Gå til innholdet

Sesjon C kl. 10.10 - 11.40

Rom 1425: Didaktikk

Fra leseferdighet til tekstkompetanse: lesing i engelsklæreres meningsskaping

Bakken, Anja - HiNT
Denne presentasjonen tar opp sentrale spørsmål knyttet til hva tolv lærere sier om bruken av skriftlige verbaltekster på ungdomstrinnet.

For det første, hva legger disse lærerne vekt på når beskriver og forklarer arbeidet med tekster i engelskundervisningen? Hvordan legitimerer de sine valg og prioriteringer?

For det andre: hvilke ytre diskurser kan se ut til bidra til disse lærernes meningsskaping omkring lesing og tekst?  

Jeg ser spesielt på hva som skjer med ordet lese i flere generasjoner av læreplaner for engelskfaget. Utviklingen i begrepsbruk over tid gjenspeiler ulike vektlegginger når det gjelder hva lesing og tekstarbeid skal være. Jeg utforsker i hvilken grad og på hvilke måter disse vektleggingene kan gjenfinnes i de ulike lærernes beskrivelser av arbeidet med tekst. 
 

Rammer for profesjonelt arbeid i barnehagen

Børhaug, Kjetil - UiB
Barnehagelærarar har eit fagleg ansvar for det pedagogiske tilbodet i barnehagen. Eigaren av barnehagen kan setja rammer for dette ansvaret og problemstillinga for artikkelen er: i kva grad og korleis legg eigar føringar for det pedagogiske arbeidet i barnehagen?

Med utgangspunkt i intervju med 15 barnehageeigarar og eit spørjeskjemamateriale som rundt 800 eigarar har svart på vil paperet analysera korleis eigarane legg rammer for
barnehagelærarane sitt faglege ansvar i barnehagen.

Eit hovudfunn er at ulike eigarar gir svært ulike rammevilkår for profesjonelt ansvar i den einskilde barnehage. 
 

Bruk av språk og diskusjoner for å fremme elevers forståelse i moderne fysikk 

Bungum, Berit & Cathrine W. Tellefsen - NTNU
I programfaget Fysikk 2 skal elevene arbeide kvalitativt med kvantefysikk og relativitetsteori. Dette er utfordrende for både lærere og elever.

I prosjektet ReleKvant utvikles nettbaserte undervisningsmoduler med vekt på kvalitative refleksjoner og bruk av språk. Studien undersøker hva elevenes skriftlige og muntlige refleksjoner kan fortelle om elevenes forståelse av grunnleggende prinsipper i kvantefysikk. Data er samlet i fem klasser gjennom registrering av elevenes skriftlige svar på den digitale plattformen, og opptak av elevsamtaler i små grupper.

Elevenes korte skriftlige svar kan tyde på god faglig forståelse. Imidlertid avdekker lengre skriftlige svar og elevdiskusjoner stor usikkerhet omkring hva bølge/partikkeldualismen innebærer, og misoppfatninger om hva kvantisering betyr.

Funnene understreker betydningen av at elevene diskuterer grunnleggende prinsipper i dybden, og at det er avgjørende at læreren får et solid innblikk i elevenes muntlige diskusjoner. Lydopptak av elevdiskusjoner kan derfor være et konstruktivt verktøy også for undervisningsformål.
 
Oppdatert