Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Etikk i barnehagen

Innhold:

Barnehagen skal møte hvert barn med tillit og respekt. FNs barnekonvensjon er radikal i forhold til tradisjonell oppdragelsespraksis, og krever en ny voksenrolle i hjem, barnehage og skoler. Dette krever etisk bevisste ansatte i barnehagen. 

Utdanningsforbundet har laget en profesjonsetisk plattform som gjelder for alle barnehagelærere. Plattformen er profesjonens felles grunnlag for et målrettet arbeid med å videreutvikle etiske bevissthet. 

Ansatte i barnehagen skal utøve felles, systematisk refleksjon over barnehagens samfunnsmandat.  og over hvordan våre verdier, holdninger og handlinger kommer til uttrykk i arbeidet med alle barnehagebarn lek, læring og danning.

Det blir satt fokus på følgende:  
  • Hva er yrkesetikk og hva betyr det å arbeide i barnehagen
  • Øke bevissthet rundt personalets egne verdier, holdninger. 
  • Hvordan arbeide i prosesser for å videreutvikle etisk bevissthet i barnehagehverdagen
  • Etiske dilemma oppstår i barnehagen - hvordan kan ansatte være hverandres «vaktbikkje» for å arbeide for barnets beste?

Foreleser foretar en liten spørreundersøkelse før kurset, som omhandler etisk bevissthet i personalgruppen.