Gå til innholdet

Bildebøker, rim og regler

Med fokus på barnehagens leke- og språkmiljø

Målgruppe

Ansatte i barnehagen og andre interesserte.

Om kurset

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står følgende: «Personalet skal fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek.» (2017, s. 17). Skjønnlitteraturen og leken har en rekke klokkeklare paralleller. Begge tar «som om» - begrepet på alvor. Leken og boka har inspirert hverandre gjennom uminnelige tider.

Rytmen i og gjentagelsen av rim og regler gjør dem til barnefavoritter. Rim og regler innbyr til fellesskap, humor, tull og tøys, men har også en sentral funksjon i barns språkutvikling.

På dette kurset vektlegges formidling av bøker som inspirasjon til et inkluderende lekemiljø. Det vil bli presentert konkrete måter å legge til rette for lek med utgangspunkt i utvalgte bildebøker. Sentrale stikkord er lekelyst, leseglede og språktilegnelse i barnehagen. Kurset gir innspill til hverdagslige aktiviteter om lesing og lek, samtidig som bildebøkenes verdi i et språklæringsperspektiv framheves.

Videre vil ulike måter å bruke rim og regler på inngå i kurset. Dette vil ha et tydelig anvendelsesperspektiv. I tillegg vil det gis en faglig forankring for viktigheten av rim og regler som del av barnehagens språkmiljø.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte
Oppdatert