Gå til innholdet

Sesjon A kl. 13.00 - 14.30

Rom 1426: Symposium skoleledelse- Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap - muligheter og begrensninger

Innledning 

Å lykkes i lag - samhandling, politikk og administrasjon

Hartman, Margrete - UiT
Denne presentasjonen er en del av et symposium av forskningsbidrag fra prosjektet "Gode skoleeiere". Tema er samhandlingen mellom den politiske og den administrative part i skoleeierskapet, der utfordringer og kriterier for suksess blir belyst.

Formålet med forskningen er å synliggjøre kompleksiteten av skoleeierskapets funksjon, og å gjenspeile hvordan nordnorske kommuner jobber for å lykkes i rollen som skoleeier. 

Prosjektet er utført i form av aksjonsforskning, der utvikling og innovasjon, drevet frem av handlende kraft, er knutepunktet. Det er tatt i bruk kvalitative forskningsmetoder, som intervju, deltakende observasjon, narrativ og dokumentanalyse. Teoretiske innfallsvinkler er organisasjonslæring, skoleutvikling og verdsettende ledelse.

Selve utfordringen for hele skoleeierskapet - med sine ulike roller og funksjoner, er å kunne ”dra i samme retning”. Forskningsresultater tyder på at suksesskriterier for en god samhandling mellom politikk og administrasjon, først og fremst henger sammen med faktorer som dialog, kunnskap, rolleforståelse og gjensidighet. 

Det tvetydige skoleeierskap

Brattvoll, Morten - UiT
Også dette bidraget tar utgangspunkt i det symposiumet som har arbeidet utviklingsrettet mot det det kommunale skoleeierskapet. Noe av hovedintensjonen her har vært å knytte sammen det politiske og administrative forvaltningsnivået på en strammere måte.

I dette bidraget vil det gjøres en kritisk vurdering av selveste idéen om en sterkere sammenbinding av det politiske og det administrative nivået. Hva menes egentlig med dette, og hva slags dilemmaer reiser seg i kjølvannet av en slik tanke? 

Videre vil det redegjøres for to ulike argumentasjonslogikker: Den første logikken understreker nødvendigheten av en politisk-administrativ sammenbinding. Den andre logikken tar utgangspunkt i et utvalg historier fra skoleeiere som viser hvorfor behovet for en slik sammenbinding er viktig og riktig.

De to ulike argumentasjonslogikkene vil forankres i to ulike teorier om moderne byråkratier.

Symposiet fortsetter kl. 15.00 - 16.30
Oppdatert