Gå til innholdet

Hovedfag- og masteroppgaver i kroppsøving

Jacobsen, Stein: Ord i bevegelse : en undersøkelse om sammenheng mellom dysleksi og motorisk funksjonsnivå og dysleksiens spesifikke versus generelle karakter : en kontrollert kvantitativ undersøkelse blant 5.klassinger i Tønsberg-distriktet. Tønsberg/Levanger, HINT/Høgskolen i Vestfold, 1998. Hovedfagsoppgave i kroppsøving. DMMH: q371.914 J Magasin

Jagtøien, Greta Langlo: Uteaktiviteter i barnehagen; bakgrunn, betydning og betingelser. Levanger, Lærerhøgskolen, 1984. Hovedoppgave i kroppsøving. DMMH: q155.412 J Magasin

Klepsvik, Karen: Friluftsliv i barnehagen : en kvalitativ undersøkelse av barnehagens innflytelse på barns friluftsliv. - Oslo, Norges Idrettshøgskole, 1995. Hovedoppgave. DMMH: q372.23 K Magasin

Rimstad, Eva: Lek og kroppsøving; en analyse av lek i kroppsøvingsfaget med vekt på drøfting av leker fra barnekulturen som lærestoff på grunnskolens barnetrinn. - Oslo, Norges idrettshøgskole, 1982. Hovedoppgave. DMMH: q796.41 R

Skjesol, Knut: Uteområde i barnehagen; egnbarhet for barns grovmotoriske bevegelsesutfoldelse. Levanger, Høgskolen, 1991. Hovedoppgave i kroppsøving. DMMH: q712.5 S

Stokke, Anne: Bevegelsesaktivitet i barnehager; vilkår og virksomhet, noen teoretiske betraktninger, opplysninger fra førskolelærere. - Oslo, Norges idrettshøgskole, 1982. Hovedoppgave. DMMH: q796.41 S

Oppdatert