Gå til innholdet

Sesjon C kl. 10.10 - 11.40

Rom 1521: Ledelse

Strageisk ledelse i barnehagen

Granrusten, Per Tore  - DMMH
Betydningen av, og fokuset mot begrepet «strategisk ledelse» i barnehagen har økt etter den siste barnehagereformen.

Fokuset i denne presentasjonen er å se på hvordan begrepet «strategisk ledelse» oppfattes av en del styrere.

Forskningsspørsmålet er: Hva betyr strategisk ledelse i barnehagen som læringsarena for barn? Presentasjonen er en del av NFR prosjektet «Ledelse for læring: Utfordringer for barnehager i Norge».

Data til presentasjonen består av intervju med 16 styrere i tre norske kommuner.

Det teoretiske utgangspunktet er de fire ledelsesrollene beskrevet av Adizes (1995) hvor entreprenørrollen er den sentrale i denne sammenhengen. I nyere litteratur om barnehageledelse har denne rollen blitt beskrevet som strategisk ledelse (Gotvassli, 2013) eller utadrettet ledelse (Børhaug og Lotsberg, 2010; Børhaug og Moen, 2014). Perspektivet om nivåer i strategisk tenkning (Klausen, 2011) og ledelse i «det store og det lille fellesskapet» (Klausen, 2001, 2011) er andre teoretisk perspektiv i analysen.

Dialogisk ledelse av barnehagen som helsebyggende arbeidsplass


Moe, Merete - DMMH

Konflikter og konflikthåndtering i voksenmiljøet i skolen

Skutlaberg, Kristin Belt - NLA Høgskolen
Denne studien søker å få økt innsikt i hva skoleledere tenker om konflikter og hvordan de forebygger og håndterer konflikter i voksenmiljøet i skolen.

Gjennom en analyse av 6 kvalitative intervju kommer det tydelig frem at skoleledere har ulike forståelser av konflikt som fenomen, har ulike holdninger til fenomenet og definerer begrepet ulikt. 

Når det gjelder forebygging synes noen av lederne å ha lite proaktive strategier og forebygger mest med å unngå å ta opp saker som kan vekke konflikt og ved å mest mulig unngå endringer i organisasjonen. Andre synes å ha en klar strategi for forebygging ved å jobbe aktivt med et godt arbeidsmiljø med takhøyde for ulikheter og meningsutvekslinger.

I selve håndteringen av konfliktene synes noen av lederne å ha lite hensiktsmessige strategier og tilnærminger, mens andre synliggjør en klok tilnærming, avhengig av konfliktnivået, personene i konflikten og saken konflikten handler om. 
 
Oppdatert