Gå til innholdet

Sesjon D kl. 12.30 - 14.00

Rom 702: Danning

Anerkjennelse i konfliktsituasjoner - rom for demokratisk subjektifisering?

 Skoglund, Ruth Ingrid, NLA Høgskolen

Religiøst mangfold og norsk identitet: Spenninger i norske offentlige barnehagedokumenter.

Lund, Helene - DMMH
Rammeplanen sier: «Det er derfor mange måter å være norsk på.» (innledningen) og «…religioner og livssyn har en plass i det offentlige rom og det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen.»

Forskning viser at ERF er det området som det jobbes minst med, og at det mangfold av religioner som er tilstede i barnegruppen ofte ikke synliggjøres (Fauske 2012). Nilsen skriver at foreldre «især av utenlandsk bakgrunn, ønsker at deres barn skal ha det så ‘norsk’ som mulig i barnehagen» (Nilsen 2012, s.253). 

Jeg vil vise hvordan ulike deler av styrende dokumenter for barnehagesektoren drar i ulike retninger og problematisere relativsetningen i RP3.5 «som er representert i barnegruppen» som regulerer undervisning om religiøst mangfold. 

Jeg vil drøfte hva som kan gjøres for å forbedre studentenes læringsbaner slik at det religiøse mangfold i fremtiden blir til læring og danningsprosesser.

Det magiske rommet - danning gjennom lek og estetiske læringsprosesser

Tørnby, Hilde - HiOA
Artikkelen bygger på observasjoner av studenter som tar engelsk ved lærerutdanningen på HiOA i deres utøving av lærer-i-rolle i praksis og deres estetiske arbeid med en litterær tekst.

Formålet med artikkelen er å utforske de estetiske erfaringene og læringsprosessene studenter opplever i de ulike situasjonene (Iser, Rosenblatt, Dewey, Schiller, Rasmussen). Kan det tenkes at studenters erfaringer har noen fellestrekk? Muligens skapes det magiske rommet (Guss, 2003) både i ”leken” med lærer-i-rolle og i ”leken” med en estetisk, kreativ oppgave der en primærtekst remedieres (Bolter og Grusin 1999).

Funnene som presenteres tilsier at å skape en ny tekst og å bruke lærer-i-rolle skaper magiske rom. Jeg argumenterer for at i det magiske rommet der estetiske erfaringer finner sted, skapes rom for endring og danning.
Oppdatert