Gå til innholdet

Sesjon C kl. 10.10 - 11.40

Rom 1416: IKT

Skriving i digitale rom - en mediator for profesjonsrettet refleksjon i lærerutdanning

Dons, Carl. F. og Elin Strømman HiST

Fagdidaktisk bruk av IKT – en kilde til berikelse eller frustrasjon?

Cyvin, Jardar & Anne B. Lund - HiST
Med eksempler fra naturfag vil vi diskutere fagdidaktisk utforskende bruk av IKT.

Hovedområdet «Forskerspiren» i Kunnskapsløftet gir naturfaglærere god legitimitet til å drive en utforskende undervisning og læring i naturfag. 
Presentasjonen fremlegger resultater fra en case-studie der elever fra 5.-7.klasse gjennomførte undervisningsopplegg med bruk av dataloggere i naturfag.

Problemstillingen vi stilte oss var: «Hvordan oppfatter lærere i naturfag bruken av dataloggere?

Ved analyse av intervjuer med lærerne finner vi at enkelt brukergrensesnitt og teknisk tilgjengelighet er vesentlige suksessfaktorer, sammen med skolens tilrettelegging for bruk av IKT. Lærernes syn på undervisning og læring generelt, og i forhold til bruk av IKT spesielt, er også avgjørende faktorer. Vi vil gå nærmere inn i, og diskutere om forsøket med bruk IKT i form av dataloggere kan fremme utforskende læring, og hvilke utfordringer lærerne støter på når de ønsker å bruke slike verktøy. 
 

Læringsutbytte ved bruk av interaktive utstillinger ved vitensenter

Rossing, Nils Kristian - Skolelaboratoriet, PLU, NTNU
Foredraget presenterer resultatene fra en undersøkelse gjort ved Vitensenteret i Trondheim, vedrørende publikums læringsutbytte ved bruk av rike interaktive utstillingsmodeller.

Med utgangspunkt i åtte tankeprosesser som er grunnleggende for at læring skal kunne skje, har vi studert bruken av to interaktive matematikkmodeller.

Studien har vist tankeprosesser som tyder på læring, men mest interessant var de funnene vi gjorde mht. hva som hindret konstruktive tankeprosesser. Vi fant blant annet at skal man stimulere til refleksjon og læring bør man unngå konkurranse som går på tid, samt gi brukeren størst mulig frihet til å teste sine hypoteser.

Videre oppdaget vi at publikum har vondt for å "bryte opp" et godt resultat for å oppnå et enda bedre. Med relativt enkle tiltak var vi i stand til å legge til rette for økt læringsutbytte, forutsetningen er imidlertid at man tar seg tid til å observere og ev. intervjue publikum, hvilket kan være en omfattende prosess. 
 
Oppdatert