Gå til innholdet

Sesjon D kl. 12.30 - 14.00

Rom 1425: Didaktikk

Innhald og arbeidsmåtar for femåringar i barnehagen

Håberg, Liv Ingrid Aske
Verken barnehagelov eller rammeplan nemner særskild tilrettelagde aktivitetar for femåringar i barnehagen, men så mange som 99,5 % av barnehagane opererer med eigne aktivitetar for femåringane i mellom ein og fem timar i veka (Brenna-utvalet, 2010).

Min doktorgradsstudie set søkelys på innhald og arbeidsmåtar i for det første aktivitetar spesifikt retta mot femåringar som i denne samanhengen blir kalla femårsklubb, og for det andre samlingsstund for alle barn i barnehagen.

Informantar i studien bestod av tre barnehagelærarar og fem assistentar i to barnehagar. Eg observerte 23 femårsklubbar og 24 samlingsstunder eit haustsemester.

Innhald på både femårsklubb og samlingsstund var knytt til tema som personalet hadde bestemt på førehand.

Analyse av arbeidsmåtar viser to grupperingar blant personalet. Arbeidsmåte er ikkje etterspurd i eksisterande forsking om femårsklubb og samlingsstund og studien kan difor bidra med å belyse ein sentral didaktisk kategori i det pedagogiske arbeidet.

Bruk av rollespill i læringsprosesser, med eksempel fra samfunnskunnskap i lærerutdanningen

Leming, Tove - UiT
Presentasjonens tema er rollespill som arbeidsform, og hvordan denne arbeidsformen kan bidra til å forstå læringsprosesser.

Lærerutdanningens samfunnskunnskap er utgangspunktet, med eksempler fra to ulike temaer innenfor dette faget: flerkulturell forståelse, samt familie, seksualitet og samliv.

Ved hjelp av teorier om transformativ læring, læringens innhold, drivkraft og samspill, samt emosjoner, diskuteres erfaringer ved bruk av rollespill. Målsetningen ved å bruke rollespill er å skape mer reflekterte og analytiske holdninger hos lærerstudenter i forhold til viktige verdivalg som møter dem i sin fremtidige lærerrolle.

I presentasjonen tematiseres dette, og det legges opp til en diskusjon om hvorvidt bruk av rollespill kan være et mulig bidrag inn i en bedre læringsprosess.
 

AVLYST Sørsamisk i grunnopplæringen - utfordringer og muligheter

Lyngsnes, Kitt - HiNT
Oppdatert