Gå til innholdet

Sesjon D kl. 12.30 - 14.00

Rom 1521: Lærerutdanning

Yrkesfaglærerløftet! Hvordan er status og behov for yrkesfaglærerutdanning i Norge? 

Rokkones, Klara - NTNU, PLU

Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – endring i kunnskapskultur

Maugesten, Marianne og Ingebjørg Mellegård, Høgskolen i Østfold
Evaluering av den store satsingen Kompetanse for kvalitet viser at lærere i videreutdanning deler lite av den nyervervede kunnskapen med kollegaer og ledelse, og at det legges lite til rette for kunnskapsdeling fra skoleledelsens side.  I denne studien undersøkes hvordan kunnskapsdeling og refleksjon uttrykt i et arbeidskrav knyttet til videreutdanning i engelsk og matematikk, kan påvirke lærerens og skolens kunnskapskultur.
 
Resultatene viser at lærerne og skolelederne har begrenset erfaring med slik kunnskapsdeling, men de opplever den som en helhetlig læringsprosess.  Det er entydige indikasjoner på at denne form for læringssamfunn utløser den gode fagsamtalen. Det kan se ut som om læringsfelleskapet hjelper videreutdanningsstudentene i teoretisering slik at de bedre kan begrunne sine valg i planlegging og undervisning.

I et slikt læringssamfunn kan det være et potensiale for påvirkning av lærings- og kunnskapskulturen hvor både klasserommet og fagfellesskapet inngår som utprøvingsareaer.
 

Utdanning, forskning og utviklingsarbeid i skjønn forening på lektorutdanningen i realfag

Tellefsen, Cathrine W.  og Ellen K. Henriksen, UiO
I prosjektet ReleKvant utvikles nettbaserte undervisningsmoduler i kvantefysikk og relativitetsteori. Modulene legger vekt på bruk av skriftlig og muntlig språk i opplæringen.  Det har vært et mål for prosjektet å involvere lektorstudenter i forskningen, både masterstudenter og studenter tidligere i studieløpet.

I prosjektet kommer studentene tett på hvordan elevene tenker og arbeider i klasserommet. Gjennom studentaktiv forskning får de tidlig et innblikk i lærerhverdagen og hvilke didaktiske utfordringer som vil møte dem i lærerrollen. 

ReleKvant har bidratt til å utvikle en modell for studentaktiv forskning der lektorutdanning, forskning og utvikling er vevet tettere sammen. Studentene på prosjektet utvikler undervisningsressurser, observerer i klasserommet, transkriberer lydfiler og tolker elevsvar. Studentenes «unge øyne» er sentrale da de befinner seg midt mellom rollen som elev og forsker og bidrar således med et verdifullt blikk i utviklingen av modulene.
 
Oppdatert