Gå til innholdet

Barnehagen som arena for kulturelt mangfold -Tønsberg

Hvilke holdninger, kunnskaper og ferdigheter trenger vi for å skape et miljø preget av anerkjennelse og tillit overfor både barn og foreldre?

Målgruppe

Ansatte i barnehage og SFO.

Sammen skal vi berøre sentrale tema som kulturforståelse, anerkjennelse og annerledeshet 

Deltakerne vil få presentert aktuell litteratur og forskning på feltet, og kunnskap om hvordan barnehagen kan legge til rette for en god flerkulturell pedagogikk i barnehagen.

Fagdagen vil bli en veksling mellom foredrag, film, diskusjon og gruppearbeid.

Kursholdere: 
Mirjam Dahl Bergsland er høgskolelektor og PhD-stipendiat. Hennes forskningsområde er barnehage-hjemsamarbeid i den flerkulturelle barnehagen. Det overordnede målet for avhandlingen er å utforske hvordan tildeling av anerkjennelse og miskjennelse skjer i barnehagens møte med minoritetsforeldre, og hvordan disse tildelingene kan forstås i lys av teorier om makt.

Marianne Schram er høgskolelektor og  har erfaring fra arbeid i barnehage og i grunnskolen. Hennes interesseområder er blant annet vennskap blant barn, læring og særlig dialogens betydning, samt barns tanker og undring over livet. I tillegg er hun opptatt av ulike flerkulturelle perspektiv.
 
Oppdatert