Gå til innholdet

Sesjon D kl. 12.30 - 14.00

Rom 1427: Matematikk

Matematikklæreren er en mann med rutete skjorte og briller

Gjøvik, Øistein - HiST ALT

Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen betraktninger.

Lærerstudenter har i snart ti år fått oppgaven "tegn en matematikklærer" som sitt første møte med lærerutdanningen. Dette har blitt et ganske stort og interessant datamateriale etter hvert.

Tegningene kan gi oss informasjon både om lærerstudentene og hva slags matematikkundervisning de har opplevd. Noen av tegningene skal vises fram i dette framlegget, og det vil bli gitt en beskrivelse av en del av funnene.

Videre vil tegningene bli analysert med tilhørende refleksjoner rundt hvorfor tegningene har blitt som de har blitt.

Kristensen, Morten Søyland og Janne Fauskanger og Reidar Mosvold - UiS

Innhold:
Forskning tilknyttet læreres oppfatninger indikerer at oppfatninger kan fungere som filter for hvordan etter- og videreutdanningens (EVU) innhold forstås, som ramme for de valg lærere gjør, og som veiviser for læreres handlinger. Om en vil bidra til å utvikle matematikklæreres oppfatninger, kunnskap og praksis, må EVU ta utgangspunkt i de oppfatninger lærerne har. 

Metoder for å studere læreres oppfatninger knyttes ofte til det lærere gjør eller sier, men sammenhengen mellom lærernes oppfatninger og det de sier eller gjør er i utgangspunktet uklar og følgelig kritiseres også forskningens metodevalg. Kritikken kan blant annet knyttes til at oppfatninger er kontekstspesifikke og opptrer i spesifikke situasjoner med spesifikke særpreg. Dette gjør resultater fra forskningen vanskelig å tolke utenfor den spesifikke konteksten.

I tillegg publiseres en del av forskningen uten informasjon om instrumenters reliabilitet og resultaters validitet. Med denne kritikken som bakteppe, søker vi i vår presentasjon å belyse hvilke utfordringer og muligheter et instrument og teoretisk rammeverk (utviklet i USA) har for å studere norske læreres (og lærerstudenters) oppfatninger om undervisningskunnskap og evne til å undervise.
 

Barnehagelæreres arbeid med matematikk i barnehagen

Fosse, Trude og Magni Hope Lossius - HiB
Formålet med presentasjonen er å vise hva som gjøres i barnehagen innenfor fagområdet «Antall, rom og form» og se dette i lys av prosessmålene gitt i rammeplanen. Presentasjonen vil belyse, analysere og diskutere hva som skjer i praksisfeltet ved å legge fram barnehagelæreres arbeid med matematikk, og hvordan de bruker sin matematikkunnskap.
 
Presentasjonen tar utgangspunkt i et prosjekt som undersøker hvordan barnehagelærere arbeider med «Antall, rom og form» (Kunnskapsdepartementet, 2011), og hvilke faktorer som påvirker deres tilnærming til fagområdet. Prosjektets undersøkelser blant 160 barnehagelærere i Norge gir et bilde på hva barnehagelærere vektlegger i arbeid med matematikk for barn. Materialet er samlet inn både kvantitativt, med spørreskjema, og kvalitativt ved intervju og observasjon.

Dataene kan gi innspill til utvikling av barnehagelærerutdanningen og til yrkesutøvelsen for nåværende og fremtidige barnehagelærere. Funn fra prosjektet åpner for videre diskusjon omkring hvordan sosiale og politiske dimensjoner påvirker implementering av rammeplanens læringsområde omkring matematikk.

Referanse:
Kunnskapsdepartementet (2011). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo, Norge: Kunnskapsdepartementet.
 
Oppdatert