Gå til innholdet

Sesjon B kl. 15.00 - 16.30

Rom 1520: Kroppsøving

Barnehageansattes fysiske aktivitetsnivå

Kippe, Karin og Pål Lagestad, HiNT
Barnehageansatte har høyt sykefravær, og en kan se for seg at daglig fysisk aktivitet kan forebygge sykefravær. Fysisk aktive voksne kommer også barna til gode gjennom at de voksne blir gode rollemodeller for en fysisk aktiv livsstil.

I denne studien belyses det fysiske aktivitetsnivået blant barnehageansatte i Levanger kommune. Formålet med studien var å studere i hvilken grad barnehageansatte oppnådde helseanbefalingene om 30 minutter daglig fysisk aktivitet, samt å finne ut hvordan barnehageansatte selv estimerte sitt eget fysiske aktivitetsnivå.

Utvalget bestod av 46 barnehageansatte. Deres fysiske aktivitetsnivå ble målt gjennom en uke ved hjelp av akselerometer. I tillegg besvarte utvalget et spørreskjema med spørsmål om deres aktivitetsvaner, hvor de også estimerte eget fysisk aktivitetsnivå.

Studien viser at hele 75 % av utvalget innfridde helseanbefalingene om 30 minutter daglig fysisk aktivitet. Analysene viser at mange av de som oppnådde helseanbefalingene, undervurderte sitt eget fysiske aktivitetsnivå.
 

Medbestemmelse og kravsetting – et godt utgangspunkt for mestring

Lagestad, Pål - HiNT
En videregående skole i Nordland skilte seg ut ved å ha lavest gjennomsnittlig kroppsøvingsfravær blant elevene. På bakgrunn av dette ble det foretatt en forskningsstudie for å se nærmere på hvordan kroppsøvingsfaget ble organisert ved denne skolen.

To lærere og alle 15 elevene på tredje studieår ble intervjuet om hvordan kroppsøvingsfaget ved skolen ble organisert og gjennomført. Det ble også foretatt uformelle samtaler med lærerne gjennom et tre dagers feltarbeid, samt at det ble gjennomført observasjon av to dobbelttimer i kroppsøving.

Resultatene viser at kroppsøvingen ble organisert med høy grad av medbestemmelse og frihet til selv å velge aktiviteter. Samtidig satte lærerne krav til elevenes deltakelse, og fulgte opp disse tett i et miljø med mye nærhet og få elever å følge opp. Denne tilnærmingen gav ifølge lærere og elever et godt grunnlag for opplevelse av mestring blant elevene. 
 

Utviklingen av det maksimale oksygenopptak (VO2peak) blant ungdomsskoleelever – En kroppsøvingsintervensjon

Lagestad, Pål - HiNT
Det maksimale oksygenopptaket (VO2peak) har vist seg å være en god indikator på aerob kapasitet/fysisk form. Gjennom økt fysisk aktivitet og intensitet kan en øke det maksimale oksygenopptaket.

Det finnes lite studier på ungdomsskoleelevers fysiske form, men flere studier tyder på at det fysiske aktivitetsnivået er lavt. Formålet med studien var å studere om økt intensitet eller økt antall minutter med kroppsøving gir utslag på den fysiske formen.

103 elever fordelt på tre like grupper ble testet i slutten av 8.klasse og etter to års intervensjon. Første gruppe gjennomførte tradisjonell kroppsøving (3 skoletimer per uke). Andre gruppe gjennomførte tradisjonell kroppsøving, men med høyere intensitet. Den tredje gruppen hadde i tillegg til tradisjonell kroppsøving, tre ganger 30 minutter med fysisk aktivitet.

Resultatene viste ingen signifikante endringer i fysisk form etter de to årene. Resultatene tyder på at økt intensitet og/eller økt antall timer i kroppsøving ikke gir bedre oksygenopptak over to år.
 
Oppdatert