Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Forsikring, skader og ulykker

DMMH anbefaler alle student å tegne egne forsikring ut fra den enkeltes behov. Din gjelds- og familiesituasjon kan være avgjørende for hvilke forsikringer du bør tegne.

Branninstruks og beredskapsplan ved kriser og ulykker finner du på nettsiden for Lover og retningslinjer.

Ulykkesforsikring

Som student er du ikke forsikret gjennom DMMH. Høyskoler og universitet har ikke ulykkesforsikring gjennom skolen, slik som grunn- og videregående skoler har. Studenter og ansatte vil derfor stå i ulik situasjon ved samme skade i forbindelse med undervisning.

I noen situasjoner er du som student yrkesskadeforsikret dersom det oppstår en
arbeidsulykke i en undervisningssituasjon. Dette reguleres av folketrygdloven § 13-10.

Skal du på utflukter eller klassetur bør du ha reiseforsikring. Skal du ha praksisopphold i utlandet må du legge frem dokumentasjon på gyldig reiseforsikring.

Praksis

Når du er i praksis, skal du som hovedregel regnes som arbeidstaker på praksisstedet. Det vil si at du er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter (§5). Når du er i praksis skal skader og ulykker meldes etter praksisstedets rutiner. Praksisstedet skal da følge opp avviket og håndtere eventuelle skader. Skader skal også meldes fra til høgskolen.

Helse

nettsidene til SIT kan du finne mye nyttig informasjon om ulike helsetjenester. Her finner du også informasjon om ordningen med tannhelserefusjon.

Private forsikringer

For at du som student skal ha en fullgod forsikring, bør du ha private forsikringer som personskadeforsikringer, reiseforsikring og eventuelt andre forsikringer. Private forsikringer må du betale av egen lomme, selv om du blir skadet i studietiden.

NSO - Norsk studentorganisasjon tilbyr skreddersydde forsikringer til studenter.

Alle personskader, ulykker og nestenulykker og uønskede hendelser skal meldes fra til høgskolen

Dersom du blir skadet i forbindelse med aktiviteter på Campus, eller andre plasser ved aktiviteter i regi av skolen (utflukt, klassetur, praksis etc.) skal det meldes fra. Sammen med din lærer skal det fylles ut et internt skademeldingsskjema. Din lærer finner dette skjemaet i høgskolens HMS-system. Sammen med lærer fylles skjemaet ut og leveres til høgskolens HMS-koordinator på mail. 

Følgende skal meldes:

  • Ulykker som medfører fravær eller medisinsk behandling
  • Alle skader og uhell som krever førstehjelp
  • Alle materielle skader og/eller miljøskader (for eksempel brann, utslipp av kjemikalier ell.)
  • Alle uønskede hendelser/farlige forhold som kunne ha ført til personskade og/eller skade på materiell og miljø (nestenulykker)
  • Alle nestenulykker