Gå til innholdet

Hovedfag- og masteroppgaver i spesialpedagogikk

Abrahamsen, Anne Sørlie: Gi meg et tegn! : førskolebarn med minoritetsspråklig bakgrunn og språkvansker : deltakelse, kommunikasjon og språkutvikling. - Oslo 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - UiO, 2009.) Klass: q371.97 A Elektronisk utgave

Amundal, Bente Hopen: Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole for elever med utviklingshemning. - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2014.) Klass: q371.9 A

Amundsen, Caroline Røbech: Den første lese- og skriveopplæringen. - Trondheiim, 2015. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2015). DMMH: q372.6 A

Andersson, Katrine: Far som tidlig samspillspartner : en kvalitativ studie av fedre som har deltatt i fedregrupper.- Oslo : Universitetet 1997 Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: 306.8742 A Magasin

Aaland, Astrid: Empati og prososiale handlinger blant 6/7-åringer i barnehagen. - Oslo, Universitetet, 1997. Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q372.23 Aa Magasin

Aanensen, Berit W.: Skriftspråkstimulering i førskolealder : "Emergent Literacy" i hjem, barnehage og skole. - Høgskolen i Stavanger, avd. for lærerutdanning, 2000. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. Klass: q155.413 Aa Magasin

Baltzer, Elisabeth: Marte meo - «ved egen styrke»; en spørreundersøkelse blant assistenter, førskolelærere og lærere om nytten av Marte meo metoden /...og Kristin Reinertsen. - Oslo, Universitetet 1996 Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q372.23 B Magasin

Berg, Kari: ...ikke stykkevis og delt; viktige faktorer i arbeidet for et helhetlig barnehagetilbud for barn med behov for spesialpedagogisk hjelp; en intervjuundersøkelse blant styrere, avdelingsledere og spesialpedagoger i barnehage. - Oslo, Universitetet 1998 Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q372.25 B Magasin

Bergem, Ingunn Strand: Seksåringen i samspill med jevnaldrende; en kvalitativ undersøkelse om betydningen av sosial kompetanse. - Oslo, Universitetet 1995 Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q372.233 B Magasin

Bjørndal, Britt: Marte Meo – en nøkkel til økt foreldrebevissthet og bedre samspill ? En intervjuundersøkelse blant foreldre som har fått Marte Meo veiledning gjennom barnevernet. - Oslo , Universitetet, institutt for spesialpedagogikk 1997. Hovedoppgave i spesialpedagogikk.DMMH: q362.7 B Magasin

Boldermo, Sidsel: Hvordan kan man i barnehage bidra til at barn med innadvendt atferd mestrer sosial samhandling? : et mestringsperspektiv på innadvendt atferd. - Bodø, 2010. (Masteroppgave i tilpasset opplæring - Høgskolen i Bodø, 2010.) Klass: q371.94 B Elektronisk utgave

Bratlie, Linda Næss: Når omsorgen svikter : en kvalitativ undersøkelse av barnehagens håndtering av saker ved mistanke om familievold. - Oslo 2010. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo, 2010.) Klass: q362.7 B Elektronisk utgave

Breck, Kari: Barnehagepedagoger og kompetanse : en kvalitativ undersøkelse av kompetanse i forhold til barn med spesielle behov. - Oslo: Universitetet, institutt for spesialpedagogikk 2002. Klass: q372.25 B Magasin

Bue, Elisabeth: TRAS i barnehagen : en kvantitativ studie av hvordan TRAS-materialet (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) brukes som verktøy i barnehagen. – Trondheim, E.Bue, 2007. (Masteroppgave – NTNU, Pedagogisk institutt, 2007). Klass: q155.413 B

Carlsen, Inger Bang: Om barn som kan ”skremme og bevege” : veiledning fra BUP til barnehagepersonale om barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. – Oslo 2007. (Masteroppgave i spesialpedagogikk – Universitetet i Oslo, 2007). Klass: q364.15 C Elektronisk utgave

Dagstad, Laila Torvik: Førskolelærerens handlingskompetanser : en kvalitativ studie av førskolelærerens opplevelse av egne handlingskompetanser i det pedagogiske arbeidet med barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. - Oslo 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO). Klass: q371.9 D Elektronsik utgave

Dahl, Trine Lise: Hørselshemmedes kommunikasjon i barnehagen; en analyse av samspill mellom barn og voksne. - Oslo, Universitetet 1995 Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q372.25 D Magasin

Dahl, Truls: Utagerende barn i barnehager : utprøving av en systemteoretisk analysemodell. – Oslo 2008. (Masteroppgave i spesialpedagogikk – Universitetet i Oslo, 2008.) Klass: 372.23 D Elektronisk utgave

Eek, Ingrid Tjøstheim: "Tan jeg vææ me å lete?" : en studie om lekemestring hos barn med språkvansker. - Stavanger 2009. (Mastergrad i spesialpedagogikk - Universitetet i Stavanger, 2009.) Elektronisk utgave

Eidelbrekt, Frida Matilda: När tryggheten saknas : en kvalitativ undersökning av barn som väcker bekymmer i förskolan : tidiga signaler och misstankar om barn som utsätts för omsorgssvikt. – Oslo, UiO, 2006. (Masteroppgave i spesialpedagogikk). Klass: q362.7 E Elektronisk utgave

Einang, Anne Grethe Solhøi: Nettverk som metode i habiliteringsarbeid : erfaringer fra gjennomføring av nettverkssamlinger for foreldre til barn med Down syndrom. - Oslo, Universitetet, 2003. - Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q155.4542 E

Ekeberg, Torill Rønsen: Hvordan har de det? : elever med Downs syndrom i ordinær grunnskole. - Oslo, Universitetet 1991 Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q155.4542 E Magasin

Evenrud, Ingeborg Kobberstad: Språkutvikling kan man aldri få for mye kunnskap om : en studie av førskolelæreres og barnehageassistenters kunnskap om barns språkutvikling / …, Ingibjörg Huld Thordardottir. – Oslo, UiO, Institutt for spesialpedagogikk, 2007. (Masteroppgave). DMMH: q155.413 E Elektronisk utgave

Farstad, Kjerstin: "Hvis barna tar det opp, bør det være verdt å snakke om" : en kvalitativ undersøkelse om ansattes erfaring med bruken av barnesamtaler i barnehagen. - Volda, Høgskulen i Volda, 2008. (Masteroppgåve i yrkesretta spesialpedagogikk). Klass: q372.23 F Elektronisk utgave

Fauglied, Tone Landro: Reaktive tilknytningsvansker : foresattes historier om barnas overgang fra barnehage til skole. – Oslo, UiO, Institutt for spesialpedagogikk, 2007. (Masteroppgave). Klass: q372.233 F Elektronisk utgave

Filipovic-Kittelsen, Anika Campbell: "Men alle er glad i ungene sine, vil det beste for ungene sine, det er felles" : en kvalitativ undersøkelse av hva rådgivere i to åpne barnehager vektlegger i rådgivning med foreldre med flerkulturell bakgrunn. - Oslo, 2008. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo, 2008). Klass: q371.97 F Elektronisk utgave

Finstad, Ingebjørg: Kreativitet og døvhet; døves skapende evner; uttrykt - undertrykt? Hosle, Statens spesiallærerhøgskole 1979 Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q155.451 F

Fitzgerald, Lene Solli: Motorisk usikre barn : en kvantitativ studie om betydning av nevrofysiologisk trening for barn som er motorisk usikre. - Trondheim, 2011. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2011.) Klass: q152.3 F Elektronisk utgave

Fleischer, Anne Grethe: Hvordan støtter barnehagepedagogen foreldre som strever med omsorgen for barna sine? En kvalitativ undersøkelse om barnehagepedagogens støtte til foreldre som strever med omsorgen for barna sine basert på intervju med sju styrere. - Oslo, Universitetet, 2002. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q372.24 F Magasin

Forsberg, Anika Therese: Lek og vennskap i barnehagen : en kvalitativ undersøkelse om hvordan barnehagen gjennom bruk av lek kan hjelpe barn til å danne vennskap. - Oslo, UiO, 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk). Klass: q372.23 F Elektronisk utgave

Frihetsli, Tone: Forholdet mellom språklige ferdigheter før skolestart og tidlige skriftspråklige ferdigheter. - Tromsø, 2011. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Tromsø, 2011.) Klass: q155.413 F Elektronisk utgave

Gamst, Kari: «Skal jeg fortelle deg noe!» ; syv seksåringers opplevelser av sin verden, og de voksnes kjennskap til barnas opplevelser /..., og Åse Langballe. - Hosle, Spes.lærerhøgskolen 1988. Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q155.413 G

Grut, Hilde: Opplæring av barnehageansatte i ICDP-programmet / ... og Tove Standnes. - Oslo, UiO, 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk ). Klass: q371.9 G Elektronisk utgave

Halvorsen, Brita: Muligheter og begrensninger : samarbeid mellom barnehage og barnevern når barnehageplass er tiltak under barnevernet. - Trondheim 2011. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2011). Klass: 362.7 H

Hamre, Magnus: Foreldrenes opplevelse av samarbeidet med skolen : en kvalitativ undersøkelse av skole-hjem samarbeid der eleven har ADHD. – Trondheim, 2011. (Masteroppgave i spesialpedagogikk – NTNU, 2011). Klass: q155.4541 H

Hansen, Marit Wee: Små barn og samlivsbrudd : en kvalitativ studie av aktive tiltak i barnehagen. - Stavanger 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Stavanger, 2009.) Elektronisk utgave

Hansen, Mona: Barn med språkvansker og språkstimulering i barnehagen. - Oslo 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO). Klass: q371.914 H Elektronisk utgave

Hassel, Lillian Fjell: "Et godt sted å være!" : en kvalitativ studie basert på åtte semistrukturerte intervju av ansatte i to barnehager med lavt sykefravær, med fokus på ledelse i empowerment perspektiv. - Oslo, UiO, 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk). Klass: q372.24 H Elektronisk utgave

Haugstvedt, Karen Therese Sulheim: Barnets utfoldelse på hverdagslivets arena : fysioterapeuters beskrivelser av samhandling med førskolebarn som har sentrale nevrologiske skader. - Universitetet i Oslo 1998. Hovedoppgave i spes. ped. DMMH: q615.82 H Magasin

Havdal, Linda: Drivere til økt bruk av spesialundervisning i grunnskolen. - Trondheim, 2013. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2013). Klass: q371.9 H
Elektronisk utgave

Heimark, Silje Serenne: Barn på sykehus : hvilken betydning kan et pedagogisk tilbud ha for førskolebarn som er langtidsinnlagt på sykehus? – Trondheim, NTNU, 2012. (Masteroppgave i spesialpedagogikk – NTNU, 2012). Klass: q371.9 H

Heimdahl, Ena Caterina: Ta vare og bli tatt vare på : mestring hos barnehageansatte i arbeid med barn som er i fare for skjevutvikling.- Oslo, Universitetet 2002. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q372.24 H Magasin

Helmersen, Sigrun Charlotte: Psykisk helse i skolen : hvordan kan lærere arbeide for å forebygge psykiske vansker i småskolen, og hvilke tiltak kan benyttes for å hjelpe elever med psykiske vansker og lidelser? - Trondheim, 2010. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU/DMMH, 2010). Klass: q371.94 H

Helvig, Astri: Rådgivning – en mulighet til bedre mestring for foreldre som har små barn med spesielle behov. - Høgskolen i Stavanger 2000. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q372.25 H Magasin

Hesjadalen, Liv:Individuell opplæringsplan i barnehagen : hvilke erfaringer har barnehagepersonalet med individuell opplæringsplan ? Oslo, Universitetet 1997. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q372.19 H Magasin

Hestø, Line: Barn med spesifikke språkvansker og deres læring i overgangen fra barnehage til skole : en teoribasert analyse av rammeplan for barnehagen og læreplan for skolen / … og Linda Steinsland. – Oslo 2007. (Mastergave i spesialpedagogikk – Universitetet i Oslo, 2007). Klass: q371.914 H Elektronisk utgave

Hirsch, Kristine Maria: En observasjon av tegnspråket hos to fem-åringer. -Hosle, Spesiallærerhøgskolen 1982. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q419 H

Hjetland, Hanne Næss: Kjønnsforskjeller innen språkutvikling? : en studie av kjønnsforskjeller innenfor barns tale- og skriftspråksferdigheter i fire- og femårsalderen / ... og Tine B. Johansen. - Oslo 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO, 2009.) Klass: q155.413 H Elektronisk utgave

Holland, Hanne Line: «To poler kan tenne en gnist» : en intervju-undersøkelse i Drammen Kommune om hvordan førskolelærere forstår konfliktsituasjoner med barn. - Oslo, Universitetet 1997. Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q372.23 H Magasin

Holmsen, Merete: Storebror har MBD (AD/HD) !! En kvalitativ undersøkelse som gjør bruk av intervju, samtalebilder og barnetegninger for å fortelle hvordan det er å være lillebror / lillesøster (i alderen 5-7 år) til et barn med en skjult funksjonshemning der adferdsvansker er en del av bildet. - Oslo, Universitetet, 1998. Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q155.4541 H Magasin

Hærås, Bodil: Bruk av lek i tilpasset opplæring for seksåringer i skolen. - Oslo : Universitetet 1998. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q155.418 H Magasin

Håkonsen, Marte: Læring av norsk – ”lekende lett” i barnehagen? : en kvalitativ studie av førskolelæreres tanker om og erfaringer med lekens betydning for læring av norsk som andrespråk i barnehagen. – Masteroppgave i spesialpedagogikk – Universitetet i Oslo, 2006. DMMH: q372.6 H Elektronisk utgave

Indergård, Stine: Å bygge hus på sand? : i hvilken grad stimulerer førskolelærere barn til å utvikle funksjonelle matematiske begrep. - Oslo 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk, UiO). Klass: q372.7 I Elektronisk utgave

Ingemarsson, Monica Ingemarsdotter: Sprogsvage førskolebørn og pædagogisk kinesiologi; gruppeundervisningens relevans og fund ved kinesiologisk testning. - Oslo, Universitetet 1996. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q155.413 I Magasin

Jain, Puja se Toverud, Sigrid

Jamil, Adeela: Flerspråklige barnehageansatte - ressurs eller utfordring? - Trondheim, 2013. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2013). Klass: q372.26 J

Jektvik, Ellen Lucie Wedø: «En vanlig familie med et vanlig barn» : en studie av fire foreldres opplevelse av å bruke barnehageplass som et hjelpetiltak i barnevernet. – Trondheim, 2011. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2011). Klass: q362.7 J Elektronisk utgave

Jensen, Birgit Højhus Langhoff: Kendetegn ved det gode samspil mellem voksne og børn i en børnehavegruppe med 3-6 årige. - Oslo, UiO, 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk). Klass: q372.23 J Elektronisk utgave

Johansen, Marte Westrum: Opplevelser i møte med ansvarsgruppa : en kvalitativ studie av tre fedres opplevelser av å delta i ansvarsgruppe. - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i spesialpedagogikk, NTNU, 2014). Klass: 362.7 J

Johansen, Tine B. - se Hjetland, Hanne Næss

Johnsrud, Kaja Bille: Mobbing blant jenter i barnehagen : en empirisk studie av åtte jenter i en barnehage på Østlandet / ... og Christine Solberg. - Oslo 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo, 2009). Klass: q371.5 J Elektronisk utgave

Jutrem, Wenche: Jeg trenger å bli sett : om barn med atferdsvansker sin opplevelse av de voksne i barnehagen / … og Gunnhild Staupe Aksdal. – Oslo 2006 ( Masteroppgave i spesialpedagogikk – Universitetet i Oslo). Klass: q372.25 J Elektronisk utgave

Karlsen, Karina: Konfliktfylte samlivsrelasjoner og forebygging av sosiale og emosjonelle vansker : en kvalitativ intervjustudie. - Trondheim, 2013. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2013). Klass: 372.24 K

Klingenberg, Ann Margrith: Seksuelle overgrep, resiliens og selvoppfatning : en survey som søker å finne en sammenheng mellom resiliente forhold i oppveksten og senere selvoppfatning og syn på egen fungering / … og Tonje Lovang. – Oslo 2006. (Masteroppgave i spesialpedagogikk . Universitetet i Oslo, 2006). Klass: q364.15 K Elektronisk utgave

Klingsheim, Hege Byberg: "ALLE MED" i fellesskapet : en studie over effekten bruken av observasjonsverktøyet "ALLE MED" har på den pedagogiske virksomheten i barnehagene. - Stavanger 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Stavanger, 2009.) Elektronisk utgave

Kolfinna B. Thorsteisdottir: Sosial kompetanse, pragmatikk og lek: En studie av barn med sosiale og emosjonelle vansker.- Oslo, Universitetet, institutt for spesialpedagogikk, 1998. DMMH: q371.94 K

Kristiansen, Anna-Helene: «Han hører det han vil!»: en teoretisk studie og en undersøkelse av sammenhengen mellom mellomørekatarr og språkutvikling hos barn.- Oslo, Universitetet ,1993. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q371.914 K Magasin

Kristiansen, Kine Skovli: Det er det som er de der gylne øyeblikkene som du vil ha frem : en kvalitativ studie av spesialpedagogers rolle i lek mellom barn med utviklingshemning og andre barn i barnehagen. - Trondheim, 2010. (Masteroppgave i spesialpedagogikk. - NTNU/DMMH, 2010). Klass: 371.9 K Elektronisk utgave

Kaale, Anett: Kjennetegn på autisme i 0-2-årsalderer : intervju med foreldrene til fem små barn med autisme. - Oslo 2003. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q155.454 K Magasin

Langballe, Åse: Se - Gamst, Kari: «Skal jeg...»

Lehn, Elisabeth Walsøe: Dårlig magefølelse : grunnlag for bekymringsmelding? : sentrale mønstre i barnehageansattes arbeid med barn som bekymrer. - Trondheim, 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2009.) Klass: 371.9 L

Leivdal, Audhild: Samarbeid mellom foreldre til premature barn og barnehagen : en kvalitativ studie om hvordan foreldre til premature barn opplever møtet med barnehagen og hvordan personalet i barnehagen kan imøtekomme deres behov for tillit og trygghet. - Ttrondheim, 2012. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2012). Klass: q618.39 L

Lie, Wenche Tharaldsen: Sosialt samspill og barn til barn kontakt - (mellom) intensjon og virkelighet. - Oslo, Universitetet 1998. Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q155.418 L Magasin

Limyr, Caroline: Barn som vekker bekymring : en kvalitativ studie av pedagogiske lederes opplevelse av utfordringer og muligheter i arbeidet med barn som vekker betydning. - Oslo 2010. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - UiO, Institutt for spesialpedagogikk, 2010.) Klass: q362.7 L Elektronisk utgave

Lindeland, Kirsten: Alle med i systemet : hvilke muligheter og virkemidler har førskolelæreren for å fange opp barns språklige og sosiale kompetanse? - Stavanger 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Stavanger, 2009.) Elektronisk utgave

Lindquist, Hein:Lekespråket til L1 og L2 barn i barnehagen; en studie av barnehagebarn med norsk som første- og andre språk i samlek med barn eller voksne. - Oslo, hovedoppgave i spesialpedagogikk. 1998. DMMH: q371.97 L

Lonebu, Hilde: Kompetanse i barnehagen : en undersøkelse om pedagogers kompetanse på arbeid rundt omsorgssviktende foreldre og deres barn. – Oslo 2007. – Hovedfagsoppgave i spesialpedagogikk – Universitetet i Oslo. Klass: q372.25 L Elektronisk utgave

Lyngseth, Else Johansen: Yrkesrolle og profesjonalitet hos spesialførskolelæreren i barnehagen.- Trondheim, Universitetet 1991 Hovedoppgave i pedagogikk .DMMH: q371.9 L Magasin

Løhaugen, Bjørg: Barnas stemme - hvem lytter? : samtaler med barn med lærevansker. - Oslo 2008. (Masteroppgave i sosialt arbeid - Høgskolen i Oslo, 2008). Klass: q371.9 L

Løken, Margot Helene: Skilsmissebarn går også i barnehage : en kvalitative studie om barnehagens ivaretakelse av barn som har opplevd skilsmisse. - Oslo 2007. Masteroppgave i spesialpedagogikk – Universitetet i Oslo. Klass: q371.9 L Elektronisk utgave

Meijers, Saskia Helena Kjeldsen: Kartlegging av språkutvikling hos førskolebarn. – Tromsø, 2012. (Masteroppgave i spesialpedagogikk – Universitetet i Tromsø, 2012.) Klass: q155.413 M Elektronisk utgave

Mertz, Romain:Førskolebarn med autisme og observasjonslæring gjennom barnehagekamerater. - Oslo, Universitetet 1998. Hovedoppgave III avd. spes.ped. DMMH: q155.454 Magasin

Methi, Tove Lee: Stemmetretthet blant ansatte i barnehager : en kartleggingsstudie. - Oslo, UiO, 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk). Klass: q372.24 M Elektronisk utgave

Monsen, Liv Lunnan: «Dæm ska itj berre pass på'n altså» : en studie av hvordan barn med funksjonsnedsettelser har muligheter til meningsfylte aktiviteter i barnehagen. - Trondheim, 2008. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2008.) Klass: q371.9 M

Morkestrand, Ragnhild Marie: "Den gode relasjon" : en studie av voksnes anerkjennende væremåte slik det kommer til uttrykk i barnehagens daglige liv. - Oslo, Universitetet 2001. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q372.23 M Magasin

Muldsvor, Anita: Barn med autisme i ordinær barnehage : en karakterisering av barn-barn henvendelser. - Oslo, UiO, 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk). Klass: q155.454 M Elektronsik utgave

Mæland, Kari Strømsøe: De yngste barna i baseorienterte barnehager : en kvalitativ studie om trygghet og sosial mestring som utgangspunkt for å forebygge sosiale og emosjonelle vansker. – Trondheim, 2012. (Masteroppgave i spesialpedagogikk – NTNU, 2012). Klass: q372.231 M

Mæle, Anita: Arbeidsformer som fremmer gode overganger : en kvalitativ intervjustudie av overgangen fra grunnskole til videregående skole for elever med spesielle behov. - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2014). Klass: q371.9 M

Mørland, Bodil: Sosial integrering; personalets erfaringer med funksjonshemmede barn i barnehagen. - Trondheim, Universitetet 1993 Hovedoppgave i pedagogikk. DMMH: q372.25 M Magasin

Narvestad, Torunn Ones: "Forandringen skjer i mitt hode,- jeg tenker annerledes om eleven nå." ; hvordan kan veiledning i bruk av Marte Meo som metode gi lærer økt kompetanse i utviklingsstøttende kommunikasjon? Oslo, Universitetet 2000. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q155.413 N Magasin

Nordengen, Grethe Rygh: «Ego» funksjoner i barnealderen belyst ut fra psykoanalytiske teorier med tillegg av Piagets betraktninger om kognitiv utvikling. - Hosle, Statens spes. høgskole 1981. Omslagstittel: «Jeg» hvem er det ? Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q155.2 N

Nordhaug, Renate Maria: Barn i sorg : en kvalitativ undersøkelse av hvordan barnehagepersonale møter barn som opplever dødsfall i nære relasjoner. - Oslo, UiO, 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk). Klass: q155.93 N Elektronisk utgave

Nordkvelle, Susanne: Vendepunktet : fra en begynnende uheldig utvikling til en positiv tilværelse for barn i faresonen. – Oslo 2008. (Masteroppgave i spesialpedagogikk – Universitetet i Oslo, 2008). Klass: q371.9 N Elektronisk utgave

Norheim, Erlend: Fra Salamanca prosessen til rammeplan for barnehage - en analyse av inkluderende pedagogikk. - Stavanger 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Stavanger, 2009.) Elektronisk utgave

Nygård, Grete Torvik: Hund til nytte for barn med spesielle behov : en kvalitativ studie om hvordan det oppleves å benytte hund som supplement i tilrettelagt undervisning for barn med autismespekterforstyrrelser. – Trondheim, NTNU, 2012. (Masteroppgave i spesialpedagogikk – NTNU, 2012). Klass: q155.454 N

Ohna, Stein Erik: Å være døv i en hørende verden; døves erfaringer belyst gjennom teori og kultur. - Oslo, Universitetet 1995 Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q371.91 O Magasin

Onyango, Silas Odhiambo: Challenges facing the implementation of inclusive education policy in primary schools and how these challenges can be addressed in Rarieda sub-county, Kenya. - Trondheim, 2014. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNTU, 2014.) Klass: q371.9 O

Ottesen, Unni Dahl: Innagerende atferd i barnehagen : hvilke utfordringer møter vi i arbeidet med de innagerende barna i barnehagen? Hvordan kan vi utvikle og øke de innagerende barnas sosiale kometanse? - Oslo 2007. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - UiO, 2007.) Klass: q371.94 O Elektronisk utgave

Pedersen, Hanne Winger: Bli trygg i barnehagen : hvordan legges det til rette for en god overgang fra hjemmetilværelse til barnehage for de minste barna?. - Oslo 2010. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo, 2010.) Klass: q372.231 P Elektronisk utgave

Platou, Fanny: „Bare ta det med ro..." En analyse av opplevelser og erfaringer fra foreldre som har førskolebarn med spesifikke språkvansker. - Oslo, Universitetet 1997. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q371.914 P Magasin

Pochon-Guerin, Lise Grønbekk: Totalkommunikasjon i barnehagen : en kasus studie av et barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. - Oslo 2010. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo, 2010). Klass: q371.914 P Elektronisk utgave

Reinertsen, Kristin: Se - Baltzer, Elisabeth: Marte meo...

Repstad, Merete Holvik: Psykisk helse hos barn med spesifikke språkvansker. – Oslo, UiO, Institutt for spesialpedagogikk, 2007. (Masteroppgave). Klass: q371.914 R Elektronisk utgave

Rinde, Monica Lill: Barn med språkvansker i barnehagen : verbalt og sosialt samspill med andre. - Oslo : Universitetet 1998. Hovedoppgave i spes.ped. DMMH : q371.914 R Magasin

Rishovd, Kaja: Mobbing i barnehagen : en studie av pedagogiske lederes bevissthet omkring dette fenomenet. - Stavanger 2010. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Stavanger, 2010.) Elektronisk utgave

Rusten, Borgny: Psykotisk/autistiske barn og unge; en sosialpolitisk og spesialpedagogisk utfordring. -Hosle, Spesiallærerhøgskolen, 1981. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q155.454 R

Rygh, Camilla: Forebygging av lese- og skrivevansker i barnehagen / … og Torill Immerstein. – Oslo, UiO, 2007. (Masteroppgave i spesialpedagogikk). DMMH: q371.914 R Elektronisk utgave

Sandberg, Marit Ingstad: Barn i barnehagen som pårørende ved kreft : en fenomenologisk studie av hvordan pedagogiske ledere i barnehagen hjelper barn som er pårørende når mor eller gar har kreft. – Trondheim, NTNU, 2013. (Masteroppgave i spesialpedagogikk – NTNU, 2012). Klass: q372.24 S

Sandmark, Nina: Hvordan kan barnehagepersonalet forebygge en negativ utvikling for små barn som viser aggressiv og utagerende atferd? - Trondheim, 2015. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2015). Klass: 152.4 S

Sandnes, Sigrun Anne: Kan vi vente med å se? : hvordan observerer barnehagen barn som er i risikosonen for å utvikle språkvansker, og hva blir gjort for å forebygge slike vansker? - Bodø 2010. (Masteroppgave i tilpasset opplæring - Høgskolen i Bodø, 2010.) Klass: q371.914 S Elektronisk utgave

Sjøvik, Palma: Språkhemmede barn i samspill med lekekamerater. - Hosle, Statens spes.lærerhøgskole, 1981. Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q371.92 S

Skjørten, Miriam Donath: Ikke bare ord; behov for non-verbalt samspill med hovedvekt på fri bevegelse-dans. - Hosle, Spesiallærerhøgskolen, 1981. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q796.13 S

Skree, Anna: Barnehagepedagogen i møte med barn med svak språkforståelse : som brobygger eller som fartsdump? – Oslo 2012.( Masteroppgave i spesialpedagogikk – UiO, 2012.) Klass: q155.413 S

Sodeland, Else: Foreldre – "på banen eller "på sidelinjen" ? En kvalitativ studie av hvordan foreldre opplever samarbeid om spesialpedagogisk hjelp i barnehager. - Oslo, Universitetet 2001. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q372.25 S Magasin

Solberg, Christine, se: Johnsrud Kaja Bille

Solheim, Ida Bogevold: "Om det så er kun det lille ekstra, så må vi gjøre det" : en teoretisk studie om barnehagens arbeid med å ivareta barns med psykisk syke foreldre. - Trondheim, 2012. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2012). Klass: 362.2 S

Sollien, Toril: Tilpasset opplæring for alle barn : assistentenes bidrag i barnehagen. - Hamar, 2008. (Masteroppgave i tilpasset opplæring - Høgskolen i Hedmark, 2008). Klass: q372.24 S Elektronisk utgave

Stangeland, Elisabeth Brekke: Mellom linjene : om sammenhengen mellom språk og sosial fungering hos små barn. - Stavanger 2009. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Stavanger, 2009.) Elektronisk utgave

Steilland, Lina Lucia Camilo: Pedagogisk og fysisk tilrettelegging for utagerende barn i barnehage : en kvalitativ studie av de fysiske forholds betydning for en hensiktsmessig pedagogisk tilrettelegging for et utagerende barn. Tromsø 2008. (Masteroppgave i spesialpedagogikk – Universitetet i Tromsø, 2008). Klass: q371.9 S Elektronisk utgave

Strand, Ellen Heidi: Kartlegging i barnehagen - hva så? : fører kartlegging med TRAS i barnehagen til tiltak som hjelper barn? - Oslo, 2007. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo, 2007). Klass: q371.9 S Elektronisk utgave

Strand, Else: Søsken til hørselshemmede ; en kvalitativ undersøkelse om barndomsopplevelser og erfaringer for seks hørende søsken til hørselshemmede. - Oslo, Universitetet, 1996. Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q362.4 S

Sylvarnes, Kirsti Linaker: Er det sammenheng mellom utenlandsadopterte barns tilknytning og trivsel i barnehage? - Tromsø, 2011. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Tromsø, 2011.) Klass: q362.734 S Elektronisk utgave

Stålen, Bjørg Kaseth: Taletrening; en undersøkelse av lærernes kvalifikasjoner i taletrening av døve. - Oslo, Universitetet, 1995. Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q419 S

Sørbø, Ingrid Benedikte: En kvalitativ studie av barnehagerommets betydning for barn med nedsatt funksjonsevne sett gjennom spesialpedagogers øyne. - Trondheim, 2010. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU/DMMH, 2010). Klass: 371.9 S Elektronisk utgave

Sørensen, Miriam Mjøs: Mat til besvær? : spise- og ernæringsvansker hos barn fra 0-6 år. – Oslo, UiO, 2007. Masteroppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q641.1 S Elektronisk utgave

Tafjord, Mette: Selektiv mutisme hos barn; en studie av den direkte og indirekte kommunikasjon mellom personalet og barn som ikke snakker i barnehagen. - Hosle, Spesiallærerhøgskolen, 1977. Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q155.454 T

Tesaker, Silje Rundhaugen: Utestengning som mobbing i barnehagen : hvem er det som stenges ute? / … og Sigrun Loe Sparboe. – Oslo, UiO, 2007. (Masteroppgave i spesialpedagogikk). Klass: q371.5 T Elektronisk utgave

Tomas, Sandra Elisabeth: Minoritetsspråklige barns medvirkning i barnehagen : hvem blir sett og hørt? - Hamar 2009. (Masteroppgave i tilpasset opplæring - Høgskolen i Hedmark, 2009.) Klass: q371.97 T Elektronisk utgave

Tornes, Brit: Individuelle læreplaners vilkår i barnehagen. - Stavanger, 2001. Hovedoppgave i spesialpedagogikk. DMMH: q372.19 T Magasin

Torsteinsen, Annie: Hvilke sosiale ferdigheter har seksåringer som deltar i god samlek med jevnaldrende; en observasjonsstudie av 23 seksåringer fra barnehagens frilek. - Oslo, Universitetet, 1996. Hovedoppgave i spes.ped. DMMH: q155.418 T Magasin

Toverud, Sigrid: ICDP-programmets virkning : en evalueringsstudie om barnehagepersonells opplevelse av styrket omsorgskompetanse etter deltakelse i ICDP-programmets gruppeveiledning / ... og Puja Jain. - Oslo 2010. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - UiO, 2010.) Klass: q371.9 T Elektronisk utgave

Trinborg, Lise: ”Jeg er ikke så flink til å tale, men jeg har mye å si” : alternativ kommunikasjon i barnehagen. – Oslo, UiO, 2007. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Klass: q155.413 T Elektronisk utgave

Tunheim, Sina Hoem: En kritisk diskursanalyse av «Rettferd for de handicappede» : «en nasjons karat måles etter de hensyn som vises de svakestes krav på likeverd» (Skouen 1996:69) – trondheim, NTNU, 2012. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - NTNU, 2012). Klass: q362.4 T

Valde, Inger Marie: "En hjelp i hverdagen" : en kvalitativ studie om veiledning mellom spesialpedagog og assistent, hvor veiledningens hovedtema er spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehage. - Oslo 2010. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - Universitetet i Oslo, 2010.) Klass: q371.9 V Elektronisk utgave

Wetteland, Heidi: Med utgangspunkt i lek : en kvalitativ studie av spesialpedagogers tanker om og erfaringer med leken som utgangspunkt for spesialpedagogisk arbeid. - Oslo 2007. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - UiO, 2007.) Klass: q155.418 W Elektronisk utgave


Aasen, Anne-Lise: Fra bekymring om omsorgssvikt til handling : en kvalitativ studie av førskolelæreres praksis når et barns omsorgssituasjon vekker bekymring. - Oslo 2010. (Masteroppgave i spesialpedagogikk - UiO, Institutt for spesialpedagogikk, 2010.) Klass: q362.7 Aa Elektronisk utgave
Oppdatert