Gå til innholdet

 Sesjon C kl. 10.10 - 11.40

Rom 1427 - Høgskoleundervisning

Om å «motvirke det skumleste» - studentaktive arbeidsmåter

Åbotnes, Marit - Universitetet i Stavanger
«Kan bygging av felles referanserammer være like viktig for læringsmiljø og læring i en studentgruppe som de er i en 5. klasse i barneskolen?»

Mål og fokus for presentasjonen er å, belyse funn og virkninger av utprøvde studentaktive læringsmåter i PEL, GLU 1.-7., 1. klasse høsten 2014.
  
Undersøkelsesmetodene ligger innenfor den kvalitative forskningstradisjonen, og omfatter for det første en 
• oppstarts- spørreundesøkelse blant studentene,  
• bilder og filmsnutter fra de studentaktive læringsmåtene. 
• sluttundersøkelsen som ble gjennomført av instituttet (IGIS, UiS) ved semesterslutt.

Av teoretisk materiale anvendes perspektiver fra bl.a. fra pensum 1. år GLU, 1.-7., fra pedagogisk filosofi og læreplanteori.  

Diskusjon, sentrale funn og bidrag til feltet
• Utvidet felles forestillings-, abstraksjons- og erfaringsgrunnlag
• Didaktiske lærdommer- planlegging, organisering og gjennomføring av undervisning 
– struktur og nivåer
• Læreplanmessige forhold – fra snever til vid læreplanforståelse
• Styrket tilhørighetsfølelse i studentgruppen.

Utvikling av lærerprofesjonalitet gjennom samarbeid

Hauge, Kåre - HIST ALT
 

Praksisportefølje i lærerutdanning: refleksivitet, samarbeid og identitetsutvikling 

Tobiassen, Roald - Høgskolen i Østfold
Denne casestudien beskriver og fortolker lærerstudenters erfaringer med praksisportefølje som redskap for å fremme profesjonell utvikling og læreridentitet hos studenter ved praktisk pedagogisk utdanning.

Porteføljen fra lærerutdanningen består av prosess-skriving og dokumentasjoner fra en periode på seks måneder i første del av lærerutdanningen, inkludert forarbeid til, praksisperioden (6 uker) og arbeid etter praksisperioden.

Problemstillingen er: Hvordan fremmer praksisportefølje en refleksiv praksis og utvikler læreridentitet i praktisk pedagogisk utdanning?
 
Studien er designet for å undersøke lærerstudenters erfaringer og gi et grunnlag for å validere portefølje som redskap i lærerutdanningsprogrammet. Et bidrag fra denne studien er også å analysere studentenes identitetsutvikling i studieprosessen (Beauchamp &Thomas, 2009).

Datainnsamlingsmetoden består av kvalitative forskningsintervjuer med en gruppe studenter og dokumentanalyse av utdrag fra studentenes skriftlige arbeider.

Sentrale temaer i analysen av porteføljearbeidet er eierskap, relevans, struktur, arbeidsomfang og hvordan ulike studenter har samarbeidet med hverandre i basisgrupper, brukt medstudentrespons og brukt refleksjonslogger og prosessnotater underveis i skriveprosessen og i utarbeiding av dokumentasjonsporteføljen. De foreløpige funn indikerer at praksisportefølje bidrar til å fremme studentenes læreridentitet, at de tar større ansvar for egen utvikling, blir mer myndiggjorte som lærere og blir mer oppmerksomme på kompleksiteten i læreryrket. 
 
Oppdatert