Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ny som barnehagelærer i Trøndelag

Ny som barnehagelærer i Trøndelag – er en veiledningsordningen for nyutdannede barnehagelærere i Trøndelag.
Veiledningsordningen er et nasjonalt tilbud til alle nyutdannede lærere, i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.
Veiledningsordningen skal bidra til at nyutdannede lærere for en god overgang fra utdanning til yrkesliv. Nyutdannede skal få mulighet til å fokusere på egen profesjonsidentitet og få støtte i den individuelle prosessen fra utdanningskvalifiseringen til handlingskompetanse i barnehagen.
 
Målet med veiledningsordningen, er å ivareta de behov som den nyutdannede barnehagelærer har, samt å bidra til at den nyutdannedes kompetanse blir synliggjort i profesjonsfeltet.

Arbeidsgiver har ansvar for at nyutdannede nytilsatte lærere ivaretas på en god måte og veiledning og kompetanseutvikling er en del av dette ansvaret. Alle nyutdannede barnehagelærere skal få tildelt en kvalifisert veileder/mentor av arbeidsgiver.

Veiledningsordningen er et planmessig og bærekraftig system forankret lokalt og skal omfatte alle nyutdannede nytilsatte barnehagelærere i barnehagen

Veiledningsordningen skal legge til rette for veiledning, individuelt eller i gruppe og mange steder samarbeider arbeidsgiver med lærerutdanningsinstitusjonene for å finne gode lokale veiledningsordninger. Det kan være å skape felles arenaer hvor nyutdannede kan møtes og å bidra til en god struktur for en lokal veiledningsordning. Organisering og omfang tilpasses din arbeidssituasjon.

Veiledning for nyutdannede lærere er et prioritert område nasjonalt og i 2018 bestemte Stortinget at det skulle utarbeides nasjonale rammer for en veiledningsordning som ivaretar alle nytilsatte nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. De nasjonale rammene består blant annet av prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole:
Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole (regjeringen.no)

Veiledningsordningen for nyutdannede barnehagelærere inngår i strategien Kompetanse for framtidens, 2018 – 2022, Kunnskapsdepartementet.

DMMH samarbeide med NTNU/ILU om veiledningsordning for nyutdannede lærere i barnehage og skole. Her kan du lese om det regionale tilbudet i Trøndelag

Mer kunnskap og informasjon fra:
Nasjonalt nettverk for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring: NYUTDANNEDE.NO

Du oppfordres til å ta kontakt med din leder på din arbeidsplass om deltakelse i veiledningsordningen for nyutdannede barnehagelærere i dine to første år som barnehagelærere.
Ranveig Lorentzen
Høgskolelektor Ranveig Lorentzen rlo@dmmh.notlf: 73 56 83 02