Gå til innholdet

Sesjon A kl. 13.00 - 14.30

Rom 1425: De minste barna

Empati i 2 - 3 åringers samspill

Kari Nergaard - DMMH

Hvilke empatiske handlinger kan vi se i 2 – 3åringers samspill?

En Fou studie hvor jeg gjennom hermeneutisk analyse av videoobservasjoner, teori og kontekstuelle forhold har fått en utvidet forståelse av hvordan empati uttrykkes i 2 – 3 åringers samspill.

Evnen til empati i denne aldersgruppen er betinget av evnen til desentrering, mentalisering og intersubjektivitet, og er en avgjørende faktor for å fungere godt i sosiale relasjoner, lek og samspill med jevnaldrende.

Sentrale funn i denne presentasjonen er hvordan barna viser empati gjennom å reforhandle i situasjoner hvor et barn har blitt lei seg og hvor den empatiske motivasjonen ligger i å gjøre den andre glad igjen.

Denne kunnskapen om hvordan empati uttrykkes i 2 – 3 åringers samspill kan være et viktig bidrag til økt kunnskapen om hvordan barnehagepersonalet kan arbeide med barns samspillsrelasjoner for å støtte opp om enkeltindividets empatiutvikling, gjennom å anerkjenne barnas empatiske handlinger og positivt forsterke de.
 

Kjære ettåring. Nå skal du tilvennes!

Engesæter, Mari - HiSF

Samspillsbobler

Kyrkjebø, Trude - NLA høgskolen
Hvilke muligheter har små barn til å bygger relasjoner med hverandre i barnehagens hverdagsliv?

I en studie av små barns sosiale omgang illustrer jeg ved hjelp av såpebobler hvordan vi kan forstå små samspillssekvenser mellom barn med utgangspunkt i det pedagogiske miljøet som atmosfære for dette.

Jeg retter spesielt oppmerksomheten mot i det vi kan forstå som et handlingsrommet eller spenningsfeltet mellom voksenstyrte aktiviteter, og det som er barneinitiert.  Dette er et område som unndrar seg pedagogisk oppmerksomhet fordi de ikke lar seg måle eller tallfeste.
   
Mine funn drøftes i lys av barnehagens mandat og nyere diskurser om små barn og barnehagens hverdagsliv knyttet til meningsskaping, små barns etikk, «agency» og det lille barnet som medborger i et demokratisk samfunn. 
 
Oppdatert