Gå til innholdet

Sesjon A kl. 13.00 - 14.30

Rom 1520: Kunst og estetikk

Å lage bildebok – på Gangnamsk vis (the Gangnam style)

Henriette Jæger - HiOA
Hvilken betydning kan barns medieerfaringer ha som inngangsport til arbeid med komplekse tekster?

Med utgangspunkt i en liten del av et større empirisk materiale innhentet i en barnehage i Oslo våren 2014 vil jeg vise hvordan en støttende og kunnskapsrik voksen skaper rom for Ayaan (6 år) til å finne sin vei inn i arbeidet med en kompleks bildeboktekst som barnegruppen jobber med.
 
Til grunn for prestasjonen ligger en bildebok som Ayaan laget med bildebokapplikasjonen BookCreator. Sentrale innfallsvinkler til materialet er begrepene «interpretive reproduction» (Corsaro) og «den fjerde dimensjon» (Juncker), som kan belyse måten barn forholder seg til kulturprodukter på, både utenfor og innenfor en pedagogisk setting.

Jeg vil drøfte Ayaans prosess fram mot ferdig bok i lys av begreper som barnekultur, medieleik, prestasjonsfrie (mulighets)rom og pedagogens rolle som mediator for barns kulturelle uttrykk innenfor en pedagogisk praksis.
 

Kunst i barnehagen - artikulasjon av kunnskap gjennom Profesjonsmøter

Sæther, Morten - DMMH
Hva kan barnehagelærere og kulturskolelærere lære om kunstnerisk virksomhet i barnehagen gjennom samarbeid? 

Fokus i denne presentasjon handler om artikulasjon av kunnskap knyttet til kunstnerisk arbeid i barnehagen. Presentasjonen handler om profesjonsmøter mellom barnehagelærere og kulturskolelærere og hvordan implisitte og eksplisitte kunnskaper kommer til uttrykk gjennom refleksjon. 

Metode
Presentasjonen bygger på kvalitative forskningsintervju basert på et forskningsarbeid der fire prosjektgrupper. Forskningsdeltakerne har bestått av barnehagelærere og kulturskolelærere. Data- materialet består av transkripsjoner av fire videopptak av gruppeintervju.

Analysen av materialet er inspirert av en tematisk narrativ analyse og til dels dialogisk tematisk analyse ((Riessmann 2008, Polkninhorne 1995)  

Teoretisk forankring i dette prosjektet knyttes til estetisk teori (Small 1998, Valberg 2006 og Borriauid 2007) samt profesjonsteorier (Abbott 1988, Angelo 2012, Grimen 2008, Terum 2008 og  Åsvoll 2009). 

Drøftingen handler om hvordan profesjonsmøtene i forskningsprosjektet kan bidra til å artikulere relevant kunnskap for kunstnerisk arbeid i barnehagen. Tema som legitimering, og forholdet mellom formelle og uformelle situasjoner blir sentralt her.
 

"Den gode viljen" - hvordan kompetanse og mestringsfølelse gjenspeiles i musikkaktiviteter i barnehagen

Torgersen, Jan Ketil - DMMH
Oppdatert