Gå til innholdet

Sesjon A kl. 13.00 - 14.30

Rom 1416: Mangfold

"Det er ikkje berre Hokus Pokus å bli norsk" (Lala, 9 år)

Bergset, Gunnhild - Høgskulen i Volda
Presentasjonen bygger på ei undersøking som omhandlar samanhengar mellom fleirkulturelle born si mulegheit til å bygge vennskap og foreldra si inkludering i barnehage og samfunn. Barnehagen har mykje å bety her, hevdar borna som deltek i undersøkinga, men heimane og foreldra sin situasjon eller status har også stor innverknad på vennskapsbygging.

Kva skal til for at born frå minoritetskulturar kan bygge vennskap med born frå majoritetskulturen?                      

Normalitetsbegrepet og individualistisk vs. kollektiv tankegang (Pope, 2009 og Nsamenang, 1992) er framtredande i materialet.  I fylgje djupneintervju med 7 fleirkulturelle born som er med i undersøkinga har det mykje å bety at foreldra deira får kjennskap til og kontakt med andre barnehageforeldre. Slik blir  tilliten bygd som grunnlag for vidare vennskapsbygging mellom borna, hevdar dei. Dei meinar også at barnehagen kan bidra til venskapsbygging gjennom å skape møteplassar mellom foreldre frå minoritetskulturar og majoritetskulturar.   
 

Skole- og læringserfaringer i møtet mellom kulturer - utfordringer og muligheter ved skole-hjem-samarbeid

Dahl Berge, Åsa og Gro Marte Strand, HiST
Prosjektet er en del av Utdanningsdirektoratets satsning «Kompetanseløft på det flerkulturelle området 2013-2017» innenfor hovedområdet «Flerkulturell pedagogikk» (Utdanningsdirektoratet, 2013).
 
Formålet med vårt prosjektet er å undersøke hvilken betydning kontakten mellom hjem og skole har for læringserfaringer og skoleopplevelser hos barn med innvandrerbakgrunn, og å kartlegge hvordan kulturelt og etnisk mangfold ivaretas – og eventuelt kan videreutvikles i skole- og nærmiljø.

Et annet formål er å utvikle kunnskap om flerkulturell pedagogikk blant lærerstudenter.

I prosjektets første fase har vi intervjuet 60 elever på 3., 7. og 10. trinn. Formålet med denne presentasjonen er å presentere elevenes skoleopplevelse og læringserfaringer, og hvordan de opplever skole-hjem-samarbeidet. Vi vil derfor gjøre rede for prosjektets første problemstilling:

     1. Hvilken betydning har samarbeidet mellom skole og hjem for læringserfaringer og opplevelsen av tilhørighet og mestring i skole og nærmiljø hos barn og unge med innvandrerbakgrunn?

Rett til medvirkning og rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen: Muligheter, begrensninger og dilemma

Åmot, Ingvild - DMMH
Oppdatert