Gå til innholdet

Sesjon D kl. 12.30 - 14.00

Rom 1520: Kroppsøving

Fysisk form og motorisk kompetanse for femåringer

Berg, Anne og Olav Bjarne Lysklett - DMMH

Har fysisk form noe å si for trivsel i kroppsøving?

Bjerke, Øyvind og Idar Lyngstad, Pål Lagestad,  HiNT
Et formål til kroppsøvingsfaget er å inspirere til fysisk aktivitet. I denne studien undersøkes elevenes erfaringer i kroppsøvingsfaget og hvorvidt det er forskjeller blant elever med høy og lav fysisk form.

Problemstillingen er å undersøke om det er forskjell på trivsel i kroppsøvingsfaget blant elever med lav og høy fysisk form.

Et utvalg på 26 elever på videregående skole ble intervjuet hvor 13 elever hadde lavt oksygenopptak og 13 elever hadde høyt oksygenopptak. Intervjuene er transkribert og analysert ved hjelp av NVivo. Resultatene analyseres ut fra sosialkognitive motivasjonsteorier.

Foreløpige analyser tyder på at både elever med lav og høy fysisk form trives i ulike deler av kroppsøvingsfaget, med ulike begrunnelser. Elever med lav fysisk form oppgir å trives med kroppsøving fordi de opplever kroppsøving som et praktisk avbrekk i skolehverdagen, mens elever med høy fysisk form oppgir å trives godt fordi de ser på kroppsøvingsfaget som trening. 
 

Grunnleggende ferdigheter i kroppsøving – Hvem bryr seg?

Pettersen, Mads og Egil Galaaen Gjølme,  NTNU, PLU
Bakgrunn: Tidligere studier viser at elever ikke får trent sine grunnleggende ferdigheter i praktisk estetiske fag (Hallås et.al 2013). I følge «Rammeverk for grunnleggende ferdighet (Udir)» skal de fem grunnleggende ferdighetene bidra til å utvikle elevens kompetanse i faget.

Med bakgrunn i dette ønsker vi å undersøke: Hvordan spiller de grunnleggende ferdighetene en rolle for undervisningspraksisen i kroppsøvingsundervisningen, og hvilken rolle bør de spille?

Metode:
Denne artikkelen vil basere seg på data fra dybdeintervjuer med utvalgte kroppsøvingslærere. Hvor fokuset vil ligge på lærerens forståelse av de grunnleggende ferdighetene i kroppsøving.

Drøfting:
Forventede resultater i denne studien vil være at lærene opplever inkluderingen av de grunnleggende ferdighetene som utfordrende og kan gå på bekostning av fagets egenart. Trenger vi de grunnleggende ferdighetene i kroppsøvingsfaget? Kan de styrke læringsutbyttet i forhold til fagets formål og kompetansemål? 
 
Oppdatert