Gå til innholdet

Hovedfag- og masteroppgaver i pedagogikk

Aakerøe, Gro: Du skal ikke plage andre...En drøfting av prososial utvikling hos førskolebarnet sett i lys av foreldrenes oppdragerpraksis.- Oslo, Universitetet, 2000. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q155.4 Aa Magasin

Amdahl, Tone: Selvoppfatning hos barn av språklige og kulturelle minoriteter: en teoretisk analyse. - Oslo, Universitetet, 1992. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q371.97 A Magasin

Andresen, Jill H.H.B.: Bevisste voksne, medvirkende barn? : faglig ansatte i MI-barnehager sine oppfatninger om vedvirkning i barnehagen. – Oslo, UiO, Pedagogisk forskningsinstitutt, 2007. (Hovedoppgave). DMMH: q372.23 A Elektronisk utgave

Berland, Kristine: Ordforråd og minoritetsspråklige barn : hvilke forhold har betydning for utvikling av ordforråd hos minoritetsspråklige barn? - Oslo, 2008. (Masteroppgave i pedagogikk - Universitetsbiblioteket i Oslo, 2008.) Klass:q371.97 B Elektronisk utgave

Birkeland, Johanna: Primærkontaktsystemet i barnehagen : nærhet og distanse. Hovedoppgave i pedagogikk - Universitetet i Bergen, 2001 DMMH: q372.23 B Magasin

Birkeland, Louise: Vurdering i barnehagen; gjennom barns og voksnes praksisfortellinger. - Bergen, NLA, 1995 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.23 B Magasin

Bjerketveit, Nina: TKL som strategi for kvalitetssikring i barnehagen : En studie av kvalitetssikring relatert til årsplanarbeid, belyst gjennom erfaringer og opplevelser fra ansatte i to barnehager. Oslo, Universitetet 2000 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.24 B Magasin

Brønstad, Eva Stai: Redskap eller rekvisitt? : ulike barnekulturelle perspektiv på leketøy. - Trondheim, NTNU, 2001. Klass: q305.23 B

Dahle, Hanne Fehn: Når mamma ikke har dårlig tid – da får jeg være på kveldsåpent : en intervjuundersøkelse med barn og mødre som bruker kveldsåpent barnehagetilbud. – Oslo 2009. (Masteroppgave i barnehagepedagogikk – Høgskolen i Oslo, 2009). Klass: 372.211 D

Daae, Elisabeth: Risiko og resiliens : hvordan mestrer barn risiko, og hvordan utviklis resilient tilpasning? – Oslo, UiO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, 2005. (Masteroppgave). Klass: q362.7 D Elektronisk utgave

Eikseth, Astrid Grude: Sosialisering og rasjonalitet i lærerutdanningen: en teoretisk og empirisk studie av lærerstudenters sosialisering og rasjonalitet innenfor pedagogisk teori og praksis. - Trondheim, Universitetet,1988. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q370.7 E

Engh, Anne Sagbakken: Funksjonshemmede barn i førskolealder: sosial situasjon og pedagogisk tilbud. Oslo, Universitetet. Hovedoppgave i pedagogikk, 1976. DMMH: q372.25 E Magasin

Freng, Ada: Teori og praksis i førskolelærerutdanningen : hvordan opplever studentene dette forholdet ?.- Oslo, Universitetet; pedagogisk institutt ,1999. DMMH: q370.71 F Magasin

Fulland, Helene: Resiliensfremmende arbeid : hvordan kan prosessene resiliens og forventning om mestring ses i sammenheng med hverandre, og hvordan kan skolene drive resiliensfremmende arbeid på bakgrunn av kunnskap om disse to prosessene. – Hovedoppgave i pedagogikk – Universitetet i Oslo, 2006. Klass: q362.7 F Elektronisk utgave

Fure, Inger Rita: Medverking - ein rett for alle? : nokre vaksne sine tankar om barn sin medverkingsrett. - Oslo, HiO, 2009. (Masteroppgave i barnehagepedagogikk). Klass: q372.23 F

Gabrielsen, Egil: Pedagogiske holdninger; en undersøkelse av hvordan lærerstudenters holdninger til ulike pedagogiske spørsmål forandrer seg i løpet av utdanningstiden og i perioden etter påbegynt praksis.- Oslo, Universitetet 1975 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q370.7 G

Gjervan, Marit: Pedagogisk kompetanse og kompetansebehov i flerkulturelle grunnskoler. Oslo, HiO, Avdeling for lærerutdanning, 2004. Hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning. DMMH: 371.97 G

Grindberg, Tora: Grovmotorisk leik i barnehagen; aktivitet i gymnastikksal og svømmebasseng; omfang og innhold (Gjelder barnehager i Sør-Trøndelag). - Trondheim, Universitetet 1986. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q155.418 G

Hagen, Marit Svennevig: Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse / … og Merete Rugdal Haugstvedt. – Oslo 2007. – Masteroppgave i pedagogikk – Universitetet i Oslo. Klass: q649.1 H Elektronisk utgave

Hagevik, Camilla: Hva er emosjonell intelligens og hvordan kan foreldre være med å fremme barns utvikling av emosjonell kompetanse? - Hovedoppgave i pedagogikk - Universitetet i Oslo, 2005. DMMH: q155.4 H Elektronisk utgave

Haraldsdottir, Halldora: Styreren i barnehagen - leder eller førskolelærer ? : en teoretisk og empirisk drøfting av mellomlederens dillemaer i offentlig virksomhet / Halldora Haraldsdottir, Sidsel Hauge og Wiebke Klages.- Oslo, Universitetet 1989 Hovedoppgave Pedagogisk forskningsinstitutt. DMMH: q372.24 H

Haugen, Synnøve: Kvalitet i familiebarnehagetilbod for små barn. - Trondheim 1996. Hovedoppgave i pedagogikk. (Klausul)

Heldal, Marit: Frisørers opplevelse og bevisstgjøring av stemmebruk i jobbsammenheng. – Trondheim, NTNU, 2008. (Masteroppgave i pedagogikk med spesialisering i rådgivning – NTNU, 2008). DMMH: 612.78 H

Himberg, Berit: Det sosiale miljøets betydning for utviklingen av trygghet i barnets fem første leveår.- Oslo, Universitetet 1989 Hovedoppgave i pedagogikk DMMH: q155.4 H Magasin

Holthe, Vibeke Glaser: Pedagogiske tiltak for blivende foreldre; en litteraturbasert behovsanalyse. - Trondheim, Universitetet 1988 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q306.87 Magasin

Hopland, Siri: Øvingslæreren i førskolelærerutdanningen: rolle og yrkesidentitet: en undersøkelse i Nordland og Hedmark. -Trondheim, NTNU 1996 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.24 H Magasin

Hopp, Mats-Kristian Presterud: Pedagogisk ledelse i barnehagen : hvordan oppfatter fire pedagogiske ledere begrepet pedagogisk ledelse. – Bergen, 2013. (Masteravhandling i pedagogikk – NLA Høgskole, 2013.) Klass: q372.24 H

Hopperstad, Marit Holm: Seksåringers tekstproduksjon som kommunikasjon.- NTNU, pedagogisk institutt 1996 Hovedoppgave i pedagogikk DMMH : q372.233 H Magasin

Husby, Atle: Selvet i spedbarnsalderen : Det subjektive og det objektive spedbarnselvet. Trondheim, Universitetet 1999 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q155.4 H Magasin

Hysing, Jenny S.: Leik er lært; samspillsleik i barnehage med små barn med funksjonsvanskar. Oslo, Universitetet 1996 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q155.418 H

Høimyr, Gro-Ellen: Barnets oppdragelse og utvikling i et antroposofisk perspektiv; med hovedvekt på de første syv årene.- Oslo, Universitetet 1992 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q371.04 H

Johannessen, Charlotte U.: Omsorgssvikt hos små barn – med vekt på tilknytningsforstyrrelser, overlevelsesstrategier, sårbarhet og motstandsdykighet. - Oslo, Universitetet 2000 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q362.7 J Magasin

Johansen, Kjersti Arnfinnsdatter: Seksuelle overgrep mot barn; barnehagens beredskap og førskolelærerens kompetanse. - Trondheim, NTNU 1990 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q364.15 J Magasin

Jorde, Kari: Førskolelærers selvforståelse i kommunikasjon med foreldrene i barnehagen ; et forsøk på å belyse hvordan ulike refleksjonsprosesser kan gi endringspotensiale hos førskolelærer på egen praksis. - Oslo, Universitetet; pedagogisk forskningsinstitutt 1992 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.24 J Magasin

Kjørholt, Anne-Trine: Bare på lek; sosiale roller og samhandling i barns lek i barnehage. - Trondheim, Universitetet 1988 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q155.418 K

Kleppe, Rasmus Glærum: Spidermankjole! : en diakron sammenligning av kjønnets betydning i barns relasjoner i to kvalitative barnehagestudier. - Oslo, UiO, 2009. (Masteroppgave i pedagogikk). Klass: q372.234 K Elektronisk utgave

Koubassova, Alina: Samme intensjon om "barnets beste", men ulikt formidlet synene på barn og barndom i Russland og Norge? : komparativ dokumentanalyse av russiske og norske barnehageplaner med formål å forstå hvordan de formidler synene på barn og barndom. - Oslo 2010. (Masteroppgave i pedagogikk - UiO. Pedagogisk forskningsinstitutt, 2010.) Klass: q372.27 K Elektronisk utgave

Kristiansen, Synnøve Grøndalen: Med utgangspunkt i barnet : en kvalitativ undersøkelse om skriftspråkstimulering i barnehagen. - Bergen, 2010. (Masteravhandling i pedagogikk - NLA Høgskolen, 2010.) Klass: q155.413 K Elektronisk utgave

Kristensen, Marit Økland: Kampen om mobbebegrepet : en diskursanalyse av begrepet mobbing i barnehagen. – Bergen 2008. (Masteroppgave i pedagogikk - Universitetet i Bergen, 2008). Klass: q371.5 K Elektronisk utgave

Krogenæs, Kathrine Bjerke: Utvikling av empati hos barn i førskolealder. - Oslo, Universitetet 2000. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q152.4 K Magasin

Krokan, Kari Angen: Blir barn som trenger særskilt hjelp inkludert i barnehagens fellesskap ? ; kan vi peke på noen faktorer på ulike nivå som påvirker mål om normalisering ?. - Trondheim, NTNU 1995 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.25 K

Krokstad, Grete Mari: Hvilken innvirkning kan implementeringen av "De utrolige årene" få for barnehagens praksis? - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i pedagogikk - NTNU, 2014). Klass: q372.26 K Elektronisk utgave

Kværner, Hilde: De eldste barnas medvirkning og læringsmiljø i barnehagens hverdagsliv : med et nysgjerrig blikk på turdager til skogen for skolestarterne : tur, trivsel, tradisjon eller tvilsom, trendy tvang? - Oslo, HiO, 2009. (Masteroppgave i barnehagepedagogikk). Klass: q372.23 K

Lilia, Margareta: En teoretisk og empirisk studie av allmennlærerens og førskolelærerens syn på lek og læring i 1. klasse.- Oslo, Universitetet 2000 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.233 L Magasin

Lund, Anne-Sophie Konow: Hva lærer barn av folkeeventyr? ; folkeeventyrets betydningssystem i et læringspsykologisk perspektiv. - Oslo, Universitetet 1995 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q398.2 L Magasin

Lund, Ida Olving: Ordforrådsutvikling hos minoritetsspråklige 1.klassinger : sett i lys av barnehagebakgrunn og begynneropplæringen i skolen. - Oslo, 2008. (Masteroppgave i pedagogikk - Universitetet i Oslo, 2008). Klass: q371.97 L Elektronisk utgave

Løkken, Ingrid Midteide: Relasjonskompetanse : fem barnehagestyreres forståelse av begrepet. - Oslo 2010. (Masteroppgave i allmenn pedagogikk - Universitetet i Oslo, 2010.) Klass: q372.24 L Elektronisk utgave

Merzliakova, Elena: Barnehage i Norge og barnehage i Russland : en sammenlignende studie av pedagogiske forhold i to land. - Tromsø, Universitetet 2000 Hovedoppgave i pedagogikk. Klass: 372.27 M Magasin

Meyer, Elisabeth Støre: Førskolebarn og fjernsyn; hvilke forutsetninger har små barn for å oppfatte fjernsynsprogram, og hvilke oppfatninger har barnehagepersonalet om bruk av TV i barnehagene? /...og Kirsten Ryvarden .- Trondheim, Universitetet 1981 Hovedoppgave pedagogikk. DMMH: q302.234 M

Moe, Randi: Samarbeid om oppseding i barnehagen; førskulelæraren si yrkesrolle i samarbeid med foreldre, ideal og røyndom. - Bergen, NLA 1996 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.24 M Magasin

Munkebye, Grete: Selvoppfatning hos 6-åringer; en kasusstudie av tre barn med atferdsvansker. - Trondheim, NTNU 1994 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.233 M

Nergård, Beate: En undersøkelse av førskolestudenters holdninger til og syn på matematikk. – Oslo 2012. ( Masteroppgave i matematikkdidaktikk – HIST, 2012.) Klass: q372.7 N

Olsen, Torunn-Marie: Kompetanse på kommunalt nivå i barnehagesektoren. - Kristiansand 2010. (Masteroppgave i pedagogikk - Universitetet i Agder, 2010.) Klass: q372.21 O Elektronisk utgave

Os, Ellen: Barns bidrag til egen utvikling; en analyse av hvordan barns karakteristika kan påvirke foreldres omsorgspraksis. - Oslo, Universitetet 1991 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q155.4 O Magasin

Ovesen, Anne Lise: Barns medvirkning - retorikk eller realitet ?- Tromsø, Universitetet 1999 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q305.23 O Magasin

Pedersen, Ellen Marie: «Du må se og høre på meg...så skal jeg fortelle deg...»; kommunikasjon og kompetanse i interaksjon med barn med bevegelseshemning og kommunikasjonsvansker. - Trondheim, Universitetet 1994 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q155.413 P Magasin

Rosland, Ine: Montessorimetoden : fra Helga Engs redegjørelse til dagens praksis i Norge. –Oslo 2006. – Hovedfagsoppgave i pedagogikk – Universitetet i Oslo. Klass: q371.392 Elektronisk utgave

Ryvarden, Kirsten: Se - Meyer, Elisabeth Støre: Førskolebarn og...

Sabillon, Julia Christina Trochez: Grensesetting i barnehagen; en tverrkulturell studie av samspillet mellom voksne og barn med fokus på den voksnes atferd. - Trondheim NTNU 1998. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q155.4 S Magasin

Sagbakken, Anne: - Se: Engh, Anne Sagbakken

Sagen, Line Melbøe: „Da sier jeg heller pannekake..." : om å fremme talespråket til barn med Down syndrom i barneskolen.- Bergen, NLA hovedoppgave i pedagogikk 2002 DMMH: q155.4542 S

Sandal, Ann Karin: Viten og vett i pedagogikk: Studentopplevingar av samanhengar mellom teori og praksis i pedagogikk. - Bergen : Norsk lærerakademi 1999 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q370.1 S Magasin

Sandve, Jorun: Barns selvoppfatning; en litteraturstudie med sikte på å klargjøre hva begrepet selvoppfatning innebærer, hvordan barns selvoppfatning oppstår og utvikler seg og hvordan de voksne i barnehagen kan bidra til å styrke barns selvoppfatning. - Oslo, Universitetet 1995. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q155.4 S Magasin

Skoug, Tove: Barn med innvandrerbakgrunn og barnehagens læreplanpraksis : hva er en dobbeltkvalifiserende læreplan og hvilken personalkompetanse kreves for å støtte barnas tokulturelle identitetsutvikling - en teoristudie. - Oslo, Universitetet 1997 Hovedoppgave i pedagogikk DMMH: q371.97 S Magasin

Sletten, Berit Oddrun: Barns trivsel i en døgnåpen barnehage : hvilke påvirkende faktorer kan i denne situasjonen ha betydning for barns trivsel i en døgnåpen barnehage?. - Tromsø, UiTø, 2009. Klass: q372.23 S Elektronisk utgave

Slyngstad, Signe Eggen: Barnevernsinstituttet i Trondheim 1947-1963; pedagogisk yrkesutdanning med kristen basis. - Oslo, Universitetet 1988 Hovedoppgave i pedagogikk DMMH: q370.7 S

Smeby, Camilla Marie Joki: Barn og unges psykiske helse : hvilke faktorer fremmer psykisk helse hos barn og unge, og i hvilken grad ivaretar opplæringsprogrammene i "Psykisk helse i skolen" disse faktorene sett i lys av resilienceforskningen? - Oslo, UiO, 2008. (Masteroppgave i pedagogikk). Klass: q362.2 S Elektronisk utgave

Steinnes, Gerd Sylvi: Vilkår for profesjonell identitet? : danning av profesjonell identitet som førskulelærar i eit lekmannsprega og tradisjonelt arbeidsfelt. – Oslo, UiO, 2007. (Hovudfagsoppgåve i pedagogikk). Klass: q372.24 S Elektronisk utgave

Storeng, Marit: Ideological changes - educational consequences; how is education evolving in Namibia from a perspective of liberation ?. - Oslo, Universitetet 1994 DMMH: 370.78 S (opprinnelig utg. som hovedoppgave under forfatternavnet Marit Storeng Olsen)

Stundal, Aud Marie:Mannleg omsorg i barnehage.- Høgskulen i Sogn og Fjordane 2000. Hovudoppgåve i pedagogikk. DMMH: q372.234 S Magasin

Synnestvedt, Kari Ellen: Skolefaget kroppsøving; fagets bakgrunn og utvikling 1848-1925; en lære- og fagplanhistorisk studie i norsk almueskole og folkeskole.- Oslo, Universitetet 1994. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: 372.86 S

Sæverud, Bente: Lek og kontaktforhold blant psykisk utviklingshemmede og normale i en barnegruppe.- Oslo, Universitetet, 1978. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q371.9 S

Telnes, Trine: Kunstdidaktisk praksis i en barnehage utsmykket med kunst. – Trondheim, 2012. (Masteroppgave i fagdidaktikk, estetiske fag – NTNU, 2012.) Klass: q372.26 T Elektronisk utgave

Thurmann-Moe, Anne Cathrine: Utvikling av andrespråket i barnehage og førskole.- Oslo, Universitetet, 1994. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q371.97 T Magasin

Tufto, Vigdis Spurkeland: Sosiale ferdigheter og samspillsvansker i barnehagen. - Trondheim, Universitetet 1987 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.23 T Magasin

Utheim, Anna Therese: Mapper i spenningsfeltet mellom intensjoner og erfaringer : i høyere utdanning. - Masteroppgave i pedagogikk - Universitetet i Oslo, 2006. DMMH: q371.27 U Elektronisk utgave

Vatne, Mette Hvam: Barn og unge med innadvendte atferdsproblemer og lav selvoppfatning. – Oslo, 2012. (Masteroppgave i pedagogikk – UiO, 2012.) Klass: q371.5 V Elektronisk utgave

Walløe, Ingunn N: Minoritetsspråklige familiers møte med barnehagen : en teoretisk og empirisk analyse av barnehagetilbudet til minoritetsspråklige barn og foreldrenes oppfatning av dette. - Oslo, Universitetet, det utdanningsvitenskaplige fakultet 2001 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.25 W Magasin

Ødegaard, Elin Eriksen: «Samarbeid om samspill»; et prosjekt og en undersøkelse om refleksjon over samarbeidspraksis mellom barnehage og hjem. - Bergen, NLA, 1996. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.24 Ø Magasin

Øksnes, Maria: Pedagogisering av barns fritid : på hvilken måte blir SFO et viktig ledd i styring av barns fritid? - Trondheim, NTNU, 2001. Klass: q372.233 Ø

Øverli, Brit: Oppvekstvilkår for skilsmissebarn; er det for enkelt å påstå at skilsmissebarn ender opp som problembarn? Oslo, Universitetet, 1992. Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q306.89 Ø

Oppdatert