Gå til innholdet

Sesjon B kl. 15.00 - 16.30

Rom 1521: Ledelse

Når ledelse virker – en studie av samarbeidet mellom barnevern og barnehage for implementering av tidlig intervensjon

Moe, Torill - HiNT
Statlige føringer understreker betydningen av økt samarbeid mellom barnevern, barnehage og helsestasjon for å lykkes med tidlig intervensjon (TI).  

Målsettingen med min studie er å se på hvorvidt samarbeid på ledernivå mellom barnehage og barnevern kan bidra til å nå målet om TI for barn i risiko. Det er fokus på kapabilitetsutviklingen – kombinasjonen av kompetanse og kvalitet, i samarbeidet.

Jeg vil presentere resultater fra en kvalitativ undersøkelse, samt en survey om hvorvidt kvaliteten i samarbeidet kan økes gjennom lederskap.

Tema er hvordan ledere i barnevernet og barnehagene kan jobbe systematisk for å øke treffsikkerheten i bekymringsmeldinger, kombinert med å øke samarbeidskapabiliteten begge steder.

I følge informantene er det flere meldinger, med større treffsikkerhet fra de barnehagene hvor samarbeidet er mer utviklet.  Informantene er særlig opptatt av betydningen av gode relasjoner og en kultur for samarbeid.  
 

Pedagogiske lederes språkbruk i veiledning av assistenter – et utgangspunkt for kritisk tenkning?

Nordahl, Julie - HiT
Veiledning kan være et godt verktøy for kritisk tenkning.

Målet med forskningen er å undersøke i hvilken grad og på hvilken måte ledernes begrepsbruk er med å fremme kritisk tenkning hos assistenter i en veiledningskontekst.

Studien er kvalitativ og dataene består av transkriberte veiledningssamtaler. Designet er inspirert av aksjonsforskning, men avgrenset mot interaktiv forskning (Sandberg og Wallo, 2013).

Forskning viser at hverdagsbegrepene har stor dominans fremfor de vitenskapelige begrepene i barnehagen, og at det pedagogiske arbeidet i liten grad blir drøftet ut fra et vitenskapsteoretisk syn (Eik, 2014, Ødegård, 2011).

I presentasjonen vil jeg diskutere funn knyttet til hvordan vitenskapelige begreper tas i bruk, og i hvilken grad disse kan føre til kritisk tenkning hos assistentene.  Et sentralt aspekt ved diskusjonen er hvilken funksjon de vitenskapelige begrepene har for kritisk tenkning 

Forståelse av pedagogisk ledelse som begrep i ny barnehagelærerutdanning

Ane Bergersen, Hege Fimreite and Merete Nornes Nymark, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Bakgrunn og problemstilling 
Høgskulen i Sogn og Fjordane startet høsten 2012 som eneste i landet med ny barnehagelærerutdanning. Som nasjonal pilot på en ny barnehagelærerutdanning med mer vektlegging av pedagogisk ledelse og nye kunnskapsområder, valgte vi i vårt forskningsprosjekt å ha fokus på hvordan ledelse blir vektlagt i utdanningen, og hvordan faglærere, praksislærere og studenter forstå begrepet pedagogisk ledelse.

Hovedfokus i forskningsprosjektet er studentenes forståelse av begrepet pedagogisk ledelse og om denne forståelse har endret seg gjennom utdanningen.

Vårt forskningsprosjekt startet våren 2013 med datainnsamling over to år, og delprosjektet som vi her har fokus på har følgende forskningsspørsmål:

Hva er pilot-barnehagelærerstudentenes forståelse av begrepet pedagogisk ledelse etter 2 ½ års utdanning?

Metode
I vårt prosjekt har vi en kvalitativ tilnærming med analyse av 31 studenter sine refleksjonsnotater første året i utdanninga, spørreskjema på tre ulike tidspunkt andre året og spørreskjema og fokusgruppeintervju i januar tredje året. Vi har samtidig en parallell oppfølging av studentkull nummer to med 28 studenter som hadde oppstart høsten 2013. I tillegg har studenter som tok fordypning i faget pedagogisk ledelse gjennomført intervju med faglærere og praksislærere.  

Vårt hovedfokus i denne presentasjonen er empiri knyttet til pilotklassen med hovedfokus på fokusgruppeintervju, individuelle intervju og spørreskjema fra første uke i januar 2015. Empiri fra første og andre år vil være med å supplere våre hovedfunn fra januar knyttet til studentenes forståelse av begrepet pedagogisk ledelse etter 2 1/2 års utdanning. To spørsmål som studentene har svart på ved flere anledninger over 2 ½ er:
 
1) Hva vil du vektlegge som pedagogisk leder?
2) Hvordan vil du definere begrepet pedagogisk ledelse?

Tendenser i materialet og konklusjon
I vår analyse av materialet ser vi tendenser til ulike forståelser av begrepet pedagogisk ledelse, og at tendensene kan kategoriserer i to retninger. Enten defineres begrepet tett opp til fagdidaktikk og knyttes til tilretteleggelse av faglige aktiviteter for barn eller det knyttes til ledelse generelt med fokus på å lede personalet i en organisasjon. Vi ser også at studentene endrer sin forståelse av begrepet over tid, fra fagdidaktikk og fokus på barna til mer helhetlig forståelse av ledelse og organisasjonsutvikling. Begrepet pedagogisk ledelse oppfattes av flere som et noe ullent begrep som det er vanskelig å definere. Pedagogisk ledelse som begrep blir av mange forvekslet med pedagogisk ledelse som funksjon, altså pedagogisk lederrollen. Vi ønsker på bakgrunn av vår empiri å drøfte om pedagogisk ledelse er et velegnet begrep. Som første barnehagelærerutdanning i landet kan våre funn være et viktig bidrag for andre barnehagelæreutdanninger i landet og for andre profesjoner som bruker begrepet pedagogisk ledelse.
 
 
Oppdatert