verbale bidrag i veiledningssamtalen sett i lys av pedagogisk tak. - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Plass: 372.26 B Elektronisk utgave

Bystrøm, Kirsti Folkestad: Tegn til tale med funksjonshemmede barn i barnehagen; - prosedyrer og avdelingsleders erfaring i dette arbeidet. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1999. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 419 B Magasin

Bøe, Arvid: Førskolelærerutdanning i Norge; framvekst og utvikling fram til 1973. Bergen 1982 Klass: q370.71 B

Denk, Ingrid: Bare halve bildet...? : synliggjøring av pedagogisk arbeid i barnehagen i lys av taus kunnskap, årsplan og evaluering. - Oslo, BVA 1993. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 D Magasin

Devold, Else Havnevik: Barnehagebasert vurdering; erfaringer fra fire barnehager. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1998. Hovedoppgeve i førskoleped. Klass: q372.23 D Magasin

Dogoe, Maud Selasie: An analysis of young ghanian children's social pretend play dialogues. -Trondheim 1997. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.418 D

Dragland, Ingeborg: Læreplanarbeid i barnehagen; en analyse av tre typer læreplaner: virksomhetsplan-årsplan-informasjonsplan. - Trondheim, 1995. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.19 D Magasin

Due, Nanna: Får de være med på leken ? Barn med Downs syndrom i vanlig barnehage. - Oslo, Høgskolen, 1996. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q155.4542 D Magasin

Eggen, Astrid: Sosiale relasjoner og anerkjennelse fra førskolelærer. - Trondheim 1994. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 E Magasin

Eggen, Helle Agentoft: Foreldremedvirkning i barnehagen i samarbeidsutvalg og brukerråd. - Trondheim, 2010. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2010). Klass: 372.24 E

Eik, Liv Torunn: På sin plass med lek? ; lekens plass i det pedagogiske tilbudet til seks-åringer i skolen. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1995. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.418 E Magasin

Elster, Ragnhild: Når det tause våkner; en ideologisk reise bak bemanningsnormen i barnehagen. - Oslo, BVA, 1993. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.2 E Magasin

Elvsveen, Kristin: Hvilestunda. Ja, hvor ble det av den...? - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: 372.26 E Elektronisk utgave

Engesvik, Nina: Barnehagelæreren og profesjonell kompetanse : en kvalitativ studie av hvordan pedagogen utøver den profesjonelle kompetansen for å skape en felles forståelse for barns medvirkning. - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: 372.26 E

Engesæter, Mari: Det kommer noen krypende : rom for små barn. - Oslo, HiO, 2008. (Masteroppgave i barnehagepedagogikk). Klass: 373.231 E

Ertsås, Ulla-Brit: Barnehagen som medvirkningsarena - også for ettåringen. - Trondheim, 2014. (Masteoppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: 372.26 E
Elektronisk utgave

Evenstad, Randi: Hvilken rolle spiller drama ?: hvordan noen førskolelærere med videreutdanning i drama forvalter sin dramakompetanse i barnehagen. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1996. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q792 E Magasin

Fajersson, Karin Elise: Norsk - selvfølgelig? : en utforskning av den nasjonale ideologi - og hvordan den kommer til uttrykk. - Oslo, HiO, avdeling for lærerutdanning, 2004. Hovedfagsoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: 371.97 F Magasin

Fauske, Carlos: En analyse av barnehagens verdigrunnlag sett i lys av dagens utdanningspolitikk. - Trondheim 2010. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU/DMMH, 2010.) Klass: q372.2 F

Fennefoss, Anne Tove: Skolefritidsordningen i et selvforvaltningsperspektiv: en studie i tre skolefritidsordninger. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1996. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q370.1 F Magasin

Fiskaa, Marianne: Førskolelærerrollen; en eksplorerende undersøkelse av kvinnelige og mannlig førskolelæreres syn på utviklingsmuligheter. - Oslo, BVA, 1994. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 F Magasin

Flormælen, Laila Skjei: Ledelse av barnehagen som læringsarena : en kvalitativ studie om hvordan styrer vektlegger eksterne aktørers forventninger til barnehagen som læringsarena i utadrettet ledelse. - Trondheim, 2013. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2013). Klass: 372.24 F

Forås, Yngve: Pedagogers handlingsstrategier overfor barn med sosiale og emosjonelle vansker. - Trondheim : NTNU / DMMH, 2000. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q371.5 F Magasin

Foyn-Bruun, Emilie: Natur- og friluftsbarnehager - et alternativ for en fri og selvstyrt barndom? - Oslo, HiO, 2006. (Hovedfagsoppgave i barnehagepedagogikk). Klass: q372.23 F

Friis, Kristelle: Voksnes læring under veiledning med Marte Meo metoden. - Trondheim, 2010. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU/DMMH, 2010). Klass: q372.24 F Elektronisk utgave

Frønes, Mona Halsaunet: Voksenrollen i den gode samspillet : praksisfortellingens betydning i den levende yrkesrollen. – Trondheim 2007. – (Masteroppgave i pedagogikk – NTNU, 2007). Klass: q372.24 F

Gardarsdottir, Bryndis: Forholdet mellom pedagogiske idealer og realiteter i barnehagen. - Trondheim 1996. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 G Magasin

Giæver, Katrine: "Jeg prøvde å fortelle at islam betyr fred" : en fenomenologisk studie av elleve norske muslimers møter med barnehager og skoler. - Oslo, Høgskolen i Oslo, 2010. Masteroppgave i barnehagepedagogikk. Elektronisk utgave

Gillund, Mari: De yngste barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv. - Oslo, HiO, 2006 Masteroppgave i barnehagepedagogikk. Klass: 372.231 G

Gloppestad, Kari: Konsekvenser for mødrenes atferd ved adskillelse av mødre og nyfødte premature barn: forstyrrelse av mødrenes stimuleringsatferd; øyeatferd og språkatferd. - Oslo, BVA,1983. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q618.397 G

Goksøyr, Johannes S.: Danning - barn - barnehage : en studie av begrepet danning i barnehagens nye rammeplan og formålsparagraf. - Trondheim, 2010. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU/DMMH, 2010). Klass: q372.21 G

Granholt, Marit: Førskolelæreres profesjonelle selvforståelse i et samfunn i forandring 1975-1995; en teoretisk analyse og en intervju-undersøkelse av førskolelærere. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1995. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 372.24 G Magasin

Greve, Anne: Førskolelærernes historie i Norge 1920-1965; fremveksten av en fagforening. - Oslo, BVA, 1993. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.28 G Magasin

Grimsø, Ingrid: "Du bare legger fingrene sånn" : inntrykk fra prosjektet "Tekstskaping på data 1. - 4.klasse" med utgangspunkt i elevenes tekster. - Oslo, Høgskolen i Oslo, 2003. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: 155.413 G

Grindland, Berit: «..Det komme`bare dettane øve`meg..» ; humorskaping i pedagogisk ledelse av barnekor. - Trondheim 1998. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q152.4 G

Grøndahl, Inger Brit: Førskolelærerens «inntog» i skolen; Fokus på førskolelærerrollen .- Oslo, Høgskolen, 1997. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.233 G Magasin

Grønlid, Gro Nedberg: Makt og etikk i veiledning : en studie av hvordan makt oppleves i relasjonen mellom øvingslærer og student i førskolelærerutdanningen / … og Kjersti Nissen. – Trondheim 2008. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2008). Klass: q370.71 G

Gulbrandsen, Åse: «Jeg vi`heller finne mæ en kammerat: Barns oppfatninger av relasjonen til de voksne i barnehagen. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1996. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 G Magasin

Gaarder, Frøydis: Lærernes betydning for elevenes trivsel : om makt, omsorg og anerkjennelse i lærer-elev-relasjonen…og Eli Nerland Sandem. - Oslo, Høgskolen, 2002. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q370.153 G Magasin

Halsnes, Astrid Øien: Når vaksne og barn samhandlar i uteleiken; ein studie av kommunikasjon mellom vaksne og barn i barnehagens utemiljø .- Trondheim 1989. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 H Magasin

Hansen, Kristin Endresen: Fra lek til læring? : en analyse av lekens betydning i Rammeplan for barnehagen (1996) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006). – Trondheim 2007. (Masteroppgave i førskolepedagogikk – NTNU, 2007). Klass: q155.418 H

Hansen, Signe Agnete: Jeg bryr meg - hva med deg ? ; en studie av omsorg og anerkjennende relasjoner knyttet til oppstart i barnehage .- Trondheim, 1997. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 H Magasin

Hanssen, Signe Marie: "Bilda e så lett å snakk ut i fra" : om pedagogisk dokumentasjon og barnehagen som læringsarena. - Trondheim, 2012. Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2012. Klass: 372.23 H Elektronisk utgave

Hanssen, Toril: «Me ska vel leka i dag, o ?» : Lekens vilkår i 1. klasse i grunnskolen. - Trondheim 1999. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.418 H Magasin

Haugaløkken, Tora: Barnehagen som læringsarena : en sammenlignende studie av programmene for école maternelle og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. – Trondheim, NTNU, 2007. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. Klass: 372.23 H

Haugan, Monica Balsnes: Pedagogers refleksjoner om ettåringens psykiske helse i barnehagen. - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: 155.4 H

Hauge, Kåre: "Skaper vi barn med diagnosen AD/HD?" : hva er det som kan ha ført til en drastisk økning av AD/HD diagnoser og AD/HD medisinering i en norsk kontekst? - Trondheim 2011. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2011). Klass: 155.4541 H

Haugen, Heidi Munkejord: Om vilkårene for den planlagte litteraturformidlingen i barnehagen. - Stavanger 2010. (Masteroppgave i barnehagevitenskap - Universitetet i Stavanger, 2010.) Elektronisk utgave

Haugen, Inger Lise: Klar - ferdig - gå ! : er det forskjeller i motoriske ferdigheter hos hørselhemmete og hørende førskolebarn ? / Inger Lise og Jens Haugen. - Trondheim 1999. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q362.42 H Magasin

Haugen, Jens: Se - Haugen, Inger Lise: Klar-ferdig-gå...

Haugen, Merete: Hvordan forholder barnehagen seg til barn som er fysisk inaktive? - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: q372.26 H

Haukland, Anne Brit: ..."for det e jo de samme ungene"... : en studie om førskolelæreres og læreres forventninger til barns kompetanse i overgangen fra barnehage til skole. - Stavanger 2010. (Masteroppgave i barnehagevitenskap - univeristetet i Stavanger, 2010.) Elektronisk utgave

Heggvold, Gunn Irene: Relasjonsutvikling i barnehagen – en studie av førskolelærens arbeid for å stimulere til gode barn-barn relasjoner.- Trondheim, DMMH /NTNU, pedagogisk institutt 2003. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. Klass: 372.23 H Magasin

Helgesen, Mai Britt: Når det tause får ord; en studie av førskolelærere og assistenters faglige utvikling. - Trondheim 1993. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 H

Helgestad, Lise-Lill: Barnehagen som tverrfaglig arena; hva betyr ulik bakgrunn i et samarbeid rundt barn med spesielle behov ?. - Oslo, Høgskolen ; førskolelærerutd. 1997. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.25 H Magasin

Henningsen, Gro: La lek være lek ! En undersøkelse om lek i 1. klasse sett fra et barneperspektiv. .- Oslo, Høgskolen ; førskolelærerutd. 1999. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.418 H Magasin

Hildershavn, Anna-Marie: På sporet av barns humorskaping i barnehagen. - Oslo, Høgskolen: førskolelærerutdanninga, 1999. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.23 H Magasin

Hinsverk, Cilje: Førskolelærerens yrkesstart : hvilke problemer møter nyutdannede førskolelærere i starten av yrket ? DMMH / NTNU 2002. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. Klass: q372.24 H Magasin

Hjort, Karen Johanne: Førskolelærerens forståelse av pedagogisk lederskap. - Trondheim, 1996. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 H

Hjortland, Rita Nagel: Barnehagen som pedagogisk ressurs for barn med spesielle behov: fokus på førskolelærerens opplevelse av sine muligheter. - Bergen, NLA (opprinnelig forfatterens hovedoppg. i førskoleped). Klass: q371.9 H Magasin

Hole, Karin: Undringsstund har gull i munn : filosofiske samtaler med åtte førskolebarn om fenomenene det typiske menneskelige og vennskap. - Stavanger 2010. (Masteroppgave i barnehagevitenskap - Universitetet i Stavanger, 2010.) Elektronisk utgave

Holst, Vibeke: Grunnskolereformen og «barnets beste». - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1997. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.19 H Magasin

Holtedahl, Gry: Å finne sin yrkesrolle. - Trondheim 1992. Hovedoppgave i førskoleped, 2 bind. Klass: q372.24 H Magasin

Holten, Ingeborg Sæbøe: Barn av språket : en kritisk og teoretisk studie av diskurser i flerspråklige og spesialpedagogiske kontekster. - Oslo 2009 (HiO-masteroppgave i barnehagepedagogikk). Klass: 372.26 H

Hoven, Grete: Lek som spesialpedagogisk metode. - Trondheim, Universitetet, 1987. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.418 H Magasin

Huitfeldt, Anne: Fou - en forandringsprosess: en analyse av et utviklingsarbeid i en barnehage. - Trondheim 1991. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.26 H

Hurv, Ellen se Svendsen, Cathrine: Å eie fagkunnskapen

Ingvaldsen, Siri Ekren: "No ska vi spise!" : hvordan overføres overgangssituasjoner i barnehagen? : en kvalitativ kasusstudie. - Trondheim 2010. - (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU/DMMH, 2010.) - Klass: 372.23 I

Ishoel, Marit Sofie Meisingset: Kompetanseutvikling i barnehagen : hvordan styrer kan inspirere pedagogiske ledere. - Trondheim 2011. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU/Dronning Mauds Minne, 2011.) - Klass: q372.24 I

Jacobsen, Eva Therese: Ikke kul, men vakker : en casestudie om barn som oppfører seg som et annet kjønn. - Oslo, HiO, 2009. (Masteroppgave i barnehagepedagogikk). Klass: 372.234 J

Jansen, Kirsten: Pedagogers fortellinger fra 6-åringenes klasserom; en undersøkelse om skoledagens innhold og samvær. Hvilken praksis konstrueres og hvilke forestillinger ligger bak ?.- Oslo, Høgskolen ; førskolelærerutd. 1999. Hovedoppgave i førskoleped . Klass: q372.233 J Magasin

Jansen, Turid Thorsby: Barnehage, - verken eller ? Om barnehagens egenart. - Oslo, Høgskolen: førskolelærerutdanninga, 1999. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.28 J Magasin

Johansson, Anne Lisbeth: Dialog i barnehagen - om mønster i dialoger mellom voksne og barn. - Oslo, Høgskolen : avdeling for lærerutdanning, 2003. Hovedfag i barnehagepedagogikk. Klass: q372.23 J

Juell, Einar: "Å fange refleksjonen" : en kritisk tilnærming og utfordring : Teori belyst med eksempler. - Oslo, Høgskolen : førskolelærerutdanninga, 2001. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.23 J

Johannesen, E. Nadja Wang: Tilsyn etter barnehageloven; Fylkesmannens mandat og oppgaver. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd., 1996. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.21 J

Johannesen, Nina: "Det glemte språket" : hvordan de minste barna i barnehagen bruker imitasjon i kommunikasjonen seg imellom. - Oslo, Høgskolen, 2002. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: 155.413 J

Johannessen, Hæge: Veiledning som organisasjonsutvikling i barnehagen: en oppfølgingsundersøkelse av kurset «Veiledning til styrere i Vest-Agder». - Oslo, BVA, 1993. Hovedoppgave i førskoleped. Klass. q372.24 J Magasin

Johansen, Wenche May: Jakten på initiativene ! Anvendelse av Marte Meo metoden i tidligintervensjon; hva er det med Marte Meo metoden som gjør at den oppleves som egnet til å styrke det tidlige samspillet mellom barn og omsorgsgiver ? - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1995. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.25 J Magasin

Kalkman, Kris: Young refugee children in Norway : a critical study on how the right of expression is addressed in ECEC. - Trondheim, 2012. Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2012. Klass: 341.48 K Elektronisk utgave

Kallerud, Tori Selven: 4-åringers fysiske aktivitet i barnehagen; en sammenlignende undersøkelse av synspunkter blant norske førskolelærere og engelske lærere. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1998. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.412 K Magasin

Kanestrøm, Endre: Barn og unges medvirkning i et lokalt perspektiv. NTNU /DMMH 2000. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q305.23 K Magasin

Kanstad, Marit: Oppdragelse mellom to kulturer; utvikling av kulturell identitet blant vietnamesiske barn i Norge. - Trondheim, 1988. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q371.97 K Magasin

Karlsen, Thorbjørn J.: Voksnes forhold til barns lek. - Oslo, BVA, 1993. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.418 K Magasin

Kibsgaard, Sonja: Ei bru til vennskap: gjensidighet i samspill mellom barn fra to kulturer. Trondheim 1992. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q371.97 K

Kilander, Wenche Storaker: Førskolelærerens yrkesutøvelse i relasjon til 6-åringene. - Oslo, BVA, 1992. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 K Magasin

Kildahl, Kari: Konflikter i barnehagens personalsamarbeid sett fra de pedagogiske ledernes ståsted. - Oslo, Høgskolen, 2004. Hovedfagsoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.24 K Magasin

Knutsen, Ann Bjørg: Ansvar og medbestemmelse for førskolebarn i barnehagen ?.- Trondheim 1999. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 K Magasin

Kristiansen, Trude: Barnehagen – en arena for dannelse til demokrati? – Trondheim 2008. (Masteroppgave i førskolepedagogikk – NTNU, 2008). Klass: q372.23 K

Kristoffersen, Aud Eli: Barnas rolle i personalets planleggings- og vurderingsarbeid; «Mein du æ ska syns de henne e arti»?. - Trondheim, 1995. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 K Magasin

Kvande, Wenche Margrethe: Observasjon og tolkning i barnehagen; grunnlag for det pedagogiske arbeidet. - Trondheim 1998. Hovedoppgave i førskoleped. Klass. q155.28 K Magasin

Kvien, Anita Lie: Veiledning som arbeidsmetode i en flerkulturell barnehage. - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: q371.97 K     

Kvistad, Kari Johanne: "En lærer sjøl, vet du!" : øvingslæreres erfaringer og opplevelser. - Trondheim, NTNU, 1997. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. Klass: q370.71 K Magasin

Kyrkjebø, Trude: Samspillsbobler : en mikroetnografisk studie av små barns sosiale omgang i barnehagen. - Trondheim. 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: q372.26 K

Lafton, Tove: Aksjonsforskning og barns medvirkning med postmoderne blikk : Foucault og Derrida i barnehagen. - Oslo 2009. (HiO-masteroppgave i barnehagepedagogikk). Klass: 372.26 L

Langerød, Mona: Barn, familie og barnehage i det postmoderne samfunn : intervjustudie av politikere, administratorer og førskolelærere. - Oslo, Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning, 2003. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. Klass: q372.2 L Magasin

Langtvedt, Mai-Britt: Forventninger til nyutdannede førskolelærere : ferdig utdannet og klar for nye erfaringer. - Oslo 2006. (Hovedfagsoppgave i barnehagepedagogikk, HiO). Klass: q372.24 L

Larsen, Ann Sofi: Førskolelærerstudenters bruk av dagbok som et redskap for å forstå og utvikle egen yrkesutøvelse. - Oslo, Høgskolen : førskolelærerutdanninga, 2002. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q370.71 L Magasin

Larsen, Kristin: Små barns kommunikasjon hjemme og i barnehagen : "en studie av omsorgspersonenes oppfatning av de minste barnas kommunikasjon". - Trondheim, DMMH / NTNU, 2002. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. Klass: q155.413 L Magasin

Larsen, Tove Heggen: Barnehagepolitikk på statsrådplan .- Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1998. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.21 L Magasin

Larsen, Sissel: Den individuelle læreplan i barnehagen ; Lever den sitt eget liv ?.- Oslo, 1996. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.19 L Magasin

Larsen, Åshild: Framveksten av barnehagetilbudet i Hordaland (unntatt Bergen) fra 1973 til 1986, del I = En beskrivelse av korttidsbarnehagene i Hordaland (unntatt Bergen) ut fra ulike typer korttidsbarnehager og eierforhold. - Oslo, BVA, 1988. Hovedoppgave i førskoleped., 3 bind. Klass: q372.21 L

Lauvland, Anne: Motivasjon hos 6-åringen; en feltstudie i barnehagen. - Trondheim 1987. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 372.24 L Magasin

Lillebo, Randi Viken: Barns opplevelse av medvirkning i barnehagen. – Trondheim 2008. (Masteroppgave i førskolepedagogikk – NTNU, 2008). Klass: q372.23 L

Lindseth, Heidi: «I frileken er det at barna gir sine indre følelser luft»: en studie av leken slik den har blitt fremstilt i pedagogikkfaget ved DMMH fra 1947 og frem til i dag. - Trondheim 1999. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 155.418 L Magasin

Lorentzen, Ranveig Sofie: Skikkethetsvurdering i førskolelærerutdanningen - et etisk perspektiv. - Trondheim, NTNU. Pedagogisk Institutt, 2003. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. Klass: q370.71 L Magasin

Lund, Elin Løkvik: Namasté : en kasusstudie om bruk av kunst og estetiske fag i møte med mennesker med autismespekterforstyrrelser. – Trondheim 2007. (Hovedoppgave i pedagogikk – NTNU, 2007). Klass: q155.454 L

Lundereng, Ellen Margrethe: "Musikalsk kommunikasjon" : En studie med hovedvekt på høreapparatbrukere på småskoletrinnet. - Trondheim 2003. Hovedoppgave i førskoleped. DMMH /NTNU. Klass: 780.7 L Magasin

Lundestad, Marit: Konflikter er sunnhetstegn, og vi hjelper til med å løse dem så godt vi kan...Om hvilke typer konflikter styrere opplever i personalgrupper i barnehager og hvordan de handler i forhold til dem. - Oslo, Høgskolen, 1996. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.24 L Magasin

Lyngvi, Marianne Sigurdsson: Utenlandsadopterte barn i barnehagen; hva vektlegger førskolelærere og adoptivforeldre i samarbeidet om barnet i barnehagen. - Oslo, BVA, 1992. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q362.734 L Magasin

Løkken, Gunvor: «Atti!» (artig); om «flirekonserter» og små barns gruppeglede i barnehagen. - Trondheim, 1989. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 L Magasin

Løvbrøtte, Kristin: Hvordan kommuniserer personalet i barnehagen med gutter og jenter? Og hva sier barna om sin opplevelse av kjønn? - S.l. 2010 - (Masteroppgave i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap - Høgskolen i Vestfold, 2010). Klass: q372.234 L Elektronisk utgave

Malmo, Birgit: Å arbeide i barnehagen; opplever avdelingslederne at samspillet med barna, personalet og foreldrene er med på å skape forandring og utvikling i yrkesrollen?- Oslo, BVA, 1986. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 M

Mathisen, Brit: Fra handling til ord; om førspråklig kommunikasjonsutvikling og barn som har multifunksjonshemning; teorigjennomgang og veilednings-/aksjonsforskningsprosjekt. - Oslo, BVA, 1991. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.4 M Magasin

Meisfjordskar, Monica: Kompetanseoppbygging i barnehagen. - Trondheim 2001. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. Klass: q372.21 M Magasin

Melvold, Vigdis: «Vi e`da vennan hainnes»: Om integrering i en skoleklasse der en av elevene er psykisk utviklingshemmet. - Trondheim 1998. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q371.97 M Magasin

Melhuus, Else Cathrine: «Ikke sant vi deler alt?» ; barns sosiale organisering av vennskap, dets uttrykk og innhold. - Oslo, BVA, 1992. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q305.23 M Magasin

Moa, Vigdis: På hvilken måte påvirker ledelse prosesskvaliteten i barnehagen? / ..., Anne Grete Wold Olsen. - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: 372.26 M

Moen, Karin: Perspektiver på reglene i barnehagen. - Oslo, BVA, 1990. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 M

Moen, Toril: Berøring i det første leveåret. - Oslo 2009. ( Masteroppgave i barnehagepedagogikk, HiO). Klass: q155.412 M

Mordal, Jenny: Hvilke forståelser av barn, og hvilke forståelser av evalueringsarbeid i barnehagepraksiser, har førskolelærere? : en diskursanalyse av åtte førskolelæreres uttalelser om evalueringsarbeid i barnehage. - Stavanger 2010. (Masteroppgave i barnehagevitenskap - Universitetet i Stavanger, 2010.) Elektronisk utgave

Myhrvold, Hanne Bekkelund: Betraktninger om omsorg gjennom cafédialoger og tekster / ... og Anita Lilleengen. - Oslo 2010. (Master i barnehagepedagogikk - Høgskolen i Oslo, 2010.) Elektronisk utgave

Myrstad, Ingvild: Rammeplanen - et skritt i riktig retning? På hvilken måte vil innføring av Rammeplan for barnehagen kunne påvirke førskolelæreres yrkesrolle ? /...og Solveig Rinde. Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. 1998. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.19 M Magasin

Myrvold, Hanne Berit: Noen gutters retrospektive fortellinger fra barnehage(r). - Oslo 2009. (HiO-masteroppgave i barnehagepedagogikk). Klass: 372.234 M

Mørreaunet, Sissel: «Fra tråsnella te`vya»; barnehagestyrerens livsverden - identitet, opplevelse og visjoner. - Trondheim 1996. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 M Magasin

Nergaard, Kari: ”Når du vet det du vet, så kan du ikke la det være” : hvilke erfaringer har ansatte i barnehagen med å forebygge mobbing? – Trondheim 2008. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2008). Klass: q371.5 N

Nese, Liv: Meningsskaping gjennom dialog og refleksjon : personalveiledning i to barnehager. - Stavanger 2010. (Masteroppgave i barnehagevitenskap, Universitetet i Stavanger, 2010.) Elektronisk utgave

Nesset; Grete: "Jeg kommer sikkert til å tenke mer på hva en førskolelærer er" : hvordan aktører i førskolelærerutdanningen forstår yrkeskompetanse .- DMMH / NTNU, 2002. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 N Magasin

Nielsen, Marit Løhre: Betingelser for utvikling i 6-åringers oppvekstmiljø; en kartleggingsundersøkelse på mesonivå, med vekt på 6-åringers egen opplevelse. - Trondheim 1991. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 N Magasin

Nilsen, Hanne Kirsten: Samspillet mellom barnehage og hjem; om barns sosialisering og oppdragelse. - Trondheim 1997. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 N Magasin

Nilsen, Randi Dyblie: Rollelek i et kulturperspektiv .- Trondheim 1988. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.418 N Magasin

Nilsen, Renate: Voksen-barn-relasjonen i barnehagen : en undersøkelse av Berit Baes anerkjennende kommunikasjon i lys av Basil Bernsteins kodeteori. - Trondheim, NTNU, Dronning Mauds Minne, 2009. (Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk). Klass: q372.23 N

Nissen, Kjersti - se Grønlid, Gro Nedberg

Norstrand, Anne W: Me(h)r enn Maren : Maren Mehrens pedagogiske tenkning og praksis. - Trondheim 1993. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q370.1 N Magasin

Nummedal, Helga: I barnehagen lærer du hele tiden : om barns minner og barnehagens innhold..- Oslo, Høgskolen : førskolelærerutdanninga. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.2 N Magasin

Odden, Anette: Improvisasjon . pedagogers møte med komplekse situasjoner? : en studie av pedagogers bevisstgjøring rundt egne valg i morgensamling. - Oslo, 2005. (HiO-hovedfagsrapport ; 2005:15). Klass: 371.12 O

Oldervik, Heidun: Byråkratiets barn : om byråkrati, system og styringsmentalitet i barnehagen. - Trondheim, DMMH/NTNU, 2004. Hovedfagsoppgave i førskolepedagogikk. Klass: q372.2 O

Olderøien, Mari: Mobbing i barnehagen : en studie av to ledere i to ulike barnehager sin opplevelse av mobbing i barnehagen. - Trondheim, 2010. (Masteroppgave i førskolepedagogikk . NTNU, Dronning Mauds Minne, 2010). Klass: q371.5 O

Olsen, Sidsel Margrethe: Da liker du og prinsesser? ! ; et perspektiv på læringsmiljø i barnehagen med utgangspunkt i intervju av førskolebarn - barnas tanker og opplevelser. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 372.23 O Magasin

Olstad, Gjertrud Næss: Hvilke oppfatninger har førskolelærere og studenter av førskolelærerutdanningen ? Mener de at utdanningen gir relevant yrkeskompetanse : en kompetansestudie av førskolelærerutdanningen. - Oslo, Høgskolen : førskolelærerutdanninga, 2001. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q370.71 O Magasin

Ohna, Tone Lunde: Fra tospråklighet til kommunikasjon : En studie av språk, kommunikasjon og samhandling i naturlige situasjoner i vanlig skole hos to barndomsdøve seksåringer med cochleaimplantat. - Oslo : Høgskolen : førskolelærerutdanninga, 2002. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q362.42 O Magasin

Ohnstad, Bjørg Andås: Lek og kultur : kjønnsroller i barns lek og samværsmønstre : en undersøkelse i en barnehage om hvordan kulturelle kjønnsvariasjoner kommer til uttrykk i leken. - Oslo, Høgskolen: førskolelærerutdanninga, 2002. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.234 O Magasin

Ottersen, Unni Line: De æ bja : en beskrivelse av hvordan to døve barn som har fått Cochlea Implantat tar i bruk språklige verktøy i samspill med en voksen. - Oslo, Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning, 2002. Klass: q362.42 O Magasin

Pape, Kari: Utvikling av sosial kompetanse i barnehagen - en analyse med utgangspunkt i rammeprogrammet «Du og jeg og vi to». - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 P Magasin

Pedersen, Lillian: Barndommen si tid & tida i barndommen : om sosial konstruksjon av tid i barnehagen sin kvardag. - Oslo, Høgskolen : Avdeling for lærarutdanning, 2003. Hovudfagsoppgåve i barnehagepedagogikk. Klass: q372.23 P Magasin

Pehrson, Marianne: Å oppdage seg selv : en kvalitativ studie av hvordan refleksjon man har over seg selv i veiledning i barnehagen kan bidra til subjektskaping. - Trondheim, 2013. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2013). Klass: 372.26 P

Rekdal, Marit Ljøkjell: Å være forberedt på så mange ting... : en kvalitativ studie om utfordringer i ICDP - foreldreveiledning og veileders kompetanse for å skape kvalitet. - Trondheim, 2013. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2013). Klass:372.26 R

Rinde, Solveig: Se - Myrstad, Ingvild: Rammeplanen...

Risan, Bente K.: Jenter i barnehagen : et blikk på barnehagens kvinnekultur. - Oslo, Høgskolen, avd. for lærerutdanning, 2004. Hovedfagsoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.234 R

Rokoengen, Bjørg: Åpen barnehage - en møteplass med pedagogisk innhold i nærmiljøet. - Trondheim, 1998. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 R Magasin

Rystad, Pål Gerhard: Barns bruk av barnehagens uterom. - Trondheim, 2013. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNTU, 2013). Klass: q372.26 R Elektronisk utgave

Rødstøl, Camilla: Foreldres vektlegging av motivasjon når barnet går i 1. klasse .- Trondheim 1999. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q370.154 R Magasin

Rønningen, Karin: Det er tøft å være ny; om nyutdannede førskolelæreres møte med yrkeslivet og styrernes strategier i dette møtet. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutdanninga, 1995. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 R Magasin

Røthle, Monika Anna: Eg skal laga meir allikavel; perspektiver på temaarbeid i barnehage. - Trondheim, 1996. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 R Magasin

Røtnes, Klasine: Metode som erkjennelsens vei; en problematisering av metodebegrepet sett ut fra et barnehagepedagogisk perspektiv. - Oslo, BVA, 1989. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 372.23 R Magasin

Samuelsen, Vivi Skogvold: De signifikante andre i forhold til førskolebarns selvoppfatning. - Trondheim, NTNU /DMMH, 2000. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. Klass: q372.23 S Magasin

Sande, Randi: Frå førskole til barnehage; utviklinga av tilbod for barn under skolepliktig alder 1949-1975 i politisk perspektiv. - Oslo, BVA, 1984. Hovedoppgave i førskoleped. Klass. q370.71 S

Sandem, Eli Nerland: - Se Gaarder, Frøydis

Sanna, Thor K: Barn i fosterhjem: «Jeg er jo liksom bare neger når jeg ser meg selv i speilet». - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q362.7 S Magasin

Sanni, Kristin: Gryende skriftspråksmestring : en case-studie som viser hvordan foreldre kan gi førskolebarnet et begrep om skriftspråket, gjennom erfaring med barnelitteratur. - Oslo, Høgskolen, avd. for lærerutdanning, 2004. Hovedfagsoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q155.413 S

Schei, Sølvi Hessen: «Det pedagogiske møtet»; ulikhet i en likeverdig dialog. - Trondheim, 1999. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q370.1 S Magasin

Schram, Marianne: «Så dem slepp og gjørra alt sjøl»; en metodisk sammenligning av faktiske og hypotetiske prososiale begrunnelser. - Trondheim, 1991. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.4 S Magasin

Seland, Monica: Barnesamtalen : narrative gruppeintervju med barn som en vei til medbestemmelse og nye erkjennelser i barnehagen. - Trondheim, DMMH/NTNU, 2004. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. Klass: 155.28 S

Selmer-Olsen, Maria: Sensitiv responsivitet i barnehagen : en kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn. - Trondheim, 2013. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2013). Klass: 372.26 S

Skoftsrud, Anne Hammeren: Ønsket endring i barnehagen : erfarne styreres syn på mål og virkemidler i forhold til rammevilkår. - Oslo : Høgskolen, 2003. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: 372.23 S

Skogstrøm, Anna: På vei mot barns medvirkning : en retrospektiv studie om å nærme seg barns rett til medvirkning i barnehagen gjennom endringsarbeid og pedagogisk refleksjon. – Oslo 2009. (Masteroppgave i barnehagepedagogikk – HiO, 2009.) Klass: q372.26 S

Sletten, Martine Juliussen: Etiske rom i møte med barn : en kritisk diskursanalytisk oppgave om formell læring i barnehage. - Trondheim - NTNU, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: q372.26 S

Solvig, Ingebjørg: Bare vane og rutine : perspektiver på rutinehandling som dimensjon i førskolelærerens danningsprosess. - Trondheim : DMMH /NTNU, 2000. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 S Magasin

Steinkjer, Eva: Toddlerkunst eller kunst som toddler : en undersøkelse om ett- og to-åringers møte med skulpturer og objekter i rom. - Trondheim : DMMH / NTNU, 2003. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q704.05 S Magasin

Stensrud, Andreas Samuelsen: Endring av pedagogisk praksis i barnehagen som følge av barns rett til medvirkning og inspirasjon fra Reggio Emilia. - Trondheim 2010. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU/DMMH, 2010.) Klass: q372.23 S

Stensvold, Aud Holt: Offentlige krav til oppgaver og personalkompetanse i skolefritidsordningen med sammenligninger til Sverige og Danmark. - Oslo, Høgskolen: førskolelærerutdanninga, 2001. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.233 S Magasin

Storholmen, Lisbeth Marie: Hvordan fordeler styrer lederoppgaver til pedagogiske ledere når det er flere pedagogiske ledere på hver avdeling? - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: q372.26 S Elektronisk utgave

Strandie, Gunhild: Omsorg i barnehagen. - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: q372.26 S Elektronisk utgave

Sveen, Nina: Seksuelle overgrep mot barn : syv førskolelæreres opplevelser i arbeid med barn antatt utsatt for seksuelle overgrep. - Trondheim, NTNU. Pedagogisk institutt, 2003. Hovedfagsoppgave i førskolepedagogikk. Klass: q364.15 S Magasin

Svendsen, Cathrine: Å eie fagkunnskapen : om faglig utvikling i førskolelæreryrket / ... og Ellen Hurv. - Oslo, Høgskolen i Oslo 2004. Klass: q372.24 S

Tandberg, Liv: Assistentkonstruksjonen i barnehagens styringsdokument. - Oslo, Høgskolen: Førskolelærerutdanninga, 2002. Hovedoppgave i barnehagepedagogikk. Klass: q372.24 T Magasin

Tande, Lena: Hva engasjerer barn i samlingsstunden? : æ glæde mæ te steinalderen. – Trondheim 2008. (Masteroppgave i førskolepedagogikk – NTNU, 2008). Klass: q372.23 T

Tendal, Guro: Alternativ kommunikasjon: Hvordan kan alternativ kommunikasjon styrke barnets deltakelse i daglige aktiviteter ?.- Oslo, Høgskolen: førskolelærerutdanninga, 1999. Klass: q371.914 T Magasin

Tholin, Kristin Rydjord: «Why care about caring ?» ; perspektiver på etisk omsorg i barnehagen. Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd, 1997. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.23 T Magasin

Thomassen, Bente: Noen pakistanske foreldres oppfatning av barnehagen knyttet til områdene kulturell identitet, oppdragelse og språk og samarbeidet med personalet på disse områdene. - Oslo, BVA, 1990. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q371.97 T Magasin

Thoresen, Marianne: Om barns frihet til å foreta egne valg : aksjonsforskning og endring av praksis i en barnehageavdeling. - Oslo 2006. (HiO-hovedfagsrapport i barnehagepedagogikk). Klass: 372.23 T

Thorsrud, Mette Kristine: Primærsosialisering i historisk perspektiv; minner om den nære fortid. - Oslo, BVA ,1994. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q305.2309 T

Thorsteinsdottir, Selma Dora: Styrer som pedagogisk leder i barnehagen; en teoretisk drøfting og en empirisk undersøkelse av styrers bruk av førskolelærers ressurser med utgangspunkt i «Human resources theory». - Oslo, BVA, 1989. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: 372.24 T

Tingstad, Vebjørg: TV-titting i et sosialiseringsperspektiv; en studie i 5 småbarnsfamilier. - Trondheim, 1994. Hovedoppgave i førskolepedagogikk. Klass: q302.234 T

Tjelmeland, Laila: "Omsorg og læring" : en kritisk diskursanalyse av forholdet mellom begrepene omsorg og læring i barnehagens rammeplan. - Trondheim, 2013. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2013). Klass: 372.26 T
Elektronisk utgave

Tofte, Bjørg: Kvalitet i barnehagen; en modell for å skape kvalitet på utbygging og drift av barnehager. - Oslo, BVA, 1990. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.26 T Magasin

Torp, Anne Sofie: Lokalt utviklingsarbeid; prosessen i en personalgruppe. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd, 1995. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q372.24 T Magasin

Traasdahl, Elin: « Barns tekstproduksjon i leik»; «du store min, det blir jo fullt av hottifnotter». Trondheim, 1993. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.413 T Magasin

Uddu, Lena: Vi vil det vi vil, og æ vil ikke det! : en kvalitativ studie om barns medborgerskap i barnehagen. - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: q372.23 U

Ulla, Bente: Omsorg, makt og barndommar : rekonseptualiseringar av omsorg gjennom feministiske poststrukturalistiske tilnærmingar. – Oslo, HiO, 2008. (HiO-masteroppgave ; 2008:4). Klass: 372.26 U

Voll, Anne-Lise Sandnes: Lykken er en rød plastleike; småbarns kognitive utvikling sett i forhold til leik med leikemateriell i barnehagen. - Trondheim, 1991. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.418 V Magasin

Weydahl, Elin: Leketid - en hermeneutisk undersøkelse av lekens vesen og verdi. -Trondheim, 2014. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU, 2014). Klass: q155.418 W
Elektronisk utgave

Witsø, Hilde: Lærling, læring, opplæringsboka; en kvalitativ studie av barne- og ungdomsarbeiderlærlingen og opplæringsboka. - Oslo, Høgskolen ; førskolelærerutd. Klass: q373.27 W Magasin

Zakrzeewska, Hanna: Barns fotografier : samtaler om subjektiveringsprosesser i barnehagen og `hjemme`. - Oslo 2010. (Master i barnehagepedagogikk - Høgskolen i Oslo, 2010.) Elektronisk utgave

Ødegård, Elin: Veiledning av nyutdannede førskolelærere : hvilke forventninger til veiledning av nyutdannede førskolelærere gir veiledere uttrykk for?. - Oslo, HiO, avdeling for lærerutdanning, 2005. Klass: q372.24 Ø

Ødegård, Gro Toft: Bare barnehage? : en kvalitativ studie om barnehagemyndighetens posisjon, rolle og makt i kommunene. - Trondheim 2011. (Masteroppgave i førskolepedagogikk - NTNU/DMMH, 2011.) Klass: q372.21 Ø

Østbu, Brit: Pappa'n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! : omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel : en beskrivende, for tolkende og kvalitativ studie. - Oslo, HiO, 2009. (Masteroppgave i barnehagepedagogikk). Klass: q362.829 Ø Elektronisk utgave

Özalp, Ferruh: Når jeg snakket tyrkisk, sa alltid de voksne HÆÆ : oppvekst i norske barnehager sett med noen tyrkiskspråklige barns øyne. - Oslo, Høgskolen i Oslo, 2005. - Hovedfagsrapport i barnehagepedagogikk. Klass: 371.97 Ö

Øzerk, Meral R: Relasjonsvansker hos barn; sett i lys av ulike psykologiske teorier. - Oslo, Høgskolen; førskolelærerutd,. 1997. Hovedoppgave i førskoleped. Klass: q155.4 Ø Magasin

Oppdatert