Gå til innholdet

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning

Satsingsområdet skal bidra til å styrke de ansattes kompetanse i å tilrettelegge for et godt miljø for omsorg, lek, læring og danning, i tråd med kravene i rammeplanen.
Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og egne evner.

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Barnehagen skal sørge for gode overganger mellom hjem og barnehage, innad i barnehagen og mellom barnehage og skole.

Arbeidet med satsingsområdet skal styrke de ansattes kompetanse i å forebygge, avdekke, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre og fremme et godt og trygt
barnehagemiljø.