Gå til innholdet

Livsmestring og helse
Hvordan tilrettelegge for trivsel og mestring gjennom bevegelsesglede og lek?  

"Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd."(Rammeplan for barnehager 2017, RP-17). 

Målgruppe

Ansatte i barnehage og SFO

Innhold:

Begrepet «livsmestring» er nytt i RP-17.  Hva ligger i begrepet og hvordan kan barnehagen fremme livsmestring i et helseperspektiv?

Hvordan kan personalet tilrettelegge for livsmestring og helse for hele barnegruppa gjennom bevegelsesglede og lek? 

Sentrale tema basert på nyere forskning:

  • Bevegelsesglede
  • Mestring og trivsel på individ- og gruppenivå
  • Hva fremmer et godt psykososialt miljø 
  • Hva bidrar til trivsel hos barn
  • Betydningen av relasjoner til ansatte og andre barn 

Foredragsholdere: 

Kathrine Bjørgen er tilknyttet seksjon for fysisk aktivitet og helse ved DMMH. Hennes doktorgradstudium omhandlet barnehagebarns trivsel, involvering og fysiske aktivitet i barnehagens ulike utemiljø.

Hun har også forsket på barns mat, måltider og medvirkning i barnehagen. Hennes forskning har konsentrert seg omkring helserelaterte tema og miljøtenkning i barnehagen.

Anne Holla Sivertsen er tilknyttet seksjon for fysisk aktivitet og helse ved DMMH. Hun deltar i det internasjonale SEED-prosjektet som omhandler psykososial trivsel hos 5-åringer. Prosjektet har identifisert faktorer som fremmer og hemmer barns psykososiale well-being og kartlagt femåringers sosiale relasjoner i barnehagen.

Hun veileder i tillegg en personalgruppe i barnehagen i parksisbaserte caser gjennom WANDA-metoden. Hun har også forsket på barns fysiske ferdigheter, barns lek samt barns og voksnes følelser knyttet til barns lek.