Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Tidlig innsats

Alle barn har rett til barnehageplass fra fylte 1 år. Barnehage for alle barn er en inkluderende barnehage. Barnehagelærere har et særlig ansvar for å observere alle barns trivsel, interesser og brede utvikling. Skal de klare dette er bemanning og kompetanse viktigste nøkkel (Utdanningsforbundet 2016).
I melding til Stortinget nr. 18 (2010 – 2011) "Læring og fellesskap" beskriver Kunnskapsdepartementet behovet for at barnehager og skoler skal bli bedre til å fange opp og følge opp de barna som trenger ekstra hjelp og støtte. 

Tidlig innsats er en nøkkel i dette arbeidet. Tidlig innsats handler om å oppdage og sette inn tiltak tidlig i et barns liv og tidlig når problemer oppstår. Dette viktige arbeidet krever faglig kompetanse og tverrfaglig samarbeid. Barn under opplæringspliktig alder som har et særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder er regulert i Barnehageloven § 19a. Loven hjemler også andre sider ved spesialpedagogisk hjelp.

Med dette som en bakgrunn inviterer vi til å planlegge tema innenfor området over lengre tid. Det anbefales at en legger opp til arbeid i egen barnehage mellom hver samling. Varighet og innhold i samlingene skreddersyr vi ut fra oppdragsgivers behov. Likevel skisseres et opplegg som allerede er gjennomført i en region: