Gå til innholdet

Sesjon C kl. 10.10 - 11.40

Rom 1414: Symposium : Åpne barnehager. Organisering, bruk og betydning
Det er lite kunnskap om de om lag 200 åpne barnehagene i Norge. På oppdrag fra
Utdanningsdirektoratet har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)sammen med DMMH
kartlagt ulike sider ved de åpne barnehagene.

Symposiet har tre bidrag:

Gotvassli, Kjell-Åge - DMMH
Følgende problemstillinger vil bli tatt opp: 
1. Hvordan er de åpne barnehagene organisert?
2. Hvilken kompetanse har personalet? 
3. Hvem er brukerne og hva er tilbudet som gis? 

Datamaterialet består av en spørreundersøkelse til alle åpne barnehager i Norge og en dybdeundersøkelse med intervju av 10 ansatte/styrere og i alt 36 brukere. 

De rundt 200 åpne barnehagene i Norge er i gjennomsnitt godkjent for 30 barn, har 0.9% årsverk, har 1 - 2 ansatte og er åpen ca. 12 timer i uka. De er flest brukere mellom 0 - 3 år. 50 % er offentlig eid, 30 % er eid av menigheter/trossamfunn, resten eies av svært
ulike typer organisasjoner og enkeltpersoner. 

De fleste har en ansatt med førskolelærer-utdanning.
Tilbudet som gis er ofte av følgende typer: 1. Læring, opplevelser og
formidling, 2. Forebyggende helse- og familievern. og 3. Integrering av fremmedspråklige.

Samtlige intervjuede er svært positive til de åpne barnehagene og er veldig opptatt av et slikt tilbud ikke må legges ned.
 

Styrken i de svake fellesskap: Åpen barnhage som integrerende organisasjon

Ljunggren, Elin Birgitte - DMMH og Berit Irene Vannebo - TFoU
Paperet utforsker de ulike funksjoner den åpne barnehagen har, med et særlig søkelys mot den helt særegne funksjonen som integrasjons- og inkluderingsarena for foreldre og barn. Dette er aktuelt i en tid med økende sosialt mangfold og utenforskap.

Av det lille som finnes av forskning på temaet pekes det på at barnehagene representerer noe særegent i barnehagefeltet. De arbeider med forebyggende helsearbeid, integrering og sosial utjevning (Haugset, Gotvassli, Ljunggren og Stene 2014).

Våre forskningsspørsmål er følgende:  
Hva gjør den åpne barnehagen til en integrerende arena? 
Under hvilke organisatoriske betingelser fungerer den åpne barnehagen som en sosialt integrerende organisasjon? 

Forskningsspørsmålene belyses ved å analysere et kvalitativt datamateriale bestående av ulike typer data. Vi har gjennomført en kartleggingsundersøkelse med observasjoner i 6 barnehager, intervju med pedagogisk personell og brukere i disse barnehagene. Materialet består av nedtegnede observasjonsdata, intervjuer med pedagogisk personell og foreldre som bruker den åpne barnehagen.

Viktige organisatoriske forutsetninger er bla tilpasset pedagogisk ledelse, intraorganisatorisk partnerskap og gjennomtenkt rekrutteringsarbeid. Studien bidrar til utfyllende forståelse av den integrerende funksjonen til de åpne barnehagene og viser organisatoriske kjennetegn ved barnehager som integrerende organisasjoner
 

Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage

Haugset, Anne Sigrid, TFoU
Selv om det er gjort studier av enkeltbarnehager, er ikke åpne barnehagers rekrutteringsfunksjon til ordinær barnehage undersøkt systematisk og med bredt empirisk grunnlag tidligere. 

Barnehager som styrer vurderer til å ha stor rekrutteringseffekt, informerer i noe større grad om hverdag og rutiner i ordinær barnehage og bistår i noe større grad med søknadsskriving. De har klart høyere andel fremmedspråklige brukere og har i snitt åpent flere dager i uka enn barnehager der styrer rapporterer en lavere rekrutteringseffekt. De har imidlertid ikke flere brukere som bruker barnehagen som eneste planlagte barnehagetilbud før skolestart.

Kommunale barnehager rapporterer større rekrutteringseffekt enn private, spesielt menighetsbarnehagene. Forskjellen mellom kommunale og menighetsbarnehager holder seg også etter at en kontrollerer for andel fremmedspråklige brukere. 

Tekstkommentarene indikerer en målretting av rekrutteringsarbeidet, og dokumenterer oppfatninger om at fremmedspråklige og norske brukere har ulike grunner til bortvalg/utsettelse av ordinær barnehage. 
 
Oppdatert