Gå til innholdet

Sesjon B kl. 15.00 - 16.30

Rom 1426: Symposium skoleledelse fortsetter

Innovativt og aksjonsrettet skoleeierskap – muligheter og utfordringer (selvorganisert symposium) Del 2

Fra stillstandsrapport til verktøy for kvalitetsutvikling

Rotvold, Lars Aage - UiT
Presentasjonen er en del av et selvorganisert symposium der vi presenterer tilsammen fem ulike forskningsbidrag fra prosjektet "Gode skoleeiere". 

I prosjektet har vi over en periode på snart 2 år arbeidet med skoleeiere fra tilsammen 28 Nord-Norske kommuner der formålet har vært å øke samhandlingen mellom politikere og administrasjon i forhold til kommunenes skoleeierskap. De enkelte kommunene utformet høsten 2013 egne kommunevise aksjoner. Disse aksjonene har vi som forskere med ulike blikk fulgt igjennom prosjektperioden.

Fokuset for denne presentasjonen er rettet mot hvordan to kommuner arbeider med å utvikle sin årlige tilstandsrapport for skolen til å bli et verktøy for kvalitetsutvikling som også involverer politikerne. I arbeidet med tilstandsrapporten ser vi at sentrale aktører i kommunen fremstår som lokale oversettere av de føringer som ligger i malen til Skoleporten. I min presentasjonen vil jeg forklare de oversettelsesprosesser som finner sted. Hvem er oversetterne og hva preger disse?
 

Kunnskapbasert politikkutforming

Schjølberg, Per-Oskar, KS
Presentasjonen er en del av et selvorganisert symposium der vi presenterer tilsammen fem ulike forskningsbidrag fra prosjektet "Gode skoleeiere For Nord-Norge".
Samværet med deltakerne og det empiriske materialet vi har samlet inn, har i mitt tilfelle etter hvert avstedkommet «anelser». Disse anelsene har jeg søkt å sette ord – begrep – på, som redskap for å «spane» videre. 

To forhold fremstår som er viktige for at forholdet mellom politikk og administrasjon/ profesjon skal være «produktivt».

Det første handler om politikkens rolle i forhold til ledelse. Skal politikken være noe lederne skjuler seg bak – viser til som legitimt grunnlag for de tiltak de er «nødt» til å gjøre – eller skal den være noe som lederne har i ryggen – et grunnlag eller en plattform for å utøve ledelse?

Det andre handler om hvor langt politikerne skal gå inn i det faglige handlingsrommet når de skal plante kunnskapsbaserte forventninger som handler om kvalitet. 
 

Når antallet teller - ?

Stien, Kirsten E. - UiT
I prosjektet «Gode skoleeiere for Nord-Norge» har en av kommunene deltatt med seks personer – tre politikere og tre administrativt ansatte. Kan vi i det empiriske materialet finne elementer som viser at utsagnet «Nobody is perfect, but a team can be» er en relevant beskrivelse for dette skoleeierskapet?

Hvis vi bruker P. Senge sin modell for lærende organisasjoner ser vi hvordan ulike nøkkelementer som personlig mestring, mentale modeller, felles visjoner og teamlæring er knyttet sammen til systemtenkning. «Det gode ord om hvor godt vi arbeider med fag og saker» er en beskrivelse av hva som kan skje når ledelsen tilrettelegger for rammebetingelser som involverer mange nok til at de kan gjøre en forskjell.

I denne presentasjon vil vi vise hvordan modellen kan beskrive at når endring først skjer, så skjer den også i indirekte sammenhenger.
 
Oppdatert